перейти на сайт>>

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

ID роботи: 8120
Тип роботи:
Об'єм: 112 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Сутність, причини виникнення кризи та завдання антикризового управління підприємством

1.1.  Сутність і причини виникнення  кризових ситуацій

1.2. Передумови здійснення антикризового управління підприємством

1.3. Поняття та завдання антикризового управління підприємством

Висновки до розділу 1

Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ причин виникнення кризового стану на підприємстві

2.1. Організаційно-економічна характеристика НПВП «Спецпромавтоматика»

2.2. Оцінка фінансово-господарського стану підприємства

2.3. Оцінка фінансового ризику ПНВП «Спецпромавтоматика» та його впливу на прибуток

Розрахунок величини джерел засобів і величини запасів і витрат

Висновки за розділом 2

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З АНТИКРИЗОВОГО УПРАЛІННЯ ФІНАНСАМИ

3.1. Фінансові стратегії антикризового управління фінансами.

3.2. Вдосконалення організаційної  фінансової роботи на підприємстві.

Висновки до розділу  3

Розділ 4. Охорона праці

4.1. Характеристика нормативно-правового забезпечення охорони праці на ПНВП «Спецпромавтоматика»

4.2. Аналіз дотримання вимог електробезпеки на підприємстві

4.3. Аналіз умов праці в ПНВП «Спецпромавтоматика»

4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Цивільний захист

5.1 Прогнозування і оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечному об'єкті з викидом НХР та розробка комплексу заходів щодо захисту персоналу та відвідувачів ПНВП «Спецпромавтоматика»

5.2. Розрахунок глибини і площі зони зараження, тривалості вражаючої дії НХР і часу підходу зараженого повітря до житлового масиву, на якому знаходиться суб'єкт господарювання ПНВП «Спецпромавтоматика»

Висновки до розділу 5

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

У сучасних умовах ведення бізнесу стає очевидним, що підприємства і компанії для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності повинні постійно коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до змін.

Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни.

В даний час більшість вітчизняний підприємств випробовують фінансові утруднення, пов’язані як із зовнішніми загальнодержавними проблемами, так і з внутрішніми проблемами, - неефективний маркетинг, неефективне використання засобів, неефективний виробничий менеджмент, незбалансованість фінансових потоків. Сукупність перерахованих чинників викликає необхідність постійної діагностики фінансового положення підприємства з метою ранньої діагностики кризового розвитку підприємства і вироблення захисних механізмів антикризового управління фінансами, залежно від виявлених чинників і сили їх дії.

Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб’єктів в ринкових умовах. Проведений аналіз економічної літератури дозволив уточнити визначення і основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. На сьогодні, очевидно, що підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, вчасно проводити стратегічні і оперативні зміни. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб’єктів в ринкових умовах. Можна виділити різні типи криз: криза стратегії, криза результатів діяльності, криза ліквідності. Визначення типу кризи сприяє вибору першочергових завдань, напрямів і методів перетворень. Невчасне виявлення кризових явищ обмежує сферу діяльності по їх подоланню. Основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Ключове завдання фінансового оздоровлення підприємств  в рамках активної стратегії – освоєння нових ринків збуту, в забезпечення якої реалізуються заходи по проведенню маркетингу. Освоєння нових ринків збуту як за рахунок просування на нові територіальні ринки традиційної продукції, так і шляхом освоєння нової продукції для виходу на нові продуктові ринки, рішення задач підвищення якості продукції, що випускається, і зниження ресурсомісткості на основі технологічного переозброєння, зміна постачальників.

В процесі реформування свого бізнесу підприємства стикаються з різними проблемами. Це продаж майна, продаж активів, скорочення персоналу, втрата кредитів і позик, втрата постійних клієнтів. Скорочення персоналу приводить до втрати кваліфікованих кадрів, погіршує морально-психологічну атмосферу в колективі. Вивчивши теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємства, в даній випускній кваліфікаційній роботі мною була досліджена економічна необхідність фінансового оздоровлення.  У першому розділі були розглянуті теоретичні питання фінансового оздоровлення. Такі як – економічна необхідність, план фінансового оздоровлення і проблеми, що виникають в ході рішення цієї проблеми. На прикладах зарубіжних компаній розглянуті шляхи виходу з кризового фінансового положення.

Другий розділ дипломної роботи присвячено аналізу фінансового потенціалу підприємства на прикладі ПНВП «Спецпромавтоматика».

Як свідчать дані проведеного аналізу, основні фінансові показники діяльності підприємства мають нерівномірний характер розвитку. Зокрема, мають тенденцію до зменшення   виручка від реалізації продукції та прибуток. При цьому слід відмітити, що рентабельність витрат у 2013 році підвищилась та складає 144,31%до рівня 2012 року.

У 2011 р. ПНВП «Спецпромавтоматика» мало  нормальний фінансовий стан. Фінансові показники досить близькі до оптимальних, але по окремих коефіцієнтах допущено певне відставання. Підприємство рентабельне, знаходиться в зоні допустимого ризику.

У період 2012-2013 рр. фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як задовільний (середній). При аналізі балансу виявляється слабкість окремих фінансових показників. Платоспроможність знаходиться на межі мінімально допустимого рівня, фінансова стійкість недостатня. При взаєминах з аналізованою організацією навряд чи існує загроза втрати засобів, але виконання їй зобов’язань в строк представляється сумнівним. Підприємство характеризується високим ступенем ризику.

У третьому розділі розглянуті основні шляхи використання інструментів антикризового фінансового управління у процесі підвищення результатів діяльності досліджуваного підприємства.

ПНВП «Спецпромавтоматика» працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів - одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного  аналізу.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід’ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є  прибуток  і  рентабельність.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання фінансового потенціалу  за рахунок збільшення виручки від реалізації та зниження собівартості був  використаний метод   порівняння.

Збільшивши обсяг  реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 164,43  тис. грн.

Існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських  і  адміністративних   витрат.

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості  товарної  продукції.

Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,03 грн. витрат на гривну товарної продукції фірма ПНВП «Спецпромавтоматика» отримає додатковий прибуток в сумі 279,93  тис. грн., що буде сприяти підвищенню ефективності використання фінансового потенціалу підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: