перейти на сайт>>

Фінансовий аналіз будівельного підприємства

ID роботи: 2690
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Аналіз виконання плану виробництва за звітний рік
1.1. Значення, задачі та джерела аналізу виконання плану виробництва
1.2. Аналіз виконання плану виробництва
2. Аналіз показників виконання плану з праці за звітний рік
2.1. Значення, задачі та джерела аналізу показників з праці
2.2. Аналіз забезпеченості робітниками
3. Аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства за звітний рік
3.1. Значення, задачі та джерела аналізу фінансових результатів
3.2. Аналіз прибутковості
3.3. Аналіз собівартості з статей витрат
3.4. Аналіз рентабельності
4. Аналіз фінансового стану виробничого підприємства за звітний рік
4.1. Значення, задачі та джерела аналізу фінансового стану
4.2. Аналіз складу майна та джерела їх утворення
4.3. Аналіз ліквідності і платоспроможності
5. Висновки за результатами аналізу виробничої діяльності та фінансового стану виробничого підприємства за звітний рік
Використана література
ДодаткиВисновок:

Прибуток підприємства може бути представлений у двох показниках:

1. Прибуток від основної діяльності (від реалізації продукції та послуг), і розраховується як різниця між валовим доходом та витратами.

2. Балансовий прибуток – крім прибутку від основної діяльності, включає незаплановані доходи та витрати, прибуток від неторгової діяльності.

Підприємство отримує прибутки і від позареалізаційної діяльності, і збитки від основної діяльності, при чому збитки значно перебільшують прибутки. Тому за досліджуваний період підприємство має лише збитки, при цьому спостерігається тенденція до постійного і значного збільшення відповідного показника.

Причина збільшення збитків за 2008 рік лежить у збільшенні рівня витрат на виробництво на 56,8% при низьких темпах зростання валового товарообороту (21,6%), валового доходу підприємства (33,9%).

Такий стан фінансово-господарської діяльності ТОВ „Схід України” пояснюється перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків підприємства.

Прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства прямує до фонду накопичення. За рахунок поповнення цього фонду в 2008 році було придбано устаткування на суму 130813 грн. для розширення подальшої діяльності ТОВ „Схід України”. Дивіденди за аналізований період не нараховувалися.

Зростання прибутку ТОВ „Схід України” створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворювання, рішення проблем соціального і матеріального заохочення персоналу. Прибуток є також найважливішим джерелом формування доходів бюджету погашення боргових зобов'язань організації перед банками, іншими кредиторами і інвесторами.

Для підвищення ефективності роботи ТОВ „Схід України” дуже важливо, щоб була чітко відпрацьована податкова політика, а податки повинні бути чіткими і стабільними. Саме стабільність приведе до збільшення прибули (доходу) підприємства. Якщо держава обкладає підприємства високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, і, як результат надходження засобів до бюджету. Отже, необхідне вдосконалення податкової політики, вона нестабільна і дуже складна.

Таким чином, для збільшення позитивного результату на підприємстві пропонується розробити заходи що забезпечують:

1. Основними джерелами збільшення суми прибутку є збільшення об'єму реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на вигідніших ринках збуту

2. Строге дотримання укладених договорів на виконання робіт. Особливо важливо підприємству, знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт.

3. Проведення масштабної і ефективної політики у області підготовки персоналу, що є особливою формою вкладення капіталу.

4. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше за увагу приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скороченню всіх видів запасів, добиватися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

5. Покращувати якість виконуваних робіт, що приведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства замовниками робіт.

6. Так само не останню роль займає збільшення об'єму виробництва виконуваних робіт за рахунок повнішого використання виробничих потужностей підприємства.

7. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, устаткування

8. Скорочення не виробничих витрат і виробничого браку.

Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.

Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.

Прибуток повинен бути настільки вагомим, щоб забезпечувати все розширене відтворення, рішення тих, що стоять перед підприємством завдань.

Як же згадувалося, максимальне отримання прибутку в основному зв'язується із зниженням виробничих витрат. Проте, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах інфляції і безконтрольності, підприємство украй обмежене в можливості знижувати виробничі витрати, добиваючись таким шляхом збільшення прибули. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.

В ході написання роботи дана характеристика і оцінка наступним показникам:

- аналіз фінансових результатів;

- аналіз системи планування;

- аналіз організації роботи фінансової служби;

- аналіз власного капіталу;

- аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.

Основним документом для аналізу фінансового стану є «Баланс» і «Звіт про фінансові результати».

Також представляється необхідним зробити ряд пропозицій по поліпшенню фінансових результатів підприємства ТОВ „Схід України”, які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді:

- розглянути і усунути причини виникнення перевитрати фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати;

- удосконалити управління підприємством, а саме:

- виділити у складі структурних підрозділів і структурних одиниць підприємства центри витрат і центри відповідальності;

- впровадження на підприємстві системи управлінського обліку витрат в розрізі центрів відповідальності, центрів витрат і окремих груп товарної продукції;

- підвищити у складі реалізації питомої ваги дрібнооптової продукції;

- здійснювати своєчасне зниження ціни виробів, що втратили первинну якість;

- здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців;

- удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів;

- здійснювати систематичний контроль за роботою устаткування і проводити своєчасну його наладку з метою недопущення зниження якості і випуску бракованої продукції;

- при введенні в експлуатацію нового устаткування приділяти досить уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання устаткування і недопущення його поломки із-за низької кваліфікації;

- підвищення кваліфікації працівників, що супроводжується зростанням продуктивності праці;

- розробити і ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів;

- розробити і здійснити заходи, направлені на поліпшення матеріального клімату в колективі, що зрештою відобразитися на підвищенні продуктивності праці;

- здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини і готової продукції.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: