Розділ робіт: Державне управління та дипломатія

Удосконалення регулювання кар’єрного просування по службі державних службовців на регіональному рівні (на прикладі Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації

Тип роботи: Array
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні засади просування по службі державних службовців

1.1 Наукові підходи до поняття «кар’єра державного службовця» у вітчизняній та зарубіжній літературі

1.2. Правові аспекти регулювання службової кар’єри

1.3. Цілі, функції і механізм управління службовою кар’єрою державного службовця

Розділ 2

Дослідження особливостей регулювання кар’єрного просування на регіональному рівні

2.1. Аналіз механізму управління кар’єрою державних службовців в Управлінні молоді та спорту Луганської ОДА

2.2. Регулювання кар’єрного просування державних службовців в Управлінні молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації

2.3. Особливості планування та розвитку кар’єри державних службовців в Управлінні молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації

Розділ 3

Пропозиції щодо удосконалення регулювання кар’єрного просування державних службовців

3.1. Пропозиції щодо підвищення ефективності планування кар’єрного зростання державних службовців

3.2. Адаптація зарубіжного досвіду регулювання кар’єри державного службовця до вітчизняних умов

Висновки

Список використаних джерел

Додатки
Методы управления общественным мнением и государственная политика

Тип роботи: Array
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Введение

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические аспекты исследования общественного мнения

1.1. Понятие и сущность общественного мнения как социального института

1.2. Проблема формирования общественного мнения: основные теоретико-методологические подходы

1.3. Роль общественного мнения в механизме формирования государственной политики

ГЛАВА 2. Анализ методов управления общественным мнением на современном этапе

2.1. Характеристика манипулятивных технологий в массовых информационных процессах

2.2. Медийные технологии формирования общественного мнения

2.3. PR как механизм формирования общественного мнения о деятельности органов государственной власти

ГЛАВА 3. Общественное мнение в системе государственного управления

3.1. Механизмы воздействия на общественность с целью формирования общественного мнения

3.2. Факторы формирования общественного мнения в сфере государственной политики

3.2. Условия формирования общественного мнения как объекта государственной политики

Заключение

Использованная литература
Анализ ведущих направлений, школ и этапов развития стратегического государственного управления

Тип роботи: Array
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Введение

Раздел 1. Стратегическое государственное управление как теоретическая управленческая концепция

1.1. Понятие и сущность стратегического государственного управления

1.2. Роль стратегического планирования в сфере государственного управления

1.3. Анализ развития школ стратегического управления

Выводы к разделу 1

Раздел 2. Характеристика основных этапов развития стратегического государственного управления

2.1. Начальный этап развития теории стратегического управления: исходные идеи и основоположники

2.2. Второй этап: становление научной дисциплины

2.3. Третий этап: введение массового использования стратегического планирования в государственном управлении

Выводы к разделу 2

Глава 3. Система стратегического государственного управления

3.1. Механизм реализации стратегического государственного управления

3.2. Инструменты государственного стратегического управления

Выводы к разделу 3

Заключение

Список использованной литературы
Державна служба зайнятості її роль у регулюванні ринку праці

Тип роботи: Array
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ, МЕТА НА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

1.1. Державна служба зайнятості як регулятор ринку праці

1.2. Мета та основні напрямки діяльності Державної служби зайнятості

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1. Нормативно-правове регулювання діяльності Державної служби зайнятості

2.2. Результати діяльності державної служби зайнятості

РОЗДІЛ  3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

3.1. Характеристика основних проблем функціонування Державної служби зайнятості на сучасному етапі

3.2. Напрямки підвищення ефективності діяльності Державної служби зайнятості

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Організація здійснення публічно-сервісної діяльності Національної поліції

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Поняття, види та напрямки публічно-сервісної діяльності Національної поліції

2. Форми та методи публічно-сервісної діяльності Національної поліції

3. Гарантії публічно-сервісної діяльності Національної поліції

Висновок

Список використаної літератури
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Державне регулювання зайнятості Варіант №8

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

1. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та її роль у подоланні безробіття. 3

2. Задача. 10

В таблиці наведена інформація основних показників формування обсягів попиту і пропозиції на робочу силу за період (2010-2013 рр.), що передував прогнозному (2014-2018 рр.) (тис. осіб):

Показники

звітні данні (тис. осіб)

2010

2011

2012

2013

1. Обсяг пропозиції робочої сили, всього, в тому числі:

440

452

478

510

чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року, що передує прогнозному

235

222

237

264

надходження пропозиції робочої сили на ринок праці протягом року, всього, в тому числі від осіб:

225

230

241

246

вивільнених з галузей економіки

55

59

65

70

звільнених з роботи через плинність кадрів

41

47

49

58

випускники навчальних закладів всіх рівнів акредитації, які навчаються з відривом від виробництва

58

58

63

67

військовослужбовців, звільнених за скороченням штату без права на пенсію та демобілізованих з строкової служби

60

57

52

44

незайняті з інших причин

11

9

12

7

2. Обсяг попиту на робочу силу, всього, в тому числі:

379

366

382

391

на заміщення вільних робочих місць, на кінець року

159

157

164

171

на укомплектування заново створених робочих місць

87

79

82

81

на заміщення вільних робочих місць через плинність кадрів

66

59

65

67

на заміщення вільних робочих місць з інших причин

67

71

71

72

3. Чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року

61

86

96

119

Необхідно розрахувати:

середньорічний темп приросту (зниження) по кожному показнику за прогнозованими роками.

абсолютне значення кожного показника за прогнозний рік.

Результати розрахунків представити у вигляді таблиці, проаналізувати та зробити висновки.

Таблиця. Розрахунок основних прогнозних показників формування обсягу попиту і пропозиції на робочу силу

 

Темпи зростання (зниження), %

Середньорічні темпи

приросту (зниження)

за проміжок часу (%)

Абсолютне значення прогнозного показника (тис. осіб)

Показники

2011

до 2010

2012

до 2011

2013

до 2012

2014

до 2013

2015

 до 2014

2011

2010

2012

2011

2013

2012

2014

2013

2015

2014

2014

2015

2016

2017

2018

1. Обсяг пропозиції робочої сили, всього, в тому числі:

               

чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року, що передує прогнозному

               

надходження пропозиції робочої сили на ринок праці протягом року, всього, в тому числі від осіб:

               

вивільнених з галузей економіки

               

звільнених з роботи через плинність кадрів

               

випускники навчальних закладів всіх рівнів акредитації, які навчаються з відривом від виробництва

               

військовослужбовців, звільнених за скороченням штату без права на пенсію та демобілізованих з строкової служби

               

незайняті з інших причин

               

2. Обсяг попиту на робочу силу, всього, в тому числі:

               

на заміщення вільних робочих місць, на кінець року

               

на укомплектування заново створених робочих місць

               

на заміщення вільних робочих місць через плинність кадрів

               

на заміщення вільних робочих місць з інших причин

               

3. Чисельність незайнятого працездатного населення, яке потребує працевлаштування, на кінець року

               

 

 

Використана література. 16Висновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Центральні органи виконавчої влади (у т.ч. зі спеціальним статусом)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття і розвиток системи центральних органів виконавчої влади  в Україні

1.1. Поняття та система центральних органів виконавчої влади

1.2. Сутність, ознаки та нормативно-правова база діяльності  центральних органів виконавчої влади

Розділ 2. Характеристика особливостей функціонуванняцентральних органів виконавчої влади в сучасній Україні

2.1. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні

2.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні

2.3. Правова природа центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

Розділ 3. Реформы центральних органів виконавчої влади

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Отже, виконавча влада є однією з трьох традиційних гілок державної влади. Вона самостійна й незалежна від інших гілок влади при здійсненні покладених на неї законом повноважень у межах компетенції, встановленої конституцією та законами. Виконання контрольних функцій притаманно усім центральним органам виконавчої влади тією або меншою мірою.

Підсумовуючи розгляд принципів та пра­вових засад організації та функціонування системи центральних органів виконавчої влади в Україні, як з теорети...