перейти на сайт>>

Центральні органи виконавчої влади (у т.ч. зі спеціальним статусом)

ID роботи: 9139
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття і розвиток системи центральних органів виконавчої влади  в Україні

1.1. Поняття та система центральних органів виконавчої влади

1.2. Сутність, ознаки та нормативно-правова база діяльності  центральних органів виконавчої влади

Розділ 2. Характеристика особливостей функціонуванняцентральних органів виконавчої влади в сучасній Україні

2.1. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні

2.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні

2.3. Правова природа центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

Розділ 3. Реформы центральних органів виконавчої влади

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Отже, виконавча влада є однією з трьох традиційних гілок державної влади. Вона самостійна й незалежна від інших гілок влади при здійсненні покладених на неї законом повноважень у межах компетенції, встановленої конституцією та законами. Виконання контрольних функцій притаманно усім центральним органам виконавчої влади тією або меншою мірою.

Підсумовуючи розгляд принципів та пра­вових засад організації та функціонування системи центральних органів виконавчої влади в Україні, як з теоретичної, так і практичної точки зору, вважаємо за доцільним зробити певні виснов­ки та пропозиції. Так, правові засади органі­зації та функціонування системи органів ви­конавчої влади в Україні можна визначити як нормативно закріплені в чинному законодав­стві положення що стосуються побудови та діяльності органів, які становлять систему виконавчої влади в Україні. До таких норма­тивно правових актів належать Конституція України, закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів Укра­їни, накази міністерств. Аналіз чинного зако­нодавства з приводу організації діяльності системи органів виконавчої влади в Україні дає можливість відзначити, що до основних законів, які регламентують діяльність цієї гіл­ки влади слід віднести: Закони України «Про Кабінет Міністрів України від 07.10.2010 р. № 2591-УІ, «Про центральні органи виконав­чої влади» від 17.03.2011 р. №3166-VI, «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р. № 3659-ХІІ, «Про Фонд держа­вного майна України» від 9.12.2011 р. №4107-VІ,   Слід відзначити, що із-за специфіки виконавчої влади норматив­но-правовий масив, який регулює діяльність зазначених органів, дуже швидкоплинно мі­няється, що в свою чергу, з нашої точки зору негативно впливає на діяльність всієї системи органів виконавчої влади.

З метою забезпечення виконання Україною свого основного обов’язку перед громадянами стосовно утвердження та забезпечення їх прав і свобод в нашій державі діє система органів державної влади, на які покладено повноваження як щодо законодавчого забезпечення відповідних прав і свобод, так і практична реалізація державної політики в усіх сферах життєдіяльності суспільства. І ключова роль у цьому механізмі відведена органами виконавчої влади, у тому числі міністерствам. Адже саме вони здійснюють у встановлених Конституцією межах і згідно із законами України функції державного управління економічним, культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Від результатів діяльності цих органів понад усе залежить соціально-економічний та політичний стан України, оскільки з кожним роком масштаби, складність і розмаїттям завдань держави зростають

Діяльність міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадя­нина, безперервності, законності, забезпечен­ня єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності. Міністерства діють за принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керують­ся Конституцією України, Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» та іншими законами України, актами та доручен­нями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодав­ства України. Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за­тверджує Президент України.

Окреме місце серед інших центральних ор­ганів виконавчої влади займають Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телеба­чення і радіомовлення України та інші центральні органи виконавчої влади зі спеці­альним статусом.

Таким чином, законодавством України не визначено чіткі критерії віднесення того чи іншого державного органу до централь­них органів виконавчої влади зі спеціаль­ним статусом та й взагалі правовий статус цих органів. Разом із тим необхідно зазна­чити певні їхні особливості: специфічні за­вдання та функції, особливий порядок вирі­шення кадрових питань, особливий порядок їх підконтрольності та підзвітності, наяв­ність спеціальних гарантій діяльності для їх членів, право видавати нормативно-правові акти.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: