перейти на сайт>>

Шляхи підвищення ефективності використання робочої сили в тов „Супутник-Луганськ ЛТД”

ID роботи: 3190
Тип роботи:
Об'єм: 107 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи ефективності використання робочої сили
1.1. Характеристика трудових ресурсів (персоналу) підприємства
1.2. Принципи організації системи управління трудовими ресурсами на сучасному підприємстві
1.3. Показники ефективності використання трудових ресурсів
Розділ 2. Аналітична оцінка ефективності використання трудових ресурсів “Супутник-Луганськ ЛТД”
2.1 Загальна характеристика ТОВ “Супутник-Луганськ ЛТД”
2.2. Аналіз системи управління персоналом в ТОВ “Супутник-Луганськ ЛТД”
2.3. Аналіз систем мотивації, які використовуються в ТОВ „Супутник-Луганськ ЛТД”
2.4. Дослідження ефективності використання трудових ресурсів підприємства
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання робочої сили в тов „супутник-луганськ лтд”
3.1. Перспективна система мотивації праці в ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД»
3.2. Планування кар’єри. Переміщення та звільнення працівників
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Підприємства туристичної сфери України можуть бути конкурентоспроможними тільки за умови розробки та впровадження інноваційних продуктів. При побудові системи мотивації важливо забезпечити відповідність зовнішніх та внутрішніх оцінок і винагород, як умови гармонійної та продуктивної праці персоналу.
Мотивація праці нерозривно пов’язана з розвитком підприємства і має бути спрямована на повну реалізацію можливостей працівника. Функція мотивування, як найскладніша з усіх інших функцій управління, сприяє реалізації цілей і завдань, що виникають перед підприємством. Складність її в тому, що головна дійова особа – працівник зі своїми потребами, задоволення яких є рушійною силою в процесі його діяльності, свідомої або неусвідомленої поведінки. Тому в механізмі трудової мотивації найяскравіше виявляються особисті потреби, оскільки вони безпосередньо пов'язані із життєдіяльністю індивіда.
Сучасна модель управління підприємством має включати механізм ефективної трудової мотивації, який дозволив би поєднувати стратегічну ціль організації з потребами та інтересами робітників, взаємоузгоджуючи різні форми стимулювання зі складністю й результативністю праці, об’єктивно оцінюючи роботоздатність, знання, досвід, можливості працівників, створюючи умови реалізації й розвитку трудового потенціалу персоналу, систему гнучкої адаптації працівників до ринкової кон’юнктури, наближуючи інтереси підприємства до інтересів працівників і навпаки.
Дослідивши функцію менеджменту “мотивація” в ТОВ „Супутник-Луганськ ЛТД” можна побачити, що мотивація на даному підприємстві знаходиться на високому - професійному рівні. Керівник підбирає методи мотивації для кожного працівника індивідуально. Директор застосовує як психологічне так і матеріальне стимулювання.
Проведений у другому розділі дипломної роботи аналіз чисельності працівників в ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» показав, що за останні роки дещо більше був збільшений основний склад персоналу, що пов'язано з розширенням сфери діяльності. Питома вага основного персоналу складає 80%. За останні роки на підприємстві практично відсутня плинність кадрів, заяв про перехід на іншу роботу, скарг та нещасних випадків. Однак, що стосується подальшого набуття професійності персоналом (вивчення вітчизняної, міжнародної практики), то ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» повинно вивчати досвід не тільки кращих вітчизняних, а і міжнародних турфірм.
В ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» майже немає плинності кадрів, тому що в порівнянні з іншими підприємствами його працівники матеріально забезпечені.
Ефективність управління персоналом на підприємстві орієнтоване на раціональне використання трудових ресурсів, ефективний розподіл людей по робочим місцям, забезпечення найбільш оптимальних умов для розкриття природних дарувань працівників. Тому удосконалення кваліфікації персоналу може відбуватися і всередині підприємства як по вертикалі, так і по горизонталі (ротація), що надає можливість виконувати обов'язки колег однакового рівня в даному і суміжному підрозділі, інших працівників, певної частини функцій безпосереднього керівника. Однак, в ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» ротація не проводиться.
Розміщення і професійну адаптацію працівника в колективі ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» організовують так, що працівника призначають на посаду із визначеними обов'язками, вимогами до професійних і особистих якостей. Персонал в ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» згуртований по типу команди «кружок», що передбачає розподілення повноважень, знання кожним працівником своєї задачі, дисциплінованість в виконанні роботи та в ній. Такий тип команди створює сприятливе організаційне та незалежно-психологічне середовище, дозволяє якісно кожному окремо виконувати поставлені дирекцією цілі. Однак більш результативною формою угрупування була б «команда».
Аналіз системи мотивації ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» показав, що на досліджувальному підприємстві використовуються стимули як матеріального, так і нематеріального характеру.
В основному використовують мотивацію матеріального характеру – заробітна плата, премії, участь персоналу в прибутках підприємства.
Система матеріальних стимулів праці в ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» складається з різних спонукальних методів, якими керівники намагаються доповнити і зв'язати єдиним процесом створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової діяльності.
Премії виплачуються в вигляді різних форм заохочення, як наприклад, присудження звання кращого працівника за місяць, преміювання за продаж певної кількості путівок, заохочення за якісне обслуговування, заохочення за підтримку безпеки, навіть заохочення за усмішку. З цим пов'язаний ряд проблем, які обмежують ефективність цих заохочень з часом.
Основні нематеріальні мотиватори - усна похвала, відгул, свобода в прийнятті рішень, відсутні – гнучкий графік роботи, передачі по радіо та телебаченню, дуже рідко йде підвищення по службовій дробині.
У третьому розділі розроблений проект удосконалення мотивації в ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД»
У ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» можливо запропонувати розширення «вертикального набору» обов'язків, тобто забезпечення автономності і відповідальності працівника у виконанні дорученої справи, включення в обов'язки працівника деяких функцій планування і контролю за якістю надання послуг.
В організаційну структуру ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» необхідно ввести відділ аналізу де буде можливо отримувати коригуючу систему управління мотиваторами та демотиваторами. Ця система дозволить пильніше відстежувати негативні тенденції розвитку персоналу, а також своєчасно реагувати на них, відстежувати потреби персоналу і змінювати політику стимулювання.
Враховуючи, що ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» в 2005р. отримало прибутки в розмірі більш як 300 тис.грн., то найбільш раціонально було б впровадити систему винагород персоналу за працю, відкинувши складну та суб'єктивну систему мотивації (яка, як показав аналіз, за останній період уже не являється мотивуючим фактором) і перейти на дифсистему винагород (диференційна система в залежності від кінцевого результату) від комплексного показника – прибуток.
Забезпечення розширення «горизонтального набору» обов'язків, тобто внесення більшої різноманітності в роботу у межах однієї функції.
Також, для покращення роботи працівників ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» директор повинен забезпечити, свободу вибору темпу і ритму роботи, ввести більш гнучкий графік роботи, що дасть змогу працівникам більш ефективно працювати.
Краще всього стимулює співробітників до ефективної роботи справедлива оцінка керівництвом якості їх роботи. Але, якщо це зроблено з великим спізненням, якщо працю всіх оплачують однаково, почасово, не враховуються індивідуальні результати (професійне зростання співробітника), то успіху чекати марно, рівно як і від одночасного підвищення заробітної платні всім і в рівній мірі.
Доцільно створити на даному підприємстві так званих «осередків якості», що стимулюють ініціативу робітників у вирішенні різних виробничих задач тощо. Нині «осередки якості» є формою групової організації праці, яка найбільш динамічно розвивається в багатьох країнах з ринковою економікою.
В ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» необхідно забезпечити усвідомлення виконавцем (працівником), що його робота важлива і суспільно корисна, тоді в працюючих з'явиться елемент професійної гордості, співпереживання за успіхи і невдачі підприємства.
Сприянню продуктивності праці може стати, розкриття перед працюючим перспективи розвитку ТОВ «Супутник-Луганськ ЛТД» і в зв'язку з цим перспективи його просування по службі.
Системи винагород в організації – це головні механізми, для керування мотивацією працівників. Добре спроектовані системи можуть суттєво поліпшити ставлення мотивації та поведінку. Ефективні системи винагород на індивідуальному рівні повинні забезпечити достатні винагороди на справедливих засадах. Сучасні системи винагород об’єднують системи заслуг та різні види преміальних систем.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: