перейти на сайт>>

Аудит виробничих матеріальних запасів

ID роботи: 5565
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиту виробничих матеріальних запасів

1.1. Теоретичні основи аудиту виробничих матеріальних запасів

1.2. Нормативно-правова база проведення аудиту виробничих матеріальних запасів

2. Методика аудиту виробничих матеріальних запасів

2.1. Завдання, послідовність аудиту виробничих матеріальних запасів  та його інформаційне забезпечення

2.2. Організація та планування аудиторської діяльності

2.3. Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю та додержання облікової політики на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Додатки.Висновок:

Виробничі запаси є основою господарської діяльності підприємств.

Порядок  проведення процедур аудиту і їх зміст повинні визначатися виходячи з особливостей діяльності кожного підприємства. Але, аудитор обов’язково у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати інформаційні потоки, пов’язані з господарськими діями чи подіями, від прийняття рішення про здійснення господарської операції до відображення факту здійснення в первинних документах, зведених документах, регістрах обліку та звітності.

У першому розділі курсової роботи було розглянуто теоретичні основи поняття виробничих запасів, класифікацію, визнання, оцінку та аудит. Під виробничими запасами розуміють активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Використання виробничих запасів підприємствами – обов’язкова умова здійснення виробничого процесу. На підприємствах обсяг операцій з виробничими запасами є значний, тому потрібно проводити аудиторські перевірки. Під час яких керуються чинними нормативними та законодавчими документами.

Метою проведення аудиту запасів є висловлення аудитором думки про: достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та руху запасів; повноту та правильність відображення первинних даних з обліку запасів у зведених регістрах; правильність ведення обліку запасів відповідно до законодавчих та нормативних актів, облікової політики; достовірність відображення залишку запасів у звітності.

Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів полягає у встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх господарських фактів відносно залишків і руху виробничих запасів.

Джерела інформації аудиту виробничих запасів являють собою предметну область аудиторського дослідження. Це нормативні документи, облікова політика підприємства та джерела, в яких зафіксована інформація, що характеризує залишки і рух виробничих запасів.

У другому розділі курсової роботи було розглянуто організацію аудиту  виробничих запасів та внутрішній контроль на підприємстві, як необхідні елементи організації роботи підприємства.

Залежно від мети аудиторського дослідження, завдань, передбачених договором, та власних можливостей аудитор на свій розсуд обирає методику проведення аудиту виробничих запасів. Основна мета обраної методики зводиться до встановлення об'єктивної істини про досліджуваний об'єкт.

Перевірка та оцінка системи внутрішнього контролю, залежно від отриманих результатів, дозволить визначити, розширювати сукупність досліджень, чи навпаки, довіритися даним клієнта і провести лише деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації системи внутрішнього контролю. На цьому етапі доцільно провести тестування, яке дає змогу вивчити слабкі та сильні сторони внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку.

Програма аудиту має дати змогу аудитору: встановити достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та руху виробничих запасів; перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів у зведених документах та облікових реєстрах; перевірити правильність ведення обліку запасів відповідно до чинних законодавчих актів, облікової політики суб'єкта господарювання; перевірити достовірність відображення залишку запасів у суб'єкта господарювання; підтвердити або спростувати показники фінансової звітності суб'єкта господарювання, які залежать від достовірності, повноти й своєчасності відображення господарських операцій, пов'язаних з рухом виробничих запасів.

Впровадження внутрішнього аудиту на підприємстві є необхідно складовою, що забезпечить контроль за виробничими запасами і тим зменшить ризик наявності недостовірності інформації. Доцільно в усіх галузях економіки, на кожному підприємстві запровадити систему внутрішнього аудиту для того, щоб покращити фінансово-господарську діяльність підприємства та сприяти його розвитку на перспективу.

Доцільно виділити такі шляхи вдосконалення аудиту запасів підприємства:

Підвищити ефективність системи внутрішнього контролю запасів: контроль якості і кількості запасів, що надходять; контроль збереження запасів; контроль якості та кількості запасів, що відпускаються.

Приділити значну увагу аналізу запасів - передбачає проведення аналізу динаміки, структури й ефективності використання запасів, розрахунок коефіцієнта оборотності запасів.

Удосконалити методику аудиту запасів виробничого підприємства з урахуванням сучасних наукових надбань, що мають бути покладені в основу розвитку аудиторської практики.

Розробити досконалу методику складання аудиторських робочих документів, що використовуються під час аудиту запасів виробничого підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: