перейти на сайт>>

Удосконалення системи управлінського обліку на сучасному підприємстві

ID роботи: 3192
Тип роботи:
Об'єм: 104 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи використання управлінського обліку на сучасному підприємстві
1.1. Управлінський облік як самостійна наука
1.2. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку (взаємозв’язок між фінансовим і управлінським (внутрішньогосподарським) обліком)
1.3. Функції, предмет і об'єкти управлінського обліку
1.4. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства та в системі управління
Розділ 2. Аналіз системи управлінського обліку на ТОВ „Колосок”
2.1. Техніко-організаційна характеристика ТОВ “Колосок”
2.2. Аналіз основних фінансових показників підприємства
2.3. Аналіз системи організації управлінського обліку
2.4. Склад нормативного господарства в ТОВ „Колосок”
Розділ 3. Заходи щодо вдосконалення організації управлінського обліку
3.1. Введення механізму бюджетування для центрів відповідальності на ТОВ „Колосок”
3.2. Пропозиції по підвищенню ефективності управлінського документообігу
3.3. Пропозиції по підвищенню ефективності виробництва, організації управлінського обліку і системи управління підприємством
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Будь-яке підприємство не може існувати без наявності організаційної структури управління. Ця структура є основою підприємства, завдяки чому відбувається розподіл повноважень, визначаються вищі і нижчі рівні управління. Тобто відбувається розподіл керівників, відділів і працівників. Без такої впорядкованості на підприємстві може виникнути хаос, а це загрожує існуванню організації.
Управлінський облік забезпечує отримання внутрішньої інформації, необхідної для управління виробництвом і ухвалення рішень керівництвом на найближчу і віддалену перспективу, числення і контроль собівартості продукції, визначення фінансових результатів від реалізації продукції по всіх вибраних позиціях (зонам реалізації, новим технологічним рішенням та ін.).
При розробці внутрішньовиробничої системи обліку, звітності і контролю необхідно повною мірою використовувати вітчизняний досвід організації оперативного обліку і аналізу господарської діяльності, а також досвід організації управлінського обліку в зарубіжних країнах.
Адаптація бухгалтерського обліку і звітності України до міжнародних облікових стандартів залежить і від вдосконалення системи управління бухгалтерським обліком, має на увазі участь в цьому процесі і державних (як правило, Мінфіну України) і суспільних організацій (асоціації бухгалтерів і аудиторів і ін.).
Облік витрат вбирає в себе не тільки документування, віддзеркалення на рахівницях фактично понесених витрат і калькуляції собівартості продукції, але і все інформаційне забезпечення стратегії і тактики по внутрішньому управлінню.
В даній роботі була проаналізована система управлінського обліку в ТОВ „Колосок”, яка призначається для забезпечення інформацією керівників різних рівнів внутрішньовиробничого управління, відповідальних для досягнення конкретних виробничих цілей.
Мета роботи полягала у вивченні теоретичних аспектів управлінського обліку, аналіз основних економічних показників, організацію управлінського обліку, дослідженні чинників, що впливають на економіку і управління, організацію і технологію виробництва, дозволяючих зробити витрати ефективними і реально управляти ними.
Проведений аналіз свідчить, що валовий доход підприємства розвивається нерівномірно на протязі досліджуваного періоду. Спостерігається збільшення рівня валового доходу у 2004 р у порівнянні з 2003 р на 33,9% або на 131,7 тис.грн. Це закономірно, бо приблизно на такий же рівень зросли валовий товарообіг та показник обігу по власній продукції (відповідно 26,1% і 18,4%) У 2005 р спостерігається зменшення валового доходу на 155,1 тис.грн. або 70,2% у порівнянні з 2004 р та зменшення цього показника у порівнянні з 2003 р на 23,4 тис.грн. або 93,6%. Аналогічна ситуація спостерігається при аналізі рівня валового доходу за відповідний період.
Підприємство отримує прибутки і від позареалізаційної діяльності, і збитки від основної діяльності, при чому збитки значно перебільшують прибутки. Тому за досліджуваний період підприємство має лише збитки, при цьому спостерігається тенденція до постійного і значного збільшення відповідного показника.
Причина збільшення збитків за 2004 рік лежить у збільшенні рівня витрат на виробництво на 56,8% при низьких темпах зростання валового товарообороту (21,6%), валового доходу підприємства (33,9%).
Такий стан фінансово-господарської діяльності підприємства громадського харчування пояснюється перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків підприємства.
Щоб побудувати чітку схему управлінського обліку, необхідно, насамперед, правильно бачити фінансовий стан бізнесу в розрізі різних напрямів діяльності, тобто окремих видів виробництва.
Йдеться про фінансову структуру підприємства — набір бізнесів або інших сфер фінансової відповідальності, що розподілено між структурними підрозділами підприємства і виступають об’єктами бюджетування та управлінського обліку. Є три основні елементи фінансової структури підприємства: центри фінансової відповідальності, центри фінансового обліку та місця виникнення витрат.
Прищеплюючи підрозділам підприємства функції центрів фінансової відповідальності, керівники підприємства можуть істотно оптимізувати фінансову складову свого бізнесу. Потрібно також усвідомлювати, що ці дії можуть призвести до роз’єднання й навіть розбити підприємство. Щоб цього не сталося, менеджер, який здійснює контроллінг, повинен дуже конкретно й чітко розподілити функції, відповідальність і фінансові схеми між центрами.
Для більш успішного ведення управлінського обліку в ТОВ „Колосок" і взагалі для ефективності його діяльності в цілому пропоную підприємству формувати бюджети на кожний центр відповідальності. Адже саме бюджет є кількісним виразом планів діяльності і розвитку організації, що координує і конкретизує в цифрах проекти керівників. В результаті його складання стає ясно, який прибуток отримає підприємство при схваленні того або іншого плану розвитку.
Для складання бюджету закупівель необхідно додатково розрахувати потребу організації в допоміжних матеріалах. Розрахунок здійснюється на основі аналізу внутрішньої виробничої статистики минулих періодів з метою визначення ставки нарахування, що характеризує співвідношення витрати допоміжного матеріалу з показником об'єму діяльності або окремої статті прямих витрат у фізичному виразі (бази нарахування). Потім шляхом множення ставки нарахування на планову величину показника бази нарахування розраховується потреба в допоміжних матеріалах на загальновиробничі цілі через кошторисне планування (затвердження кошторису загальногосподарських витрат підрозділів, у тому числі по статті витрачання допоміжних матеріалів).
По даній роботі можна зробити наступні висновки: в ТОВ „Колосок” присутній управлінський облік витрат виробництва, але на даному підприємстві за ним немає належного контролю. Необхідні ефективні методи по зниженню і оптимізації як витрат, так і прибутків.
Отже, можна сказати, що основна мета, поставлена у введенні досягнута. У ході виконання дипломної роботи було:
1 розкрито сутність такого поняття, як управлінський облік, з'ясували місце, займане управлінським обліком в справжніх економічних умовах, його принципи, методи, усвідомили його місце в інформаційній системі підприємства, його відмінності від фінансового обліку;
2 розкрито теоретичні основи: єство, предмет, об'єкти, метод і способи, принципи, функції управлінського обліку.
3 надана характеристика об'єкту дослідження і розрахували його техніко-економічні показники за останні два роки;
4 вироблені пропозиції по підвищенню ефективності управлінського документообігу на основі упровадження АСУД;
5 вироблені деякі пропозиції по підвищенню ефективності виробництва (шляхом організації додаткового структурного підрозділу, який також займатиметься збором найдорогоціннішого ресурсу - інформації); організації управлінського обліку і системи управління підприємством.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: