перейти на сайт>>

Фінансова діяльність підприємства по формуванню і розподілу прибутку

ID роботи: 512
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретико-методологічні основи формування та розподілу прибутку підприємства в ринкових умовах
1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства
1.2. Класифікація та джерела одержання прибутків підприємств
1.3. Порядок формування і розподілу прибутку підприємства
2. Дослідження ефективності діяльності підприємства по формуванню і розподілу прибутку
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз формування прибутку ВАТ "Спецпромавтоматика"
2.3. Дослідження схеми розподіл прибутку підприємства
3. Розробка пропозицій та рекомендацій з подальшого розвитку та удосконалення прибутку
3.1. Пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності ВАТ "Спецпромавтоматика" та розробка фінансової стратегії
3.2. Розробка основних напрямків використання прибутку підприємства на наступний період
Висновок
Список використаної літературиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи, слід відмітити, що на протязі аналізованого періоду на ВАТ "Спецпромавтоматика" спостерігається значне збільшення суми чистого прибутку. Якщо у 2007 році підприємство отримало збиток 62,3 тис.грн., то вже у 2008 році цей показник становив 518,6 тис.грн., тобто відбулося збільшення цього показника на 580,9 тис.грн.

Цей факт свідчить про те, що підприємство ВАТ "Спецпромавтоматика" змогло подолати кризу за значно покращило результати своєї діяльності.

Для аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ "Спецпромавтоматика" був проведений горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства, який показав збільшення майже всіх основних показників діяльності підприємства.

Відбулися зміни в структурі активів товариства. Якщо на початок року необоротні активи складали 17 % від загальної суми балансу, то на кінець року вони склали 30,4% тобто їх питома вага збільшилась на 13,4%. Відповідно на таку величину збільшилися в структурі активів оборотні активи.

ВАТ "Спецпромавтоматика" збільшило обсяги виробничих запасів що пов’язано з підвищенням попиту на її продукцію.

Позитивним моментом є зменшення дебіторської заборгованості.

Покращенню фінансової стійкості підприємства сприяло збільшення частки власного капіталу. Як видно з таблиці товариство використовує у своїй діяльності тільки поточні позикові кошти. У складі позикових коштів найбільшу питому вагу має короткострокові кредити банків.

Аналіз платоспроможності показав, що підприємство не може своїми платіжними засобами повністю погасити свої строкові зобов’язання, але на протязі 2008 року спостерігається позитивну динаміка цього показника.

Основну частину прибутку підприємство ВАТ "Спецпромавтоматика" одержує за рахунок реалізації товарної продукції.

Дані аналізу фінансових результатів дозволили виявити резерви і, отже, на їх базі розробити проект заходів щодо вдосконалення механізму управління прибутком, що, в свою чергу сприятиме збільшенню фінансових результатів діяльності ВАТ "Спецпромавтоматика".

Резервами підвищення прибутку є зниження сум постійних і змінних витрат.

До резервів зниження суми і питомої ваги постійних витрат на будь-якому підприємстві відносять:

 Суттєве скорочення накладних витрат (витрат на управління) при неблагонадійній кон'юнктурі ринку;

 Продаж частини обладнання і нематеріальних активів, що не використовується, з метою зниження потоку амортизаційних відрахувань;

 Широке використання короткострокових форм лізингу машин і обладнання замість їхнього залучення до власності;

 Скорочення обсягів ряду комунальних послуг, що споживаються та інші.

До резервів економії змінних витрат можна віднести:

 Зниження чисельності робітників основного і додаткового виробництва за рахунок забезпечення зростання продуктивності праці;

 Скорочення обсягів запасу сировини, матеріалів готової продукції в період неблагонадійної кон'юнктури ринку;

 Забезпечення для підприємства вигідних умов постачання сировини і матеріалів, і таке інше.

Побудова функціональних моделей взаємозв'язку постійних, змінних витрат, ціни та обсягів виробництва може бути реалізована через застосування різних моделей аналізу.

Головними напрямками політики максимізації прибутку в процесі фінансової діяльності є забезпечення підприємства необхідними обсягами капіталу на найбільш вигідних умовах із зовнішніх джерел і обґрунтування оптимального співвідношення власних і залучених коштів.

Фінансова діяльність підприємства оказує опосередкований вплив на формування прибутку підприємства. Через те, що від'ємний потік повернення залучених грошових коштів в процесі фінансової діяльності завжди перевищує позитивний, пряме формування прибутку в процесі цієї діяльності відсутнє. Разом з тим, залучення додаткового обсяг зовнішнього капіталу збільшує суму операційних доходів підприємства, а зниження вартості залучення цього капіталу дозволяє підприємству відповідно знижувати рівень операційних витрат. Таким чином, формування прибутку підприємства в процесі його фінансової діяльності опосередковується додатковим формуванням його операційного прибутку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: