перейти на сайт>>

Управління персоналом у системі менеджменту ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»

ID роботи: 3196
Тип роботи:
Об'єм: 104 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління персоналом підприємства
1.1 Характеристика сутності поняття «персонал»
1.2. Сучасні підходи до класифікації персоналу підприємства
1.3. Особливості управління персоналом підприємства
Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом в ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»
2.1. Техніко-організаційна характеристика підприємства
2.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «Метро Кеш енд Кері»
2.3. Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «Метро Кеш енд Кері»
2.4. Дослідження існуючої системи управління персоналом на ТОВ «Метро Кеш енд Кері»
2.5. Використання сучасних комп’ютерних технологій у роботі з персоналом на ТОВ «Метро Кеш енд Кері»
Розділ 3. Організаційні заходи щодо удосконалення управління персоналом ТОВ «Метро Кеш Енд Кері»
3.1. Пропозиції щодо впровадження атестації працівників ТОВ «Метро Кеш енд Кері»
3.2. Удосконалення роботи з персоналом в ТОВ «Метро Кеш енд Кері» шляхом впровадження «школи резерву керівних кадрів»
3.3. Економічне обґрунтування заходів удосконалення організаційної структури управління ТОВ «Метро Кеш єнд Кері»
3.4. Впровадження засобів автоматизації у роботі з персоналом список використаної літератури
Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

У сучасних умовах функціонування підприємств робота з кадрами повинна набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем та впровадження нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадро-вої роботи. З кожним днем зростає роль кадрових служб та удосконалюється зміст їх роботи.
Дипломна робота містить напрямки дослідження: аналіз діяльності підпри-ємства, прогнозування навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персо-налу підприємства.
В першому розділі розглянути організаційні основи кадрової політики в умо-вах сучасного розвитку ринкової економіки, планування кар’єри, оцінка та адаптація персоналу і професійне навчання трудових ресурсів.
У другому розділі досліджується структура управління, характеристика скла-ду кадрів, кількісна та якісна характеристика персоналу ТОВ «Метро Кеш енд Ке-рі». Також розглянута кадрова політика організації.
У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження кадрової ро-боти у ТОВ «Метро Кеш енд Кері» можна зробити наступні висновки:
1. Під управлінням персоналу розуміють процес планування, підбору, підго-товки, оцінки і безперервної освіти персоналу, що спрямований на раціональне його використання.
2. Основним елементом системи управління кадрами є кадрова політика, яка являє собою розраховану на довгу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генера-льний напрям у кадровій роботі, який визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова робота, яка підпорядкована вирішенню задач, що перед нею висіваються.
3. Система роботи з персоналом - це сукупність принципів і методів управлін-ня кадрами робочих і службовців на підприємстві.
4. Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної ор-ганізації роботи з різними його групами першорядне значення має регулярна оцінка діяльності і особистісно-ділових якостей працівників.
5. Ведуче місце у всій існуючій системі оцінок персоналу займає атестація ке-рівників і фахівців виробництва, регулярно проведена у всіх організаціях на основі відповідних нормативних актів і положень, а також за допомогою різних соціально-психологічних процедур
6. ТОВ «Метро Кеш енд Кері» має тільки одного працівника кадрової служ-би - старшого інспектора по кадрах, який підпорядкований Генеральному директо-рові підприємства. Чисельність працівників кадрової служби обумовлена малою чи-сельністю працівників у підприємстві.
7. Під час аналізу роботи старшого інспектора по кадрах було виявлено, що у ТОВ «Метро Кеш енд Кері» зовсім не провадиться робота з резервом, а саме: ство-рення резерву та відбір персоналу з групи резерву, та не провадиться атестація пра-цівників даного підприємства, що призводить до зменшення плинності кадрів та по-гіршення роботи ТОВ «Метро Кеш енд Кері» в цілому.
Третій розділ містить пропозиції щодо удосконалення кадрової роботи на під-приємстві, стратегічні напрямки розвитку персоналу підприємства.
В роботі пропонується низка заходів, спрямованих на впровадження система-тичної атестації працівників ТОВ «Метро Кеш енд Кері» і впровадження роботи з резервом на керівні посади.
Для покращення системи управління персоналом на підприємстві. розрахова-но, що витрати становлять 44500 грн. на рік. Розраховуючи економічний ефект, бу-ло встановлено, що очікуваний плановий прибуток підприємства в 2007 році стано-вить 1283,52 тис.грн., а приріст доходів у 2007 році може скласти 61,12 тис.грн.
Введення нової посади директора з кадрових питань з урахуванням всіх можливих витрат у плановому періоді буде становити 1% від планового прибутку.
Отже можна вважати, що організаційні заходи з введення посади директо-ра з кадрових питань є оправданими, тому дані розробки рекомендуються до реа-лізації.
Передбачається, що запропоновані заходи вплинуть на зміну організаційної поведінки працівників, на їх ставлення до роботи, прагнення повною мірою реалізу-вати свій потенціал, підвищити результативність своєї праці.
Для покращення практичної реалізації запропонованих змін необхідно ввести в структуру відділу кадрів підрозділ по:
- атестації працівників на здійснення формування резерву, а також впровади-ти «школу резерву керівних кадрів».
Таким чином, можливо суттєво підвищити ефективність здійснення заходів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: