перейти на сайт>>

Формування ефективного механізму прийняття і реалізації управлінських рішень на ТОВ „Спецмонтажналадка”

ID роботи: 2557
Тип роботи:
Об'єм: 115 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень
1.1 Управлінські рішення, їх мета та завдання
1.2. Характеристика системи підготовки та прийняття управлінських рішень
1.3 Методологічні аспекти ефективності прийняття управлінських рішень
Висновок до 1 розділу
Розділ 2. Дослідження системи прийняття управлінських рішень на тов "спецмонтажналадка"
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Дослідження організація системи менеджменту
2.2.1. Виробничий менеджмент
2.2.2. Маркетинговий менеджмент
2.2.3. Кадровий менеджмент
2.2.4. Інноваційний менеджмент
2.2.5. Фінансовий менеджмент
2.3. Дослідження системи прийняття управлінських рішень на ТОВ "Спецмонтажналадка"
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управлінських рішень в тов "спецмонтажналадка"
3.1. Моделювання управлінських рішень в ТОВ "Спецмонтажналадка"
3.2. Вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень
3.3. Впровадження сучасних інформаційних систем підтримки управлінських рішень ТОВ "Спецмонтажналадка"
Висновки
Список використаної літератури
ДОДАТКИ (фінансова звітість за 3 роки - баланс, звіт про фінансові результати)Висновок:

Отже необхідно зробити підсумкові висновки, що тема даної роботи багатогранна і вимагає уважного розгляду з усіх можливих сторін. Велика кількість вчених досліджували її, винаходили нові критерії оцінки управлінських рішень, пропонували нові класифікації, але до спільної думки так і не дійшли. Розглядаючи їх праці можна виділити для себе найважливіші аспекти, визначення та зробити висновки: Управлінське рішення – це організаційно-правова діяльність керівника в керованій системі; Прийняття управлінського рішення – це процес вибору розумної альтернативи вирішення проблеми, що є вирішальним в системі управління. Результати реалізації прийнятих управлінських рішень – це найбільш об’єктивна оцінка мистецтва керівника.

У першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні підходи щодо ефективності управлінських рішень, їх сутності та значенні в сучасних умовах.

Технологія прийняття рішень передбачає певну послідовність управлінських операцій і процедур. Це діагностика проблеми; визначення можливих способів її розв'язання: оцінювання варіантів; вибір найвигіднішого варіанта. Такими методами є методи вивчення проблеми (діагностування), що передбачає застосування методів, що дають змогу достовірно і повно описати проблему і виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам накопичення, оброблення та аналізу інформації, факторного аналізу, порівняння, аналогії тощо. Вибір методів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, виділених для її вивчення. Зокрема, значного поширення набули дві групи методів: методи економічного аналізу та прогнозування. Їх застосовують з метою об'єктивного оцінювання поточного стану фірми і передбачення «що буде далі, якщо нічого не змінювати». Ці методи опираються на статистичний матеріал минулих періодів у певній сфері діяльності.

У другому розділі розглянуто процес прийняття рішень на промисловому підприємстві ТОВ "Спецмонтажналадка" та його ефективність.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства свідчить про його розвиток та поступове нарощування обсягів виробництва. Дослідження існуючої системи менеджменту показало, що управління підприємством ефективне, орієнтоване на ринок.

Основними резервами підвищення прибутку від операційної діяльності є розробка оптимальної виробничої програми і скорочення витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

Таким чином, керівництво підприємства повинно прийняти особливі міри щодо розробки ефективної політики підвищення прибутку підприємства за рахунок управління операційною діяльністю, а саме зниження собівартості.

Характеризуючи систему прийняття управлінських рішень ПНВП «Спецпромавтоматика» слід зауважити, що прийняття рішень по стратегічним питанням розвитку здійснюється в основному «зверху донизу» (централізована форма).

Всі приймаємі на ТОВ "Спецмонтажналадка" стратегічні й тактичні рішення передбачені реалізацією сформульованої місії підприємства, обраної системи стратегічних цілей розвитку. Система перспективних планів ТОВ "Спецмонтажналадка" включає бізнес-плани інноваційних проектів. Робота над ними дає можливість активніше працювати на ринку, швидше пристосовуватися до змінюючихся умов, приймати оперативні рішення по переорієнтації виробництва та випуску нової продукції.

Важливою особливістю діючої в ПНВП «Спецпромавтоматика» методики прийняття планових рішень є дотримання чітко встановлених строків формування всіх планових завдань та програм, що входять до складу щорічно розробляємого плану діяльності підприємства.

Таким чином, правління ТОВ "Спецмонтажналадка" приймає рішення, в якому затверджує основні цілі та задачі діяльності на рік, сконцентрувавши увагу на пошуку шляхів та засобів мінімізації витрат виробництва як найважливішого фактора зниження собівартості випускаємої продукції, забезпечення її конкурентоздатності та збільшення обсягів продаж.

Позитивним фактором є система співучасті у прийнятті управлінських рішень керівників усіх рівнів вищої та нижчої ланки управління, ведучих спеціалістів центрів прибутку та функціональних служб. Таке узгодження планових рішень на всіх етапах стратегічного і тактичного планування служать підвищенню ефективності управління та посилюють відповідальність робітників і зацікавлених в реальному втіленні в життя прийнятих управлінських рішень.

При дослідження схеми прийняття рішень у виробничому підрозділі було відмічено ряд недоліків, а саме розмитість процедури із-за участі в ній всіх сегментів адміністративного і виробничого ресурсу та високе навантаження на технічного директора.

Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень.

Тому у третьому розділі дипломної роботи була виділена крупна проблема – збої у виробничому процесі, яка потім, була розбита на дрібніші, вирішення яких було конкретними діями або заходами.

Застосування методу експертної оцінки проблем, побудова матриці проблем і графа проблем дозволило виявити головну.

Далі визначивши альтернативи і оцінивши їх за допомогою аналого-цифрового методу, було виявлено, що альтернатива «придбання устаткування» має велику сумарну оцінку, в порівнянні з «модернізація устаткування», отже, проблема «застаріле устаткування» буде вирішено його заміною. Розрахунок різних варіантів придбання устаткування (лізинг, кредит, власні кошти) показав ефективність придбання устаткування на умовах фінансової оренди (лізингу).

З метою вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень ПНВП «Спецпромавтоматика» надані пропозиції щодо оптимізації схеми прийняття рішень у виробничому підрозділі. У результаті було досягнуто спрощення процесу формування кінцевого звіту, зменшено навантаження на технічного директора, що дало змогу спрямувати його увагу на вирішення завдань, безпосередньо пов'язаних з виробництвом.

В дипломній роботі розглянута доцільність впровадження сучасних інформаційних систем підтримки управлінських рішень на ПНВП «Спецпромавтоматика». Передбачається, що даний захід значно підвищить ефективність прийняття управлінських рішень на підприємстві, окрім того він дозволить економити щомісячно 12% робочого часу.

Проведені розрахунки показали доцільність впровадження інформаційної системи підтримки управлінських рішень, оскільки економічний ефект від впровадження значно переважає витрати, а саме головне дає змогу працівникам скоротити витрати робочого часу.

Таким чином, в даній дипломній роботі досліджено сутність та визначено основні складові процесу прийняття управлінських рішень та його оптимізації; обґрунтовано послідовність комплексу робіт щодо виконання цього процесу; визначено основні принципи, які необхідно враховувати під час постановки та вирішення завдання оптимізації управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективної соціально-економічної діяльності підприємства; запропоновано основні напрями подолання труднощів у процесі прийняття рішень на основі моделювання процесу управління; систематизовано характеристики основних методів оптимізації управлінських рішень та запропоновано алгоритм прийняття оптимального управлінського рішення, що дозволяє підвищити ефективність управління підприємством в умовах ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: