перейти на сайт>>

Фінансовий потенціал розвитку підприємства в економічній системі

ID роботи: 2660
Тип роботи:
Об'єм: 96 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і
Сутність фінансового потенціалу та пріоритети розвитку підприємства у період фінансово-економічної нестабільності
1.1. Кризові чинники трансформації сучасної економічної системи
1.2. Сутність та роль фінансового потенціалу підприємства у економічній системі України
1.3. Інформаційні потоки у системі управління фінансовим потенціалом підприємства
Висновки за розділом
Розділ іі
Оцінка фінансового потенціалу підприємства
2.1. Оцінка фінансово – господарського стану підприємства
2.2. Аналіз змін у фінансовому потенціалі підприємства
2.3. Оцінка фінансового ризику та його впливу на прибуток
Розрахунок величини джерел засобів і величини запасів і витрат
Висновки за розділом
Розділ ііі
Напрямки розвитку підприємства в умовах фінансово-ресурсних обмежень
3.1. Шляхи ефективного використання фінансового потенціалу підприємств України
3.2. Виявлення фінансових можливостей розвитку підприємства у сучасних умовах
Висновки за розділом
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Аналіз існуючих теоретико-методичних підходів до оцінки економічного потенціалу промислових підприємств показав, що найбільш поширеною є оцінка потенціалу на основі фактично досягнутих значень фінансово-економічних показників підприємства. На наш погляд, такі теоретико-методичні підходи не відповідають економічній сутності категорії «фінансовий потенціал підприємства». Об'єктом оцінки мають бути потенційні можливості виробництва матеріальних благ і послуг. При цьому оцінці підлягає або загальний розмір економічного потенціалу, або його активної частини. Оцінка економічного потенціалу може бути або інтервальною (наприклад, річною), або сумарною за весь період, що дорівнює його середньому циклу відтворення.

Дипломна робота складається вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні аспекти формування та використання фінансового потенціалу розвитку підприємства в сучасних умовах. Фінансовий потенціал підприємства є складною, ієрархічно структурованою, динамічною системою. Кожна із підсистем економічного потенціалу залежить від оптимального поєднання окремих видів економічних ресурсів, що залучаються у виробничий процес, рівня організації виробництва та праці, ефективності системи управління. Економічний потенціал підприємства характеризує максимально можливий обсяг виробництва матеріальних благ і послуг в умовах, що забезпечують найбільш ефективне використання за часом і продуктивністю наявних економічних ресурсів.

Оцінка фінансового потенціалу ґрунтується на визначенні потенційної доданої вартості продукції та послу. При оцінці економічного потенціалу підприємства враховується загальна величина економічних ресурсів, якими володіє і розпоряджається підприємство, та економічні результату від їх раціонального використання.

Дослідження об’єктивних закономірностей функціонування фінансового потенціалу підприємства дозволили виявити його сукупні (інтегральні) властивості. Доведено, що на підставі результатів дослідження складу та структури економічного потенціалу підприємства, механізму взаємодії окремих його структурних елементів удається встановити оптимальні пропорції витрат підприємства на формування, підтримку та розвиток окремих структурних елементів економічного потенціалу. Пропорції витрат при цьому встановлюються на основі аналізу коефіцієнтів еластичності, що визначають можливість кожного структурного елемента економічного потенціалу впливати на кінцеві показники діяльності підприємств. Доведено, що механізм взаємодії залежить від зовнішніх чинників поточного стану зовнішнього економічного середовища, державної макроекономічної політики і нормативно-правової бази.

Другий розділ дипломної роботи присвячено аналізу фінансового потенціалу підприємства на прикладі ТОВ «СВ-Продукт».

Як свідчать дані проведеного аналізу, основні фінансові показники діяльності підприємства мають нерівномірний характер розвитку. Зокрема, мають тенденцію до зменшення виручка від реалізації продукції та прибуток. При цьому слід відмітити, що рентабельність витрат у 2008 році підвищилась та складає 144,31%до рівня 2007 року.

У 2006 р. ТОВ «СВ-Продукт» мало нормальний фінансовий стан. Фінансові показники досить близькі до оптимальних, але по окремих коефіцієнтах допущено певне відставання. Підприємство рентабельне, знаходиться в зоні допустимого ризику.

У період 2007–2008 рр. фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як задовільний (середній). При аналізі балансу виявляється слабкість окремих фінансових показників. Платоспроможність знаходиться на межі мінімально допустимого рівня, фінансова стійкість недостатня. При взаєминах з аналізованою організацією навряд чи існує загроза втрати засобів, але виконання їй зобов'язань в строк представляється сумнівним. Підприємство характеризується високим ступенем ризику.

Стійкість фінансового стану ТОВ «СВ-Продукт» може бути підвищена такими заходами як:

- прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;

- обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

- поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

У третьому розділі розглянуті основні шляхи розвитку потенціалу підприємства в умовах фінансово-ресурсних обмежень.

ТОВ «СВ-Продукт» працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів - одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного аналізу.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання фінансового потенціалу за рахунок збільшення виручки від реалізації та зниження собівартості був використаний метод порівняння.

Збільшивши обсяг реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 164,43 тис. грн.

Існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських і адміністративних витрат.

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості товарної продукції.

Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,03 грн. витрат на гривну товарної продукції фірма ТОВ „СВ-Продукт” отримає додатковий прибуток в сумі 279,93 тис. грн., що буде сприяти підвищенню ефективності використання фінансового потенціалу підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: