перейти на сайт>>

Фінансова безпека підприємства (методологія оцінки та механізм забезпечення)

ID роботи: 2706
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні основи фінансової безпеки підприємства
1.1 Поняття фінансової безпеки підприємства
1.2 Показники фінансової безпеки підприємства
1.3 Забезпечення фінансової безпеки підприємства
Основні цілі підприємства
Висновки до розділу
Розділ
Дослідження фінансової безпеки підприємства
2.1 Особливості дослідження фінансової безпеки підприємства
2.2 Методи аналізу і оцінки фінансової безпеки
Розрахунок величини джерел засобів і величини запасів і витрат
2.3 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основи фінансової безпеки
Висновки до розділу
Розділ
Формування механізму забезпечення фінансової безпеки
3.1 Підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства
3.2 Управління ризиками в забезпеченні фінансової безпеки
3.3 Шляхи вдосконалення фінансового управління в забезпеченні безпеки підприємства
Висновки до розділу
Розділ
Охорона праці ВП «Шахта ім. Артема»
4.1. Перелік нормативно-правових документів, що регламентують регулювання питання охорони праці на підприємстві ВП «Шахта ім. Артема»
4.2. Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних вимог на підприємстві
Висновок до розділу
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей фінансової безпеки належать: забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства; забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу суб'єкта господарювання; досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством; досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу; мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства; ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів.

Функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації економічної безпеки. Основними напрямами організації економічної безпеки підприємства за окремими функціональними складовими є: фінансова, інтелектуальна й кадрова, техніко-технологічна, політико-правова інформаційна, екологічна, силова.

Дипломна робота складається вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні аспекти побудови системи фінансової безпеки в сучасних умовах.

Фінансову безпеку підприємств можна розглядати як сукупність кількісних та якісних показників фінансового стану підприємства, рівень яких забезпечує захищеність його пріоритетних фінансових інтересів від реальних та потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру у довгостроковій перспективі, створює передумови фінансової підтримки його стійкого зростання у поточному та перспективному періоді і ґрунтується на основі власної фінансової філософії.

Характеристики фінансової безпеки підприємства, що дозволяють зрозуміти її суть, представлені наступним переліком: фінансова безпека являє собою складову економічної безпеки; характеризується за допомогою системи кількісних і якісних показників, які мають порогові критеріальні значення; повинна забезпечувати фінансову стійкість підприємств у визначеній перспективі. Фінансова стійкість у широкому розумінні – це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство здатне стабільно розвиватись, зберігаючи платоспроможність в умовах додаткового рівня ризику. Фінансова стійкість у вузькому розумінні – таке співвідношення різних видів фінансових ресурсів, залучених підприємством, з одного боку, та співвідношення між різними видами фінансових ресурсів та напрямами їх використання, з іншого боку, які б забезпечували платоспроможність підприємства у коротко- та довгостроковому періоді (тобто наявність грошових коштів для виконання його грошових зобов’язань та здійснення розвитку), а також ліквідність.

Другий розділ дипломної роботи присвячено аналізу фінансового потенціалу підприємства на прикладі ВП «Шахта ім. Артема».

Як свідчать дані проведеного аналізу, основні фінансові показники діяльності підприємства мають нерівномірний характер розвитку.

У 2007 р. ВП «Шахта ім. Артема» мало нормальний фінансовий стан. Фінансові показники досить близькі до оптимальних, але по окремих коефіцієнтах допущено певне відставання. Підприємство рентабельне, знаходиться в зоні допустимого ризику.

У період 2008-2009 рр. фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як задовільний (середній). При аналізі балансу виявляється слабкість окремих фінансових показників. Платоспроможність знаходиться на межі мінімально допустимого рівня, фінансова стійкість недостатня. При взаєминах з аналізованою організацією навряд чи існує загроза втрати засобів, але виконання їй зобов'язань в строк представляється сумнівним. Підприємство характеризується високим ступенем ризику.

Стійкість фінансового стану ВП «Шахта ім. Артема» може бути підвищена такими заходами як:

- прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;

- обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

- поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

У третьому розділі розглянуті основні шляхи забезпечення фінансової безпеки. Процес управління фінансовою безпекою підприємства включає механізм, який являє собою сукупність основних елементів впливу на процес розробки та реалізації управлінських рішень по захисту її фінансових інтересів від різноманітних загроз.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: