Розділ робіт: Макроекономіка

Ринок грошей. Грошовий мультиплікатор.

Тип роботи: Array
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Сутність і структура грошової пропозиції

Розділ 2. Поняття грошового мультиплікатора

Розділ 3. Кредитна система України, її механізм, інструменти та особливості

Висновки

Список використаних джерел
Контрольна робота з предмету «Макроекономіка» Варіант 74

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 79 грн.


Змiст:

Теоретичні питання

74. Теорія ділового циклу Дж.Кейнса. Інвестиційний імпульс.

149.Причини боргової кризи і стратегія управління державною заборгованістю.

Проблемні питання

2. Чому в кейнсіанській моделі сукупної пропозиції її крива набуває вигляду горизонтальної лінії?

77. Назвіть основні функції найбільш впливових міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин

Задачі

Задача 74.

Споживання домогосподарств визначається функцією С = 200 + 0,8У. Інвестиції дорівнюють 100 од., витрати держави на купівлю благ - 300 од., трансфертні виплати з бюджету – 72,5 од., а ставка прибуткового податку – 0,25 од. Визначити:

а) рівноважне значення ВНП;

б) значення мультиплікатора;

в) стан державного бюджету.

Задача 149.

Використовуючи дані таблиці, визначте індекс реальної заробітної плати по роках.

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

Середньомісячна номінальна заробітна плата зайнятих в економіці Росії, руб. (W)

548

6000

58,7

220,4

482

Індекс споживчих цін до попереднього року (ІСЦ)

-

26.1

9,1

3,2

2.31

Задача 25 .

Дано такі параметри AD та AS: ум.од.

AD

Рівень цін

AS

200

600

800

400

500

800

600

400

600

800

300

400

1000

300

200

Побудувати на основі цих даних графіки AD та AS.

Визначити ціну рівноваги.

Припустимо, що ціна на ринку знизилась проти ціни рівноваги на 100 одиниць. Як зміниться величина AD та AS? Яка ситуація виникне на ринку? Визначити розрив між AD та AS. Пояснити графічно.

Задача 100.

Маємо умови: гранична схильнiсть до споживання дорівнює 0,75; граничний коефiцiєнт податкiв – 0,2; гранична схильнiсть до iмпорту – 0,15; рівень цін дорівнює 1,0. Державні закупівлі збільшилися на 40 грн. Чому дорівнюють втрати приросту ВНП під впливом імпортних закупівель?

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету «Макроекономіка» Варіант 64

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Теоретичні питання

64. Теорія прискорення інфляції, наслідки прискорення інфляції. Використання кривої Філіпса для аналізу інфляційних процесів.

139.Нетарифні та тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі. Імпортне та експортне мито.

Проблемні питання

12. Поясніть суть кінцевого національного споживання.

87. У чому полягає суть теорії монетаристів щодо регулювання ринку праці?

Задачі

Задача 64.

Визначте обсяг виробництва благ, якщо автономне споживання складає 60гр.од., гранична схильність до споживання домашніх господарств с’=0,6, попит підприємств на інвестиції – 100гр.од., державні витрати – 50гр.од. Як зміниться обсяг виробництва, якщо буде введено прибутковий податок 13%?

Задача 139.

В Україні грошові доходи населення розподілялись так, (в %):

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

Грошові доходи, всього

100

100

100

100

100

І квінтиль

11,9

6,0

5,8

5,3

5,4

ІІ квінтиль

15,8

11,6

11,1

10,2

10,1

ІІІ квінтиль

18,8

17,6

16,7

15,2

15,1

ІV квінтиль

22,8

26,5

24,8

23,0

22,3

V квінтиль

30,7

38,3

41,6

46,3

46,1

Дати оцінку розподілу доходів і соціально-економічної ситуації по роках. Подати графічну ілюстрацію і визначити напрями змін.

Задача 215

Економіка описана наступними даними: баланс поточних операцій = 50; баланс капітальних рахунків = -60; офіційні резерви = 10. Що виникає в економіці пасив чи актив платіжного балансу? Який вплив мають операції з валютними резервами на економіку даної країни: стимулюючий чи стримуючий?

Задача 90

Нехай функція споживання у моделі “кейнсіанський хрест” задана рівнянням: С = 150 + 0,5 (У-Т); заплановані iнвестицiї I = 125; державні витрати – 75, податки – 80. Виконати такі завдання:

а) записати функцію сукупного попиту;

б) розрахувати рівноважний дохід;

в) визначити, як зміниться рівноважний дохід (випуск) за умови, що податки зменшаться з 80 до 75.

Список джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету «Макроекономіка» Варіант 17

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Теоретичні питання

17. Неокласична модель «сукупний попит – сукупна пропозиція». Кейнсіанська модель «сукупний попит – сукупна пропозиція»

92. Передавальний механізм грошово-кредитної політики.

Проблемні питання

59. Дайте визначення сутності попиту на гроші для угод. Від яких факторів залежить попит на гроші для угод?

134. Чому при збільшенні державних витрат національний доход зростає в більшому ступені, ніж при зменшенні податків на ту ж величину?

Задачі

Задача 17.

Припустимо, що в економіці виробляють два товари: Х (споживчі товари), У (товари виробничого призначення). В поточному році виготовлено 700 одиниць товару Х (ціна за одиницю - 8 ум. од.) та 320 одиниць товару У (ціна за одиницю - 11 ум. од.). До кінця року 55 машин (товар У) повинні бути замінені новими.

Розрахуйте: ВНП; ЧНП; обсяг споживання; обсяг інвестицій валових і чистих.

Задача 92.

Нехай функція споживання у моделі “кейнсіанський хрест” задана рівнянням: С = 150 + 0,5 (У-Т); заплановані iнвестицiї I = 125; державнi витрати – 75, податки Т - 80. Скориставшись цими даними, виконати такі завдання:

а) записати функцію загальних витрат (АD);

б) розрахувати рiвноважний дохід (АD=У);

в) визначити, як зміниться рівноважний дохід (випуск) за умови, що податки зменшаться з 80 до 75.

Задача 167.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: ВНП дорівнює 2000 грн; автономні споживчі витрати – 100 грн, середня схильність до споживання – 0,7; чисті податки – 200грн. Обчислити приватні заощадження

Задача 43.

Фірма розглядає 7 інвестиційних проектів. Дані з очікуваної норми прибутку подано в таблиці (з кожного проекту):

Проекти

Очікувана норма

прибутку, %

Проекти

Очікувана норма прибутку, %

А

12

Д

25

Б

8

Е

11

В

7

Ж

9

Г

15

  

1. Якщо фірма бере кредит під 10% річних, то які з цих проектів будуть нерентабельними без сумніву ?

2. Якщо процентна ставка за кредит підвищилась до 13 %, то які проекти стануть нерентабельними? Аргументуйте ваші твердження.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету «Макроекономіка» Варіант 46

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 23 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Теоретичні питання

46. Концепція функціональних фінансів. Аналіз ефекту витіснення

121.Платоспроможний попит. Рівень життя населення. Принципи соціального захисту населення та його показники. Коефіцієнт Джині. Квінтельний та децильний коефіцієнти.

Проблемні питання

30. Поясніть на моделі "витрати-випуск", яку роль відіграють незаплановані інвестиції у товарні запаси, якщо фактичні сукупні витрати не дорівнюють виробленому ВВП.

105. Розкрийте зміст моделі економічного зростання Р.Харрода та поясніть основні її рівняння.

Задачі

Задача 46.

У базовому періоді інвестиції дорівнюють 1000 грн, коефіцієнт еластичності інвестицій за відсотковою ставкою – 0,4. В періоді, що аналізується автономне інвестування збільшилося на 10 грн, а реальна відсоткова ставка зменшилась на 5%. Обчислити приріст інвестицій в періоді, що аналізується.

Задача 121.

Припустимо, що попит на гроші для угод складає 10% номінального обсягу ВНП, пропозиція грошей становить 450 млрд дол., а попит на гроші як активи подано в таблиці:

Процентна

ставка

Попит на гроші як активи, млрд дол.

Процентна ставка

Попит на гроші
як активи, млрд дол.

14

100

12

200

13

150

11

250

Якщо номінальний обсяг ВНП = 3000 млрд дол., то рівноважна процентна ставка складає:

а) 14 %;

б) 13 %;

в) 12%;

г) 11%;

 д) 10 %.

 Виберіть правильну відповідь і аргументуйте вибір поясненням.

Задача 197.

За даними таблиці розрахуйте рівень (темп) інфляції для кожного року:

Рік

Індекс цін

1

100

2

112

3

123

4

129

 

Рік

Індекс цін

1

100

2

112

3

123

4

129

1. Використовуючи “правило величини 70”, визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін (в якості знаменника послідовно розраховані темпи інфляції для кожного року).

2. Розрахуйте процентні зміни реального доходу, якщо номінальний дохід в другому році в порівнянні з першим збільшився на 15% і в третьому році в порівнянні з другим - на 7%.

3. Якщо номінальний дохід в другому та третьому роках дорівнював 25 тис. дол., яка абсолютна величина реального доходу в ці роки?

4. Якщо номінальний рівень процента за кредит в другому році дорівнював 14%, а в третьому – 18%, то який був його рівень у відповідних роках?

Задача 72.

 Обсяг споживання домогосподарств визначається за формулою С = 30 + 0,6У. Підприємці постійно здійснюють інвестиції в розмірі 50од. Визначити, як вплине на величину рівноважного ВНП приріст автономних заощаджень на 10 од. Як ви поясните ці зміни?

ЛітературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Виробництво додаткової вартості та її значення в розвитку людської цивілізації

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Формування валової доданої вартості як економічної категорії

1.1. Поняття та економічна сутність доданої вартості

1.2. Процес створення додаткової вартості

1.3. Додана вартість як базис економічного розвитку

Розділ 2. Аналіз виробництва валової додаткової вартості в Україні

2.1. Показник доданої вартості та його значення

2.2. Динаміка обсягу  валового  внутрішнього  продукту  та  валової доданої вартості

2.3. Галузева структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності

Розділ 3. Пропозиції щодо зростання показника величини доданої вартості

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Додана вартість як економічна категорія має клю­чове значення в обґрунтуванні результатів економічної діяльності як окремого підприємства чи галузі вироб­ництва, так і економіки в цілому. Кожен з елементів до­даної вартості має своє змістовне навантаження. Вало­ва додана вартість розкриває, з одного боку результа­тивність виробництва, а з іншого – рівень мотивації працівників до продуктивної роботи, ступінь оснаще­ності виробництва, забезпеченість його необхідною тех­нікою, устаткуванням, про...

Макроекономіка (задачі)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Задача 1

За наведеними в таблиці 1.1 даними обчислити ВВП (розподільним, виробничим методами та за валовою доданою вартістю), ЧВП та НД

Таблиця 1.1

Рахунок

млрд. од. нац. валюти.

1. Валовий випуск товарів та послуг (в основних цінах)

442,7

2. Проміжне споживання

251

3. Валова додана вартість

168,5

4. Оплата праці найманих працівників

80,3

5. Валовий прибуток, змішаний доход

57

6. Податки на виробництво

15,5

7. Податки на продукти

24,1

8. Субсидії на продукти

2,1

9. Інші податки за виключенням субсидій, що пов’язані з виробництвом

19

10. Споживання основного капіталу

23,2

11. Субсидії на виробництво

8,5

12. Споживання домашніх господарств

77,3

13. Інвестиції (валові)

34

14. Державні закупівлі

47,2

15. Експорт

94,9

16. Імпорт

75,7

 

Задача 2

У гіпотетичній економіці виготовляються блага, дані про які наведені у таблиці 2.1:

Таблиця 2.1

 

 

М’ясо

Молоко

Комп’ютери

Туристичні послуги

2006 р.

Ціна

1

1,2

30000

1000

Кількість

200000

400000

1000

50000

2008 р.

Ціна

1,6

1,4

30000

1500

Кількість

200000

250000

1600

100000

 

Завдання: приймаючи 2000 р. за базисний, обчислити:

1. Для кожного року номінальний, реальний ВВП, дефлятор ВВП;

2. Індекс споживчих цін;

3. Зміни загального рівня цін за період між 2000 та 2005 роками за допомогою індексів Леспейреса та Пааше. Порівняти та пояснити результати.

Задача 3

У таблиці 3.1 подано дані про номінальний ВВП України. Обчислити ВВП реальний у цінах того року, який відповідає Вашому варіанту в таблиці 3.2. та дефлятор. (Заповнити таблицю 3.1).

Таблиця 3.1.

Роки

ВВП ном.

млрд.грн.

Індекс ВВП, % до попереднього року

ВВП реал.

(у цінах базисного року.)

Дефлятор ВВП, %

1995

68,5

0,87

 

 

1996

83,5

09

 

 

1997

97,4

0,94

 

 

1998

114,6

1,1

 

 

1999

138,4

0,99

 

 

2000

174,1

1,05

 

 

2001

212,9

1,07

 

 

 

Таблиця 3.2.

Варіант (К)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рік, ціни якого обираються за базисні

1995

2000

1996

1999

1997

2001

1998

1996

2000

1999

 

Задача 4

За наведеними в таблиці даними обчислити ВВП (розподільним методом та методом скінченого споживання), ЧВП та НД

Таблиця 4.1

Рахунок

млрд. од. нац. валюти

1. Відсоток за кредит

48

2. Валові інвестиції

61

3. Заробітна плата

206

4. Прибуток корпорацій

119

5. Непрямі податки

16

6. Рента

32

7. Податок на прибуток корпорацій

50

8. Чистий експорт

15

9. Державні закупівлі

108

10. Чисті інвестиції

57

11. Доходи від власності

27

12. Чисті субсидії державним підприємствам

2

13. Трансфертні платежі населенню.

47

14. Споживчі витрати.

260

 

Задача 5

Природна норма безробіття гіпотетичної країни становить 4%, а фактичний рівень безробіття в цьому році складає 14%. Обчислити:

1. Розрив ВВП, якщо коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,7.

2. Обсяг потенційного ВВП, якщо фактичний ВВП в цьому році становив 340 млрд. грошових одиниць.

 

Задача 6

Економіка описується наступними даними: природний рівень безробіття дорівнює 12%, фактичний рівень безробіття дорівнює 11,33%, потенційний ВВП зростає на 5% на рік, коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 8%. Наскільки швидко повинен зростати фактичний обсяг виробництва для того, щоб у наступному році була забезпечена повна зайнятість ресурсів при природному рівні безробіття?

Задача 7

Все населення гіпотетичної країни в 2004 році становило 3000 осіб; населення у віці до 16 років – 400; ті, хто не входить до складу робочої сили – 900; безробітні – 150. В 2005 році звільнилося з роботи 120 осіб, а 60 взагалі відмовилися від пошуку роботи.

Завдання. Скласти для кожного року структуру населення, яка б відповідала класифікації населення за МОП, та обчислити коефіцієнти зайнятості та безробіття.