Розділ робіт: Бухгалтерській облік та аудіт

Методика та організація обліку, аналізу та аудиту наявності і руху основних засобів

Тип роботи: Array
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

  1. Поняття та суть основних засобів підприємства

1.1. Сутність основних засобів як об’єкту управління та обліку

1.2. Класифікація основних засобів

1.3. Особливості оцінки основних засобів

Висновок до 1 розділу

  1. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів

2.1. Бухгалтерський облік наявності і руху основних засобів

2.2. Облік амортизації основних засобів

2.3. Удосконалення обліку наявності і руху основних засобів

Висновок до 2 розділу

  1. Аудит наявності і руху основних засобів

3.1. Сутність і завдання аудиту наявності і руху основних засобів

3.2. Методика аудиторської оцінки основних засобів

3.3. Удосконалення методики аудиту наявності і руху основних засобів

Висновок до 3 розділу

  1. Аналіз основних засобів

4.1 Аналіз складу та динаміки основних засобів

4.2 Аналіз руху основних засобів

4.3 Аналіз ефективності використання основних засобів

Висновки до 4 розділу

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:
Таким чином,  у процесі написання роботи було досягнуто поставленої мети, а саме розглянуто методику та організацію обліку, аналізу та аудиту наявності і руху основних засобів товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ТВК та вирішені основні завдання проведеного дослідження: Визначено сутність поняття основних засобів підприємства. Поняття «основні засоби» трактувалося  як зарубіжними так і  вітчизняними  вченими,  чинним законодавством  та МСФЗ 16 «Основні засоб...

Бухгалтерський облік цінних паперів в торговому портфелі банку

Тип роботи: Array
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

1.1. Економічний зміст операцій банківських операцій з цінними паперами та їх класифікація

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

1.2. Аналіз нормативної бази з обліку цінних паперів в торговому портфелі банку

1.3. Огляд літературних джерел з обліку цінних паперів в торговому портфелі банку

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛІ АТ «CREDIT AGRICOLE BANK»

2.1. Характеристика операцій банку АТ «Credit Agricole Bank»  з цінними паперами

2.2. Документальне оформлення операцій з обліку цінних паперів в торговому портфелі АТ «Credit Agricole Bank»

2.3. Особливості відображення операцій з обліку цінних паперів в торговому портфелі на рахунках бухгалтерського обліку в АТ «Credit Agricole Bank»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ цінних паперів в торговому портфелі банку

3.1. Вдосконалення облікового процесу

3.2. Удосконалення документування операцій з обліку цінних паперів в торговому портфелі банку

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Бухгалтерський облік запасів матеріальних цінностей у комерційному банку

Тип роботи: Array
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичний зміст запасів матеріальних цінностей

1.1. Сутність та економічний зміст запасів матеріальних цінностей

1.2. Аналіз нормативної бази з обліку запасів матеріальних цінностей у комерційному банку

1.3. Огляд літературних джерел з обліку операцій з обліку запасів матеріальних цінностей у комерційному банку

РОЗДІЛ 2. Облік запасів матеріальних цінностей

2.1. Характеристика ресурсної бази

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку операцій із запасами матеріальних цінностей

3.1. Вдосконалення облікового процесу

3.2. Удосконалення документування операцій із запасами матеріальних цінностей

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Тип роботи: Array
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками
1.2. Особливості оцінки дебіторської заборгованості та методи формування резерву сумнівних боргів
1.3. Аналіз нормативно-правового забезпечення обліку розрахунків з покупцями і замовниками
1.4. Первинний облік розрахунків з покупцями і замовниками
1.5. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками
РОЗДІЛ 2. НАСКРІЗНА ЗАДАЧА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИКонтрольна робота з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза». Варіант 1

Тип роботи: Array
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

1. Поняття судових експертиз та їх використання у правоохоронній діяльності.

2. Експертне дослідження поточної заборгованості по розрахунках з бюджетом.

Ситуаційна задача.

Після розгляду та вивчення висновку експертизи слідчим установлено, що експертом досліджено не всі надані об’єкти, тобто висновок є неповним. Шляхом допиту експерта слідчий не зміг усунути неповноту висновку. Тому він вирішує призначити експертизу.

Завдання:

1. Визначити, яку експертизу буде призначено слідчим за даних обставин.

2. За допомогою якого процесуального документа призначається додаткова і повторна експертиза ? Що необхідно обов’язково зазначити в цьому документі?

3. Кому може бути доручено проведення даної експертизи?
Облік і контроль розрахунків з заробітної плати

Тип роботи: Array
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи обліку і контролю розрахунків з заробітної плати і соціальних виплат

1.1 Економічна сутність оплати, форми та системи оплати праці

1.2 Задачі та джерела обліку і контролю розрахунків з заробітної плати

1.3 Проблемні питання щодо обліку і контролю розрахунків із заробітної плати і соціальних виплат

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Особливості обліку розрахунків по заробітній платі на ТОВ «Телекард-прилад»

2.1 Коротка характеристика фінансово-економічної діяльності досліджуваного підприємства ТОВ «Телекард-прилад»

2.2 Оцінка практики обліку і контролю заробітної плати і соціальних виплат

2.3 Шляхи удосконалення сучасних практик обліку заробітної плати на досліджуваному підприємстві ТОВ «Телекард-прилад»

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Організація аналізу та контролю розрахунків по заробітній платі на ТОВ «Телекард-прилад»

3.1. Теоретичний та практичний аспект внутрішнього контролю заробітної плати на ТОВ «Телекарт-Прилад»

3.2 Аналіз розрахунків по заробітній платі на ТОВ «Телекарт-Прилад».

3.3 Аналіз підходів до моделювання та прогнозування заробітної плати

Висновки до розділу 3

Висновки

Використана література

Додатки
Облік та контроль дебіторської заборгованості

Тип роботи: Array
Об'єм: 135 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ……………………………………………………………………………..

6

1

Теоретичні основи обліку та контролю дебіторської заборгованості....

9

1.1

Економічний зміст та класифікація дебіторської заборгованості ……

9

1.2

Критерії визнання та оцінка дебіторської заборгованості.…………

19

1.3

Міжнародна практика обліку дебіторської заборгованості…………

28

1.4.

Сутність, види економічного контролю та його роль в системі управління підприємством………………………………………………

33

2

Облік та контроль дебіторської заборгованості на прикладі ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна»…………………………………………….

43

2.1

Характеристика діяльності та аналіз фінансового стану ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна» ……………………………………………

43

2.2

Облік поточної дебіторської заборгованості ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна»…………………………………………………………………

54

2.2.1

Облік розрахунків з покупцями та замовниками…………………….

54

2.2.2

Облік розрахунків за виплаченими авансами постачальникам…….

60

2.2.3

Облік розрахунків з підзвітними особами……………………………

62

2.2.4

Облік іншої поточної дебіторської заборгованості………………….

66

2.3

Облік довгострокової дебіторської заборгованості ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна»………………………………………………………..

71

2.4

Організація та методика контролю дебіторської заборгованості …

74

3

Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості ………….

3.1

Удосконалення обліку безнадійної та сумнівної заборгованості: вітчизняний та зарубіжний досвід.………………………………………

3.2

Методика дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості

Висновки…………………………………………………………………………

Перелік джерел посилання……………………………………………………...

Додаток А. Фінансова звітність ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна» за 2017 рік  ……………………………………………………………………………..

Додаток Б. Фінансова звітність ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна» за 2018 рік  ……………………………………………………………………………..

Додаток В. Первинні документи з обліку дебіторської заборгованості ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна»………………………………………………….....

Додаток Г. Регістри синтетичного обліку дебіторської заборгованості ТОВ «ГЕРРОМ-Інвест Україна»……………………………………………….Висновок:
Організація бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами потребує комплексного підходу управлінського персоналу підприємства до вирішення проблем забезпечення стабільності фінансових потоків, в першу чергу, внаслідок основної діяльності та реалізації продукції. В результаті проведеного у дипломній роботі дослідження обліку та контролю дебіторської заборгованості на прикладі ТОВ «ГЕРРОМ Інвест-Україна» встановлено, що облік ведеться у відповідності з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». ...