перейти на сайт>>

Формування людини культури в сучасному інформаційному світі

ID роботи: 5649
Тип роботи:
Об'єм: 111 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1.Теоретико-методологічні основи формування людини  культури в сучасному інформаційному світі

1.1. Наукові підходи до проблеми формування людини культури

1.2. Сутнісна характеристика поняття «людина культури»

1.3. Вплив сучасного інформаційного простору на формування людини культури

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Організаційно-педагогічна система формування людини культури засобами системи Інтернет.

2.1.Діагностика стану формування людини культури в школі.

2.2.Зміст, форми, методи, педагогічні технології формування людини культури

2.3.Аналіз результатів дослідження.

2.4.Охорона праці і вимоги до робочого місця

Висновки до 2 розділу

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Загальний висновок, який можна зробити  з представленого в дослідженні матеріалу, полягає в тому, що підготовка учнів повинна здійснюватися  в умовах формування ідеальних уявлень про людину культури. Готовність до професійної творчої самореалізації визначається рівнем сформованості ідеального образу освіченої людини у майбутніх фахівців. Процес реалізації мети дослідження здійснювався за допомогою вирішення основних поставлених завдань:

Дослідження теоретико-методологічних основи формування людини  культури в сучасному інформаційному світі, проведене у першому розділі магістрерської роботи показало,  що наукові підходи до концептуальних побудов про людину єдині по суті, в головному - в твердженні, що єдино можливим способом вирішення протиріч її розвитку є інтеграція людини в культуру, в соціально-культурну творчість, творення культурних цінностей. Це означає, що людина повинна бути вільна для культурного саморозвитку і життєтворчості.

 Людина культури - вільна особистість, здатна до самовизначення в світі культури. Педагогічні аспекти цього полягають у вихованні в учнів таких взаємопов'язаних якостей, як високий рівень самосвідомості, почуття власної гідності, самоповага, самостійність, самодисципліна, незалежність суджень, що поєднується з повагою до думки інших людей, здатність до орієнтування в світі духовних цінностей і в ситуаціях навколишнього життя , вміння приймати рішення, нести відповідальність за свої вчинки, здійснювати вільний вибір своєї життєдіяльності, лінії поведінки, способів свого розвитку та ін. Виховання вільної особистості вимагає виключення з освітньої системи будь-яких методів і форм тиску на дитину і всебічного заохочення і розвитку практики включення учнів в ситуації вибору, самостійного прийняття рішень, варіативного навчання та інших механізмів демократизації освітньо-виховної системи. Завдання освіти - створити простір вільного саморозвитку особистості і навчити її користуватися свободою як благом.

Педагогічно значущі орієнтири виховання творчої особистості сконцентровані в таких характеристиках, як розвинені здібності, потреби в перетворюючої діяльності, досить великий обсяг засвоєних знань, умінь, поєднання аналітичного та інтуїтивного мислення, здатність і прагнення до життєтворчості.

 Мета освіти людини культури включає і практичну підготовку її до життя в певному культурному просторі. Випускник сучасної школи готується до життя в умовах ринкового господарювання, діалогу культур і народів, міжнаціонального спілкування, нової релігійності, підвищення ролі приватної (приватної) життя.

 Адаптація до цих умов вимагає від нього практичного оволодіння основами економіки, комп'ютерної грамотності, володіння мовами світу, навичками спілкування, знання релігійних свят, народних звичаїв і т.д. У нових умовах актуалізуються дбайливе ставлення людини до свого фізичного і психічного здоров'я, вміння вести здоровий спосіб життя, мати естетичний смак, гарні манери, творити повсякденне життя за законами краси, облаштовувати свій будинок, вести господарство, створювати і примножувати добробут сім'ї і багатство країни.

У другому розділі магістерської роботи  розроблена організаційно-педагогічна система формування людини культури засобами системи Інтернет.

Ідеал людини культури визначається як системне особове новоутворення, виступаюче вищою метою, проекцією бажаного, такого, що відображає культурний потенціал, вищі моральні якості, духовні цінності і орієнтації, гуманістичний спосіб мислення, творчий характер діяльності, цілісну систему цінностей-сенсів в аксіологічному, когнітивному, особовому, діяльнісному  і творчому компонентах діяльності.

Ідеальний образ людини культури - результат і суб'єктна форма уявлення про ідеал як проекції бажаного образу себе, як цінності-мети і цінності-сенсу майбутньої діяльності.

Ідеал людини культури  представляє цілісна єдність п'яти компонентів - аксиологічного, когнітивного, особового, діяльнісного і творчого, що відображають певну систему професійних і життєвих цінностей особи: цінності цілі, цінності-знання, цінності-якості, цінності-засоби і цінності-відносини.

Модель формування ідеального образу людини культури, орієнтована на розвиток ціннісно-смислової свідомості і формування індивідуального ідеального образу людини культури, об'єднує в системній цілісності чотири взаємозв'язані компоненти: цільовий, особово-смисловий, змістовно-процесуальний і моніторинговий.

Нині формується особлива інформаційна культура суспільства, яка спирається на масове залучення до найсучасніших засобів інформації,  нових інформаційних технологій, розпочинаючи вже з дитинства, шляхом залучення до різноманітних комп’ютерних ігор, персональних комп’ютерів,  інтенсивної шкільної освіти. Виокремлюються, зокрема,  три основні етапи: 1) первісної інформаційної соціалізації особи; 2) освітньо-інформаційного навчання; 3) формування розвиненої інформаційної культури, тоді як основою інформаційної культури можна вважати  знання про Інтернет як віртуальне середовище, закони його функціонування та розвитку, розвиток вмінь та навичок орієнтуватися у безмежному просторі  всесвітньої павутини.

Як свідчать дані проведеного експерименту, результати рівня сформованості уявлень про людину культури учнів після проведеної роботи суттєво відрізняються від  початкових даних за більшостю показників, що свідчить про позитивні зміни у розвитку загальної культури і ефективності розробленої нами програми.

Наведенні дані можна розглядати як підтвердження ефективності розробленої нами тренінгової роботи.

У процесі занять передбачалось одночасне формування всіх компонентів людини культури. Можна констатувати, що заняття сприяли формуванню у учнів адекватного уявлення про якості,питамані людині культури, про місце і значення різних видів інформаційних ресурсів, технологій, джерел інформації (як традиційних, так і нових) в задоволенні інформаційних потреб особистості; формуванню базового рівня «бібліотечно-бібліографічної письменності»; формуванню комплексу знань, умінь, навичок, орієнтованих на грамотне виконання інформаційно-пошукових завдань; створенню стійких навичок роботи з текстами і документами різних видів, типів, жанрів; формуванню чіткого уявлення про основні технології аналітико-синтетичної переробки інформації в ході навчальної діяльності і форми представлення результатів самостійної роботи.

Також, у учнів:

розвинулись навички самостійної роботи з науковою літературою;

удосконалились навички використання мережі Інтернет;

підвищилась пізнавальна активність;

підвищилась впевненість у собі та готовність до навчання у ВНЗ;

розвинулись окремі методичні вміння тощо.

Таким чином, в проведеному дослідженні були вирішені всі поставлені завдання.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: