перейти на сайт>>

Фінансовий облік та аудиторська перевірка нематеріальних активів на підприємстві

ID роботи: 9373
Тип роботи:
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Розділ 1.

Теоретичні аспекти обліку та аудиту нематеріальних активів

1.1. Поняття та економічна сутність нематеріальних активів

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку нематеріальних активів

Розділ 2.

Фінансовий облік нематеріальних активів на  підприємстві

2.1. Документальне оформлення операцій з обліку нематеріальних активів

2.2. Аналітичний та синтетичний облік надходження та вибуття нематеріальних активів

2.3. Облік амортизації нематеріальних активів

Розділ 3.

Методика аудиторської перевірки нематеріальних активів

3.1. Організаційні принципи та методика проведення аудиту нематеріальних активів

3.2. Робочі документи аудитора з аудиту нематеріальних активів

3.3. Перевірка правильності обліку нематеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

У даній роботі досліджено організацію обліку нематеріальних активів на прикладі ТОВ «Одеський завод Пресмаш».

Нематеріальні активи підприємства являють собою частину загального капіталу підприємства. На протязі всього часу діяльності підприємства нематеріальні активи частково відносяться до собівартості продукції. Але їх особливість полягає в тому, що вони можуть на кінець строку визначеного корисного використання:

стати не придатними до подальшого використання (100% зносу);

бути придатними до подальшого використання (їх необхідно проіндексувати і далі використовувати в виробничій діяльності або реалізувати);

стати більш цінними, ніж їх первинна вартість (необхідна оцінка вартості).

На сьогодні методика і принципи побудови обліку нематеріальних активів є об’єктом пильного вивчення світової економічної науки і практики. Дані питання неодноразово розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують постійно розроблятися економістами всіх розвинених країн.

Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації.

У даній роботі наведене узагальнення вітчизняної методології обліку нематеріальних активів, які на сьогодні залишаються достатньо новим і маловивченим аспектом облікової практики. Головні висновки з даної роботи полягають у наступному: Важливим є розуміння, що нематеріальні активи як економічна і облікова категорія характеризується такими основними взаємообумовленими і взаємопов’язаними компонентами, як: – відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури; – корисність в реалізації цілей по виробництву продукції (наданню послуг, виконанню робіт) і в управлінні самою фірмою (підприємством); – перспективність отримання прибутку не тільки в даний момент часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності. Призначення активів, які можуть увійти до складу нематеріальних, достатньо широке. Їх список набагато ширший за перелік, вказаний у п. 5 П(С)БО 28 та Інструкції № 291. Тим більше, що Планом рахунків передбачений рахунок 127 «Інші нематеріальні активи», з приводу якого ще ніхто не визначився. Доводиться визнати, що об’єкти нематеріальних активів на сьогоднішньому етапі розвитку облікової реформи потребують грамотно проведеної класифікації. Виходячи з вищесказаного і спираючись на теоретичний аналіз можна істотно розширити склад активів, які включаються в баланс як нематеріальні, згідно з вимогами міжнародних стандартів. Крім того, нематеріальні активи як об’єкт обліку можна згрупувати, виходячи з таких ознак: за термінами корисного використання, за ступенем ідентифікації, за ступенем правової захищеності тощо.

Основними завданнями аудиту нематеріальних активів є дослідження: питань документального оформлення наявності об’єктів нематеріальних активів; правильності відображення їх початкової балансової вартості; організації обліку нематеріальних активів; правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку нематеріальних активів, нарахування їх зносу; правильності списання об’єктів нематеріальних активів із балансу; відповідності показників синтетичного та аналітичного обліку та їх зносу даним Головної книги та звітності тощо.

На підприємстві обліковується один об’єкт нематеріальних активів – права на знаки для товарів і послуг. В ході проведення аудиту були  розроблені робочі документи аудитора, визначені методи та процедури проведення аудиту.  Проведений аудит нематеріальних активів підприємства порушень і викривлень не виявив. Вивчені  в ході аудиту бухгалтерські документи, фінансові звіти, договори, первинні документи дають повну і правдиву дійсність стосовно  використання на підприємстві нематеріальних активів у відповідності с діючим законодавством.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: