перейти на сайт>>

Формування механізму фінансового забезпечення ефективної діяльності підприємств

ID роботи: 3315
Тип роботи:
Об'єм: 116 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І
Визначення механізму фінансового забезпечення ефективності діяльності підприємств
1.1 Структурний механізм організації фінансового забезпечення діяльності підприємств
Використання фінансових ресурсів
1.2. Управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємств
1.3. Оціночні показники ефективності фінансового забезпечення діяльності підприємств
Розділ іі
Аналіз механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства
2.1. Організаційно-фінансова характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансового механізму забезпечення діяльності підприємства
2.3. Оцінка ефективності механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства
Розділ ііі
Основні напрямки удосконалення механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств
3.1. Визначення резервів удосконалення механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств
3.2. Розробка стратегії підвищення ефективності фінансового забезпечення діяльності підприємства
Заключення
Література
ДодаткиВисновок:

Дана дипломна робота присвячена аналізу формування фінансового забезпечення діяльності підприємства.
Розглядаючи теоретичні аспекти фінансового забезпечення діяльності підприємства, слід відмітити, що власний капітал підприємства представлений основними складовими: статутним капіталом, додатковим капіталом, резервним капіталом і нерозподіленим прибутком. Складовими позикового капіталу є довгострокові і короткострокові кредити і, позики, кредиторська заборгованість. Їх наявність, розмір, тактика використання визначають ефективність роботи підприємства в цілому.
Дослідивши теоретичні аспекти механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства слід зазначити, що основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. Власні фінансові ресурси формуються за рахунок власних джерел фінансування. Вони утворюються уже під час організації підприємства при формуванні його статутного капіталу. Водночас, підприємство може отримувати фінансові ресурси у власне використання від емісії своїх акцій, отримання дотацій, субсидій, дивідендів, відсотків на ціні папери інших емітентів тощо. Такі фінансові ресурси називають власними зовнішніми фінансовими ресурсами.
Аналізуючи фінансово-економічні результати діяльності ТОВ „Сана” необхідно зауважити, що стійка діяльність ТОВ „Сана” залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.
Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в критичному стані через нестачу грошових коштів. Готова продукція на складі не дуже користується попитом через високу ціну, яка обумовлена великою собівартістю.
Оскільки на ТОВ „Сана” існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою або із знижкою, потрібно знижувати собівартість продукції. Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.
Проведений аналіз також показав, що на ТОВ „Сана” існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться: збільшення об'єму виробництва і реалізації продукції, зниження питомої собівартості продукції і підвищення якості продукції.
Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на покупку нового обладнання чи на розширення виробничої діяльності.
Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.
На основі проведеного аналізу у третьому розділі дослідження проведений пошук заходів щодо оптимізації джерел фінансового забезпечення підприємства.
Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні рекомендації:
- необхідно підвищити частку власних засобів в джерелах фінансування, за рахунок раціонального розподілу прибутку;
- розглянути всі можливі варіанти отримання довгострокових кредитів для удосконалення виробництва, а так само скоротити відтік власних засобів в дебіторську заборгованість за допомогою комплексного підходу вивчення замовника, використання сучасних схем і засобів розрахунків.
Для поліпшення фінансового стану аналізованого підприємства нами рекомендується наступне:
– збільшити статутний капітал з метою підвищення його фінансових гарантій;
– створити резервний фонд, а також удосконалювати його облік і віддзеркалення в бухгалтерському балансі;
– удосконалювати бухгалтерську звітність підприємства в цілях можливості її використання для фінансового аналізу всіма учасниками ринку.
Доцільно запропонувати наступні принципи формування капіталу підприємства:
1. Облік перспектив розвитку господарської діяльності підприємства. Забезпечення перспективності досягається шляхом включення всіх розрахунків, пов'язаних з формуванням капіталу, в бізнес-план створення нового підприємства.
2. Забезпечення відповідності об'єму капіталу, що привертається, об'єму формованих активів підприємства. Загальна потреба в капіталі ґрунтується на потребі в оборотних і необоротних активах. При створенні нового підприємства потреба в капіталі включає дві складові:
а) Передстартові витрати є відносно невеликими сумами фінансових коштів, необхідних для розробки бізнес-плану і фінансування пов'язаних з цим досліджень. Ці витрати носять разовий характер і у складі загальної потреби займають незначну частину.
б) Стартовий капітал призначений для безпосереднього формування активів підприємства.
Подальше нарощування капіталу розглядається як форма розширення діяльності підприємства і пов'язано з формуванням додаткових фінансових ресурсів.
3. Забезпечення оптимальності структури капіталу з позиції ефективного його функціонування.
Структура капіталу є співвідношенням власних і позикових фінансових коштів, використовуваних у фінансовій діяльності підприємства: фінансову, інвестиційну і операційну діяльність, впливає на кінцеві результати.
Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (коефіцієнт автономії рівний одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (оскільки не може забезпечити формування необхідного додаткового об'єму активів в періоди благополучної кон'юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибули на вкладений капітал.
Використання позикового капіталу піднімає фінансовий потенціал розвитку підприємства і представляє можливість приросту фінансової рентабельності діяльності. Проте, в більшій мірі генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства.
4. Забезпечення мінімізації витрат по формуванню капіталу з різних джерел. Така мінімізація здійснюється в процесі управління вартістю капіталу, під якою розуміється ціна, яку підприємство платить за його залучення з різних джерел.
5. Забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі його господарської діяльності. Реалізація цього принципу забезпечується шляхом максимізації показника рентабельності власного капіталу при прийнятному для підприємства рівні фінансового ризику.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: