Розділ робіт: Економіка підприємства

Організація функціонування супермаркету ФУРШЕТ

Тип роботи: Array
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти функціонування супермаркету у сучасних умовах

2. Загальна характеристика супермарету «Фуршет»

3. Особливості організації продажу товарів у суперваркеті «Фуршет»

4. Аналіз ефективності функціонування супермаркету «Фуршет»

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:
Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що управління торгово-технологічною системою сучасного супермаркету передбачає цілеспрямовані дії з планування, оптимізації та контролю торгово-технологічних систем, що забезпечують зниження витрат, підвищення ефективності та маркетингової орієнтації торгово-технологі чних рішень. Торгово-технологічний процес є ключовою ланкою в управлінні роздрібної торгової організації. У зв’язку з розвитком ринкових відносин важливе значення має раціона...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: «Аналiз iнвестицiйних проектiв» варіант 9

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування інвестиційного проекту

2. Маркетинговий аналіз інвестиційного проекту.

Задачі

№ 3

Скласти оптимальний план розміщення інвестицій підприємства, якщо загальний обсяг інвестицій в плановому році не може перевищувати 50 млн. грн. (вихідні дані наведено в таблиці). Ставка банківського відсотка – 22%.

Проект

Грошові потоки по роках, тис. грн.

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

А

-35 000

11000

16000

18000

17000

Б

-25 000

9000

13000

17000

10000

В

-45 000

17000

20000

20000

20000

Г

-20 000

9000

10000

11000

11000

 

№ 4

По інвестиційному проекту передбачені такі показники: постійні витрати – 30 тис. грн., ціна одиниці виробу – 5 грн., змінні витрати на одиницю виробу – 3,4 грн. Визначте точку беззбитковості по проекту у вартісному і натуральному вираженні.

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни «Економіка підприємства» варіант 18

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Теоретична частина

Економічний зміст витрат виробництва: поняття, види, показники, структура собівартості продукції (послуг).

Витрати виробництва, їх суть

Класифікація витрат їх характеристика

Практична частина

Задача 1

Визначити середньорічну вартість основних фондів та показники їх використання, маючи слідуючі дані:

1. вартість основних фондів на початок року -150 тис.грн.

2. Введено основних фондів в травні -12 тис.грн.

3. Вибуло основних фондів в вересні -8 тис.грн.

4. Обсяг реалізації продукції -240 тис.грн.

5. Чисельність персоналу -65 чол.

6. Кількість календарних днів за рік -365.

7. Кількість вихідних та святкових днів -110.

8. Кількість святкових та вихідних днів за скороченою тривалістю робочої зміни -8.

9. Кількість неробочих годин у святкові дні -1.

10. Кількість змін -2.

11. Тривалість зміни -8 год.

12. Кількість одиниць обладнання. -245 од.

13. Кількість одиниць обладнання, наміченого для ремонту – 48 од.

14. Тривалість ремонту одиниці обладнання за системою ППР-16год.

15. Кількість обладнання, яке буде підлягати наладці та переналадці– 35 од.

16. Тривалість простою одиниці обладнання, в зв`язку з наладкою та переналадкою обладнання - 5 год.

17. Фактичний фонд робочого часу обладнання за рік -1020 тис.год.

18. Виробнича потужність підприємства -282 тис.грн.

Задача 2

Визначити місячну заробітну плату робітника за відрядно-преміальною системою, якщо норма часу на виготовлення одиниці продукції складає 42 хв./од. Обсяг виготовленої продукції : за планом 255 од., фактичний 264 од. Премія нараховується : за 100% виконання плану - 15 % премії; за кожний відсоток перевиконання плану – 1,2 % премії від заробітку. Розряд робітника 5, розряд роботи 4. Годинна тарифна ставка першого розряду – 1,1 грн/год., тарифний коефіцієнт: 4 розряду – 1,34 ; 5 розряду – 1,52.

Задача 3

Визначити приріст прибутку підприємства. Вихідні дані:

Структура собівартості, %

- матеріальні витрати – 68;

- зарплата виробничих робітників разом з нарахуваннями – 8;

- витрати на управління та обслуговування виробництва – 24.

В плановому році внаслідок проведення низки заходів відбудуться зміни:

1) обсяг продукції зросте на 3,5%;

2) продуктивність праці виробничих робітників збільшиться – 2,5%;

3) зарплата виробничих робітників зросте на 1,5%;

4) витрати на управління і обслуговування виробництвом збільшаться на 0,9%;

5) ціни на матеріали не зміняться;

6) норми витрат матеріалів знизяться на 0,5%.

Один відсоток зниження собівартості одиниці продукції забезпечить підприємству прибуток в розмірі 1,5 грн. Річний обсяг виробництва в плановому році складе – 120 тис. од

Задача 4

Визначити показники оборотності оборотних коштів та суму вивільнених оборотних коштів внаслідок прискорення їх оборотності за наступними даними:

1) Річний обсяг реалізації продукції (доход) встановлений в сумі 580 тис. грн;

2) Середньорічний залишок оборотних коштів – 58 тис. грн

3) Внаслідок впровадження заходів швидкість одного обороту (коефіцієнт оборотності) збільшилася на 15 %, а обсяг реалізації продукції збільшився на 6%.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни «Економіка підприємства» 16

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Форми суспільної організації виробництва: концентрація, спеціалізація, кооперування

Практичні завдання

ЗАДАЧА 1

Визначити відрядний заробіток кожного робітника бригади з урахуванням відпрацьованного часу і кваліфікації.

Вихідні дані:

1.Норма часу на виготовлення одиниці продукції - 6,5 годин.

2. Годинна тарифна ставка першого розряду - 1,2 грн./год.

3. Середній тарифний коефіцієнт по виробу - 1,44.

4. Обсяг виготовленої продукції бригадою за місяць – 118 од.

Робітник бригади

Розряд робітника

Відпрацьований час кожним робітником бригади за місяць,год.

Перший

IV

172

Другий

III

160

Третій

IV

170

четвертий

II

172

ЗАДАЧА 2

За рахунок впровадження організаційно-технічних заходів знижується трудомісткість виробів Дані наведені у таблиці:

Вид продукції

Річний обсяг продукції, тис. од.

Витрати часу на одиницю, год.

до впровадження

після впровадження

А

72

4,8

4,7

Б

65

4,5

4,3

В

58

5,8

5,6

Г

42

4,2

4,0

Д

70

3,9

3,6

Річний фонд робочого часу одного робітника – 1710 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку робітниками – 1,15. Вихідна чисельність робітників 510 осіб. Визначити можливе вивільнення чисельності робітників і зростання продуктивності праці.

ЗАДАЧА 3

Розрахувати відсоток зниження собівартості за рахунок зростання продуктивності праці, якщо обсяг продажу продукції у звітному році склав 255 тис. грн., а в плановому році він збільшився на 8%.

Середньооблікова чисельність персоналу:

- у звітному році – 28 осіб;

- у плановому році – 29 осіб.

Фонд оплати праці персоналу:

- у звітному році – 80 тис. грн.;

- у плановому році – 84 тис. грн.

Питома вага заробітної плати в витратах підприємства – 18%.

ЗАДАЧА 4

Визначити чистий доход від реалізації продукції, витратомісткість продукції, суму балансового і чистого прибутку, показники рентабельності: витрат, доходу і виробничих фондів за наступними даними:

1. Доход від реалізації продукції, включаючи податок на додану вартість - 950 тис. грн.

2. Ставка податку на додану вартість - 20 %.

3. Валові витрати (без амортизації) - 350 тис. грн.

4. Амортизація основних фондів - 100 тис. грн.

5. Прибуток від інших видів діяльності - 25 тис. грн.

6. Доходи (за відрахуванням витрат) від позареалізаційних операцій-12 тис. грн.

7. Середньорічна вартість основних фондів - 1700 тис. грн.

8. Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів - 750 тис. грн.

9. Ставка податку на прибуток - 30%.Висновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни ЕКОНОМIЧНИЙ АНАЛIЗ ВАРІАНТ 8

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 18 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Завдання 15.

Питання: Аналіз складу та структури основних фондів підприємства.

Завдання 23.

Питання: Методика аналізу статей матеріальних витрат в собівартості продукції.

 

Завдання 34.

Питання: Методика аналізу динаміки та структури статей бухгалтерського балансу

Література

ДодаткиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету: «Економiчний аналiз» варіант 14

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Завдання 4. Методика аналізу ритмічності випуску продукції.

Завдання 21. Факторний аналіз випуску продукції з точки зору ефективності використання матеріальних ресурсів.

Завдання 40. Методика факторного аналізу власного оборотного капіталу.

Список джерел

ДодаткиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

Формування амортизаційної політики підприємства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття амортизаціної політики

1.2. Методи нарахування амортизації

1.3. Особливості формування амортизаційної політики сучасних підприємств

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА»

2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників.

2.2. Аналіз відновлення, використання та технічного стану основних фондів ПАТ «Хмельницька маслосирбаза»

2.3.Аналіз  амортизаційної політики ПАТ «Хмельницька маслосирбаза»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА»

3.1. Визначення  методу нарахування  амортизації

3.2. Заходи щодо удосконалення амортизаційної політики ПАТ «Хмельницька маслосирбаза»

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ