перейти на сайт>>

Формування стратегії розвитку підприємства

ID роботи: 1268
Тип роботи:
Об'єм: 97 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Стратегічне планування як складова частина планування та одна із важливих функцій управління
1.1. Поняття стратегії. Етапи складання стратегічного плану
1.2. Структура стратегічного планування
1.3 Постановка цілей та завдань при виборі стратегії з урахуванням впливу різних факторів
2. Дослідження системи стратегічного планування на ТОВ "Синапс-Плюс"
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансово-економічних показників
Таблиця 2.3. Аналіз ліквідності балансу
Таблиця 2.4. Показники рівня рентабельності виробництва ТОВ «Синапс-Плюс»
2.3. Місія та цілі діяльності організації. SWOT-аналіз. Вплив змін зовнішнього середовища
2.4. Стратегічне планування на підприємстві. Вивчення стратегічних альтернатив
3. вдосконалення формування стратегії
розвитку ТОВ "Синапс-Плюс"
3.1. Формування оптимальної стратегії розвитку
3.2. Застосування стратегії розвитку у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
3.3. Розробка стратегії маркетингу ТОВ «Синапс-Плюс» у нових умовах господарювання
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Удосконалювання стратегічного управління підприємством як складною соціально-економічною системою є одним із ключових шляхів стабілізації української економіки в цілому. У зв'язку з цим стратегічне управління підприємством було і залишається насущною проблемою розвитку економіки країни. В даний час з'явилося безліч робіт, присвячених стратегічному управлінню підприємством, у яких була успішно пророблена безліч проблем, що стосуються різних аспектів життєдіяльності підприємства. Проте, ряд питань стратегічного управління підприємством залишається відкритим.
Економічна система ринкового господарства базується на автономії господарюючих суб’єктів, механізмі ринку і конкуренції.
Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого циклу підприємства і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку.
Стратегія уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострокових цілей і задач, направлень діяльності, визначення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них [14,49].
Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей функцій діяльності підприємства викликає необхідність зміни пріоритетів при розробці та обґрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обґрунтування прогнозуємих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури. Це відповідає вимогам маркетингового підходу до проблеми регулювання роздрібного товарообігу і дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, ресурсних можливостей торгового підприємства. Першочергову увагу при цьому повинно бути приділено збалансуванню товарних ресурсів, роздрібного товарообігу і попиту населення, з одного боку, роздрібного товарообігу і прибутку – з другого.
Проведене в дипломній роботі дослідження дозволяє зробити такі висновки.
В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений продукцією, аналогічною тій, що виробляє та реалізує підприємство. Купівельна спроможність населення дуже низька, тому конкуренція серед продавців з кожним днем стає більш високою. В цих умовах необхідно забезпечити виживання підприємства на ринку шляхом розширення масштабів його діяльності.
Оцінка виробництва, просування та збуту продукції по ТОВ „Синапс-Плюс” за 2005-2007 рр., що проведена в даному дослідженні, дає інформацію про сучасний стан підприємства, його розвиток і можливості подальшого удосконалення діяльності.
З метою стабілізації свого положення на ринку підприємство передбачало на 2008 рік збільшити виробничі потужності для відповідного збільшення обсягу виробництва основних видів продукції. Вихід з існуючого становища вбачається у збільшенні обсягу виробництва, враховуючи, що для цього не треба значних капітальних вкладень, так як виробничі потужності підприємства використовуються в межах 30 %. Крім того, відбулись значні зміни в асортиментній політиці підприємства в бік розширення асортименту і впровадження у виробництво нових видів продукції.
Особливістю роботи ТОВ „Синапс-Плюс” на сучасному етапі є те, що підприємству неоднаково, за якою ціною продавати свою продукцію. Це виникає тому, що за умови економічного спаду ціна товару є одним з найсуттєвіших мотивів до здійснення купівлі. Тому рівень ціни є предметом розробки цінової політики підприємства, маркетингової служби, економічного відділу та інших. Як відзначалось вище, оскільки підприємство орієнтується на “середнього” покупця, то вважає за доцільне встановити прийнятий для нього рівень цін. Як показано маркетингове дослідження, рівень цін на продукцію ТОВ „Синапс-Плюс” дещо нижче за ціни інших підприємств. Тому продукція є конкурентноздатною, реалізується швидше і дозволяє вкласти вивільнені кошти в наступний виробничо-торгівельний процес.
Аналіз виробництва, просування та збуту продукції показує, що в цілому ТОВ „Синапс-Плюс” в 2007 році працювало із значним зростанням проти попереднього року. В цілому систему збуту та реалізації продукції вдалося удосконалити, але ще є можливості підвищення ефективності комерційно-виробничої діяльності.
Комерційна робота ТОВ „Синапс-Плюс” містить у собі такі етапи, як закупівлю матеріальних ресурсів, їх доставку до оптового складу, збереження, збут і доставку до споживача виготовлених товарів. В рамках цієї роботи можна виділити основних контрагентів підприємства. Це постачальники сировини та інших матеріально-технічних ресурсів, що необхідно для безперебійної роботи підприємства по виробництву продукції.
Оскільки збут та реалізація готової продукції (товарів) здійснюється переважно у власній торговельній мережі, то з боку покупців контрагентів практично немає.
Таке положення означає, що основними контрагентами ТОВ „Синапс-Плюс” на ринку є постачальники матеріальних ресурсів для виробництва.
Сировину підприємство закуповує невеликими партіями у посередників. За умови нестачі оборотних коштів підприємство не в змозі налагодити прямі зв’язки з виробниками сировини, так як останні пропонують поставки великими обсягами з попередньою оплатою.
Структура постачальників занадто велика і підприємство не визначилось, які саме з постачальників є найбільш доцільними. Така оцінка підприємством не проводилась, особливо в розрізі постачальників, що реалізують одну товарну групу. Занадто “роздута” структура постачальників негативно впливає на економічні показники діяльності підприємство, зокрема на витрати по залученню та транспортуванню матеріальних ресурсів, а також витрати на оплату праці працівників, що забезпечують це постачання. В кінцевому разі це призводить до зменшення прибутку підприємства.
Як показує проведене дослідження, комерційна робота з постачальниками потребує подальшого вдосконалення.
Проведений аналіз по ТОВ „Синапс-Плюс” за 2007 рік вказує на те, що фінансове становище підприємства є складним.
Наявні запаси сировини забезпечують роботу підприємству протягом 2-3 днів, а час оборотності їх перевищує 1 місяць.
Нестача оборотних коштів, породжена загальнодержавною кризою неплатежів та високим рівнем інфляції, є основною причиною кризового стану підприємства. В той час покращанню стану справ не сприяє кредитна система. Короткотермінові кредити на поповнення оборотних коштів практично не видаються, а процентна ставка за користування ними вже близько 100 %.
В умовах переходу до ринку ТОВ „Синапс-Плюс” повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу, так і довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентноздатність та стабілізацію фінансового стану.
В дипломній роботі визначена система стратегічних цілей ТОВ „Синапс-Плюс”. Головна ціль: збільшення маси прибутку. Специфічні цілі:
життєво-необхідна – отримання мінімального прибутку;
перспективна – досягнення максимально-можливого прибутку;
поточна – отримання необхідного прибутку;
Ціль виробництва – збільшення обсягів виробництва, зростання обсягів закупівлі сировини, зниження витрат виробництва, ефективна асортиментна політика.
ціль комерційної діяльності – збільшення реалізації товарів, ефективні зв’язки з постачальниками та вибір оптимальних, стабілізація зменшення цін, зменшення витрат обігу;
соціальна ціль – створення умов праці, збільшення коштів на соціальний розвиток, забезпечення безперебійності виплат зарплати;
інноваційна ціль – впровадження нових технологій виробництва, модернізація потужностей, впровадження високоефективного обладнання.
В результаті дослідження визначено, що найбільш доцільною в сучасних умовах для ТОВ „Синапс-Плюс” є стратегія “обмежений ріст”. По підприємству цими стратегіями обрано:
“стратегію забезпечення” – що формує систему матеріально-технічного забезпечення підприємства;
“стратегію виробництва” – що визначає пріоритетні напрямки розвитку виробничо-технологічного процесу;
“стратегію просування та збуту” – що сприяє створенню найбільш ефективної системи і каналів реалізації продукції;
“асортиментну стратегію”, що сприяє формуванню найбільш ефективного асортименту виробництва продукції;
“цінову стратегію”, що є умовою ефективності виробничої та комерційної діяльності та задоволення споживчого попиту.
В роботі визначені основні етапи розробки стратегії та система маркетингових рішень, що забезпечують їх реалізацію.
В ТОВ „Синапс-Плюс” найбільш проблематичним є напрям роботи з матеріально-технічного забезпечення. Оскільки в рамках проведеного обмеженого дослідження не представляється можливість провести обґрунтування всіх стратегій, то доцільно буде розробити “стратегію забезпечення”, як найбільш важливу.
Одним з етапів формування маркетингової стратегії є вивчення ринку сировини і матеріалів і розробка “стратегії забезпечення”.
Передумовою розробки “стратегії забезпечення” є систематичний збір, обробка, аналіз та оцінка інформації про потенційних постачальників, асортимент матеріальних ресурсів, нові технології виготовлення найважливіших для споживача видів продукції, цінах на сировину, матеріали, паливо, напівфабрикати.
Проводячи роботу щодо розробки “стратегії забезпечення” необхідно вирішувати основні питання: в якому стані знаходиться ринок сировини та матеріалів, яка номенклатура матеріальних ресурсів пропонується їх споживачам, які постачальники функціонують на ринку, якими економічними перевагами вони відзначаються ?
Визначення “стратегії забезпечення” передбачає налагодження господарських зв’язків з постачальниками. При цьому важливу роль відіграє правильний вибір постачальників, що в умовах ринку є досить складною справою і помилка може дорого коштувати підприємству.
В дипломному дослідженні розроблено “стратегію забезпечення” ТОВ „Синапс-Плюс” і можна рекомендувати її проведення за такими етапами:
1 етап – Аналіз постачальників та системи постачання.
2 етап – Визначення критеріїв вибору постачальників.
3 етап – Розробка системи бальної оцінки.
4 етап – Формування інформаційної бази по окремих постачальниках.
5 етап – Вибір постачальників.
6 етап – Укладання угод з постачальниками.
7 етап – Оцінка ефективності вибраної стратегії.
Застосування на практиці розробленої “стратегії забезпечення” у ТОВ „Синапс-Плюс” дозволить підняти на значний рівень маркетингову роботу підприємства, забезпечити ефективність системи постачання, що в кінцевому рахунку сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства в цілому.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: