перейти на сайт>>

Функція корисності, її модифікація

ID роботи: 7595
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття та сутність концепції корисності

1.1. Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення

1.2. Загальна і гранична корисність

1.3. Функція корисності, її модифікації

Розділ 2. Практичне Застосування  теорії вибору споживача і функція корисності

2.1. Модель вибору споживача на основі ординалістського підходу

2.2. Кардиналістській підхід та  теорії граничної корисності блага

2.3. Дослідження поведінки споживачів в умовах становлення ринкової економіки в Україні

Розділ 3. Концепція формування  моделі поведінки споживачів на основі теорії корисності

3.1. Оптимізація розподілу суспільного добробуту за допомогою інструментарію теорії корисності

3.2. Проблеми формування моделі поведінки споживача в ринкових умовах

Висновок

ЛітератураВисновок:

Таким чином, теорія споживацького вибору заснована на припущенні, що люди ведуть себе раціонально, намагаючись максимізувати задоволення своїх потреб, купуючи товари і оплачуючи послуги у певному їх поєднанні. Споживачі роблять свій вибір шляхом порівняння наборів споживчих товарів і послуг. Споживачі максимізують задоволення, якого можуть досягти при обмеженому доступному їм бюджеті. Коли споживач максимізує задоволення, споживаючи деякі кількості кожного з двох товарів, гранична норма заміщення дорівнює співвідношенню цін двох товарів.

Тому однією з найскладніших проблем в мікроекономіці є проблема вимірювання корисності.

Поведінка споживача на ринку товарів зводиться до максимізації його функції корисності при заданому бюджетному обмеженні. Готовність споживача віддати певну частину свого бюджету в обмін за бажане благо називається попитом споживача на благо. Для визначення чинників, що впливають на обсяг попиту споживача, і характеру їхнього впливу в даний час існують дві фундаментальні концепції споживчого попиту: кардиналістська і ординалістська. З обох концепцій виходить, що об’єм індивідуального попиту на благо залежить від його ціни, цін інших благ і бюджету (доходу) споживача. Кількісною мірою ступеня впливу цих чинників на об’єм попиту є коефіцієнти прямої еластичності, перехресної еластичності і еластичності попиту по доходу.

Пильна увага до раціонального споживчого вибору і його виміру ви­кликала виникнення двох протилежних напрямів у маржиналістській теорії: кардиналістського (кількісного) й ординалістського (порядкового).

 

Споживча поведінка розглядається з позиції кількісного (кардиналистского) та порядкового (ординалистского) підходів до вимірювання корисності.

Відповідно кількісного підходу, теорія виходить з того, що споживач порівнює корисності різних благ. Він прагне придбати на обмежений грошовий дохід такий набір благ, який дозволив би максимізувати задоволення потреб, і при цьому дотримується правила максимізації корисності, коли граничні корисності придбаних товарів та послуг у розрахунку на грошову одиницю споживача виявляються однаковими.

Раціональний споживчий вибір з позицій ординалістського підходу, прихильниками якого були В. Парето, Е. Слуцький, Дж. Хікс, визначається шляхом поєднання споживчих переваг з його бюджетними обмеженнями.

Для тих випадків, коли безпосереднє сприйняття неможливе або потрібні точні виміри, людям через особливості відображення світу в їх психіці все одно доводиться використовувати систему відносних вимірів.

Щоб виміряти масу предмета, її порівнюють з еталоном (кілограмом), відстань визначаємо, порівнюючи її з метром, для вимірювання часу ета­лоном є секунда і т. д. Ця нездатність людини сприймати абсолютні ве­личини призвела зокрема до того, що кардиналістський підхід залишив­ся в науковому минулому мікроекономіки, а ординалістський підхід у мікроекономічній теорії поведінки споживача переміг, оскільки саме він більшою мірою відповідає тому, як насправді споживач оцінює блага.

Таким чином, два неокласичних підходи надають у наше роз­порядження дві протилежні думки про застосування процедур виміру величи­ни корисності, але обидва підходи наближають нас тільки до розуміння цінно­сті об’єктів споживання, початок міркувань про яку було покладено в працях А. Тюрго, А. Сміта, Д. Рікардо і демонструють лише один мотив діяльності людини, яка споживає, – раціональне одержання максимального задоволення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: