перейти на сайт>>

Управління процесом продажу товарів в процесі комерційної діяльності

ID роботи: 1264
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Управління продажами на підприємстві як процес
1.1. Сутність і види продажів
1.2. Планування продаж на підприємстві
1.3. Організація продаж на підприємстві
Розділ іі. Дослідження управління продажами на підприємстві тов «афіна-плюс»
2.1. Характеристика підприємства і діагностика його видів діяльності
2.2. Аналіз-техніко економічних показників діяльності ТОВ «Афіна-Плюс»
2.3. Оцінка процесу продаж на підприємстві
Розділ ііі. Удосконалення процеса продаж підприємства
3.1. Вибір оптимального направлення удосконалення процесу продажу
3.2. Розробка організаційних заходів по удосконаленню процесу продажів
3.3. Розрахунок необхідного бюджету на запропоновані заходи
Висновок
Перелік використаної літератури
Додатки



Висновок:

Таким чином, можна зробити наступні висновки із дипломної роботи: В умовах розвиненого ринку інструментом господарювання торговельного підприємства є комерція в сфері товарного обігу - це сукупність комерційних операцій і процесів, спрямованих на ефективну купівлю-продаж і доведення товарів до споживачів з орієнтацією на попит і одержання реального прибутку. Щоб успішно торгувати, одні підвищують рівень маркетингу, або методів збуту, що, по суті, являє собою обрамлення продажу; інші зосереджують на прийомах продажу, тобто на безпосередній зустрічі між продавцем-постачальником і клієнтом-покупцем. Торгівля виконує ряд найважливіших соціально-економічних функцій. Капітал, поміщений у торгівлю, є більш дохідним у порівнянні з іншими галузями економіки. Фінансові надходження від торгівлі в бюджети областей допомагають виконувати програми її соціально-економічного розвитку. Чим краще підприємець у оптовій торгівлі враховує побажання покупців, тим більше товарів він може продати, тим вище його комерційний успіх. Покупці зі свого боку можуть через Оптову торгівлю задовольнити свої потреби. Для того, щоб підприємець у Оптовій торгівлі виконував свої функції сполучної ланки й тим самим за допомогою задоволення потреб своєї клієнтури збільшував власний прибуток, він повинен виконувати наступні важливі функції й завдання: формування необхідні асортименти, здійснювати пошук прийнятних постачальників товарів, доставку товарів, зберігання на складі, підтримку товарних запасів. Кожне рішення підприємця служить досягненню основних цілей: одержання прибутку, ріст. Для того, щоб домогтися успіху на ринку, існує ряд спеціальних показників, які характеризують ефективність управління оптовим продажем. Це такі показники:
а) реальний чистий прибуток;
б) рентабельність витрат обігу;
в) рентабельність товарообороту;
г) рентабельність 1м кв.торгової площі;
д) рентабельність на одного працівника;
ж) фондовіддача.
Таким чином, аналіз поточного стану комерційної діяльності ТОВ „Афіна-Плюс” показав, що аналізованому підприємству варто встановити такі стратегічні цілі своєї діяльності :
 сприяння позитивному розвитку української економіки, зміцненню її промислового потенціалу;
 підвищення ефективності і рентабельності виробництва та розподілу продукції;
 консолідація підприємницьких інтересів, що відповідають високим професійним і етичним нормам бізнесу;
Передбачається, що досягненню даних цілей сприятиме рішення наступних загальних задач:
1. Удосконалення системи управління.
2. Проведення реконструкції і модернізації виробництва. Рішення даної задачі припускає проведення широкомасштабної модернізації основного виробництва, заміну застарілих потужностей, підвищення якості й обсягів продукції, що випускається.
Для удосконалення процесу продажів ТОВ „Афіна-Плюс” повинно мати значну гнучкість, здатність швидко змінювати асортимент продукції та оперативно реагувати на потреби споживачів. ТОВ „Афіна-Плюс” для успішного функціонування на галузевих ринках необхідно формувати власну збутову діяльність на основі сучасних концепцій продажів товарів з визначенням його цілей, завдань та інструментарію регулювання.
Проведені в дипломній роботі дослідження показують, що для удосконалення процесу продажів ТОВ „Афіна-Плюс” слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характеристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту). При формуванні власної збутової політики слід враховувати, що вона є складовою комплексної програми маркетингу і має динамічний характер, тобто її мета, завдання та підходи до практичної реалізації повинні відповідати конкретним ринковим умовам. Коригування збутової політики, її гнучкість та пристосування до реалій ринку – необхідна умова удосконалення процесу продажів ТОВ „Афіна-Плюс”.
Активізація маркетингової політики, вихід на нові ринки збуту продукції. Пріоритетним при формуванні єдиної збутової політики для підприємства має бути постійне дослідження потреб ринку, цілеспрямована робота з клієнтами, постійне розширення клієнтської бази на основі якісного і своєчасного виконання замовлень, підтримки на високому рівні власної торгової марки. Особлива увага має приділятися впровадженню нових, сучасних методів продажів (електронна комерція і т.д.)
Організація господарських зв’язків з постачальниками відповідно до ринкових вимог потребує у фірмі досвіду та використання нових підходів в маркетинговій діяльності. Ретельний вибір постачальників пов’язаний з вивченням споживчих характеристик товарів, цін, ритмічності поставок, надійності фірми.
Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й використовувати нові способи та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі промислових підприємств і торговельних посередників). Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної продукції чи торговельної марки. Для стимулювання покупців (особливо постійних і тих, хто купує великі партії товару) виробник може організовувати конкурси, премії, знижки, різні форми розрахунків за придбаний товар, розповсюджувати плакати, календарі, ручки тощо із зображенням своєї продукції чи торговельної марки.
Дослідивши систему організації процесу продажів на ТОВ „Афіна-Плюс”, ми можемо зробити деякі виводи.
Підводячи підсумки аналізу процесу продажів ТОВ „Афіна-Плюс” необхідно зауважити, що підприємство розвивається, нарощує обсяги збуту продукції, освоює нові ринки.
Втім, існують певні недоліки в організації системи збуту, серед яких необхідно відмітити, що підприємство використовує один розподільний центр збуту продукції.
По-перше, при вдосконаленні відділу збуту на підприємстві, слід вирішити декілька питань, що стосуються вибору каналів реалізації продукції, стратегії обхвату ринку, комунікаційної стратегії і методів стимулювання продажів. Всі організаційні рішення по збутовій політиці фірми повинні бути ухвалені як тільки після глибокого аналізу існуючої ситуації і повинні бути націлені на виконання конкретних завдань підприємства, як те отримання максимального прибутку або завоювання найбільшої частки ринку.
По-друге, процес продажів підприємства не можна відокремлювати від комплексу маркетингу, не дивлячись на те, що в організаційній структурі підприємства за службою маркетингу і службою збуту закріплені різні відділи. Процес організації продажів повною мірою використовує інструментарій маркетингу, в той час, як збут є одній з найважливіших функцій маркетингу.
У третьому розділі розроблені рекомендації щодо підвищення ефективністю управління процесом продажів на ТОВ „Афіна-Плюс”.
Дослідивши систему процесу продажів ТОВ „Афіна-Плюс”, було запропоновано введення каналу збуту 2-го рівня, розроблений план рекламних заходів, спрямованих на стимулювання продажів, складений прогноз економічного ефекту від заходів.
Пропонується ввести ще один склад, що дасть змогу зменшити транспортні витрати підприємства.
Проведене обгрунтування вибору типів посередників для підприємства показало, що для ТОВ „Афіна-Плюс” найбільш доцільним є використання прямих посередників та торгівельних агентів.
Для нових товарів, що ТОВ «Афіна-Плюс» планує виводити на ринок, рекомендується в першу чергу застосування активного стимулювання, що має на меті прискорити проникнення даного товару на ринок за рахунок створення сприятливих умов для випробування товару максимально можливим числом покупців.
Для товарів які перебувають у стадії зрілості для ТОВ «Афіна-Плюс» рекомендується застосування додаткового стимулювання.
Отже, запропоновані заходи по створенню більш єдиної служби збуту, вдосконаленню розподільної мережі та рекламної стратегії будуть сприяти більш ефективному управлінню процесом продажів ТОВ „Афіна-Плюс”


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: