перейти на сайт>>

Формування прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання

ID роботи: 1008
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Економічна сутність прибутку. Прибуток – головна мета діяльності підприємства
2. Теоретичні основи формування прибутку підприємства
2.1. Джерела одержання прибутків для підприємства
2.2. Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу
2.3. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємства
3. Розрахункова частина. Аналіз формування прибутку
3.1. Характеристика підприємства
3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності
3.3. Аналіз формування прибутку
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

В даній курсовій роботі було розглянено облік та аналіз доходів підприємства, які проведено на основі даних ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів”.

ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” – одне з значних в нашій країні спеціалізованих підприємств з виробництва керамічних плиток. Для ведення бухгалтерського обліку на ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” застосовується журнально-ордерна система.

Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід».

Дохід признається під час збільшення активу чи зменшення зобов’язань, що зумовлює збільшення власного капіталу (крім взносу учасників) за умовою, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Непризнаються доходами, що надійшли в касу чи на рахунок підприємства у банку від інших осіб:

– сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахунку в бюджет та внебюджетні фонди;

– сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

– надходження, що належать іншим особам;

– надходження від первісног розміщення цінних паперів.

Доходи класифікуються в залежності від виду господарської діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на звичайну та надзвичайну.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують чи які з’являються внаслідок здійснення такої діяльності.

Надзвичайною діяльністю вважають такі операції чи подіїї, які відрізняються від звичайної діяльності і при яких не припускається, що вони будуть повторюватися періодично чи в кожному наступному звітному періоді.

Звичайна діяльність підприємства має розподіл на операційну, фінансову та інвестиційну.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та позичкового капіталу підприємства. Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необігових активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Підводячи підсумки курсової роботи, слід відмітити, що на протязі аналізованого періоду на ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” спостерігається значне збільшення суми чистого прибутку. Якщо у 2006 році підприємство отримало збиток 62,3 тис.грн., то вже у 2007 році цей показник становив 518,6 тис.грн., тобто відбулося збільшення цього показника на 580,9 тис.грн.

Цей факт свідчить про те, що підприємство ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” змогло подолати кризу за значно покращило результати своєї діяльності.

Для аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ „Лутугінський завод будівельних матеріалів” був проведений горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства, який показав збільшення майже всіх основних показників діяльності підприємства.

Відбулися зміни в структурі активів товариства. Якщо на початок року необоротні активи складали 17 % від загальної суми балансу, то на кінець року вони склали 30,4% тобто їх питома вага збільшилась на 13,4%. Відповідно на таку величину збільшилися в структурі активів оборотні активи.

ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” збільшило обсяги виробничих запасів що пов’язано з підвищенням попиту на її продукцію.

Позитивним моментом є зменшення дебіторської заборгованості.

Аналіз даних основних показників дохідності підприємства і структури прибутку вказують на те, що за період, що аналізується, спостерігалося збільшення основного показника діяльності підприємства - чистого прибутку з -62,3 тис. грн. у 2006 р. до 518,6 грн. у 2007 р. (на 580,9 тис.грн.), що являє собою позитивну тенденцію й характеризує діяльність підприємства за аналізований період з кращого боку.

Основну частину прибутку підприємство ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” одержує за рахунок реалізації товарної продукції.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: