перейти на сайт>>

Вербальні та невербальні особливості дискурсу жінок-політиків (на матеріалі сучасної англійської мови)

ID роботи: 6893
Тип роботи:
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

1.1. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень

1.2. Ознаки та функції політичного дискурсу

1.3. Вербальні та невербальні характеристики дискурсу жінок-політиків

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК У АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

2.1. Вербальні особливості дискурсу жінок політиків: стилістичний аспект

2.2. Аналіз невербальних характеристик жіночого англомовного політичного дискурсу

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ III.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

3 .1. Основи пожежної безпеки

3.1.1. Вибухонебезпечні й пожежонебезпечні зони

3.1.2. Організація пожежної охорони

3.2.  Протипожежні заходи

3.2.1. Засоби пожежогасіння

Висновки до розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Характерною рисою сучасності стає підвищення уваги суспільства до теорії і практики політичної комунікації. До недавнього часу політичну науку можна було віднести до розряду суто маскулінних. Політологи досить довго відмовлялися визнавати наявність поділу суспільства за гендерною ознакою. Однак політика не може не враховувати ту обставину, що однією з істотних особливостей парадигми буття людини є її приналежність до чоловічої або жіночої статі. У зв'язку з цим суттєвим аспектом лінгвістичних досліджень стає виділення гендерного параметру в розгляді мовної особистості політика.

Політичний дискурс по суті є вираженням всього комплексу взаємовідносин між людиною і суспільством, і, таким чином, це явище по суті функціонально спрямоване на формування у реципієнтів деякого фрагмента світосприйняття або картини світу. При цьому політичний дискурс є найсильнішим засобом впливу на масову свідомість і відіграє істотну роль у формуванні ціннісних орієнтацій суспільства.

Проведене дослідження показало, що політичному дискурсу, як різновиду інституційного дискурсу притаманні певні ознаки, які зумовлені його базовими функціями. Провідною функцією політичного дискурсу є його використання як інструменту політичної влади (боротьба за владу, оволодіння владою, її збереження, здійснення, стабілізація або перерозподіл). Крім того, в рамках цієї „інструментальної” функції виділяється ряд інших – функції соціального контролю, легітимізації влади, відтворення влади, орієнтації, соціальної солідарності, соціальної диференціації, агональна, акціональна. Важливими є функції поширення інформації, „визначення порядку денного”, проекція в майбутнє і минуле.основними ознаками політичного дискурсу є образ автора, адресативність або фактор адресата, інформативність, інтенціональність, оцінність. Характерними ознаками мови політики є також смислова невизначеність, фантомність (багато знаків політичної мови не мають реального денотата), опора на підсвідомість, езотеричність (справжній сенс багатьох політичних висловлювань зрозумілий тільки обраним), дистанційованість і театральність.

Дослідження особливостей жіночого політичного дискурсу дозволило виділити притаманні йому вербальні та невербальні ознаки. Зокрема, на вербальному рівні дискурс жінок-політиків характеризується підвищеною емоційністю, експресивністю висловлювань, використанням різноманітних стилістичних фігур з метою впливу на свідомість аудиторії. На рівні невербальної поведінки жінки-політики теж виявляють прагнення підсилити вплив на аудиторію за допомогою жестів, міміки, тембру голосу. Як правило, мовлення жінок-політиків доповнює активна жестикуляція, характерні жести; у них є звичка дивитися в очі співрозмовнику при розмові, що в цілому справляє приємне враження і створює атмосферу відкритості.  Невербальна  поведінка жінок-політиків багато в чому має усвідомлений характер, що показує велику кількість уживаних ними жестів.

Аналіз  текстів промов жінок-політиків засвідчує, що у них використовується велика кількість стилістичних засобів та прийомів. Вони є досить корисними, оскільки роблять промову більш сприйнятливою та зрозумілою для аудиторії. Коли текст промови побудований з використанням тропів, то та інформація, яку прагне донести до слухачів промовець, легше проходить фільтри аудиторії та краще запам’ятовується. Крім того, вдало підібрані художньо-стилістичні фігури надають мові політичного тексту вишуканості, багатства, динамізму, колоритності та експресивності. З цією метою доречним є влучне використання епітетів, метафор, порівнянь, гіпербол, літот, повторів, риторичних запитань, синонімів, інверсії та перечислень.

За допомогою використання такого стилістичного засобу як градація підвищується емоційна напруга виступів. Вона утворюється за допомогою синонімічних слів, які пробуджують уяву. Так, у промові Х. Клінтон електорату навіюється думка про врахування інтересів кожного американця

Важливим засобом політичної комунікації жінок-політиків  виступає гіпербола. Дослідження використання гіпербол у мові жінок-політиків показало, що згущення і перебільшення як невід’ємна властивість повідомлень політичної комунікації прагне як індивідуалізації, так і до узагальнення цілей/завдань інформації.

У промовах жінок-політиків використана велика кількість метафор, оскільки вони притаманні людському мисленню та мові. Метафора – досить  популярне явище в сучасних засобах масової інформації. Жінко-політики використовують її у своїх промовах коли прагнуть надати своїм висловам виразність, емоційність, певним чином вплинути на аудиторію чи співрозмовника. Метафора  є одним із найважливіших компонентів політичного дискурсу жінок, тісно пов’язаний із його стилістичною та комунікативною спрямованістю. У політичній комунікації жінки не тільки висловлюють свої думки за допомогою метафор, використовуючи їх естетичний потенціал, метафори допомагають їм перетворити існуючу у свідомості адресата мовну картину світу, ввести нову категоризацію до подання, здавалося б, добре відомих феноменів і дати їм нову емоційну оцінку.

За допогою використання повторів жінки-політики надають особливого значення, виразності та додаткової стилістичної інформації окремим компонентам висловлювання. Повтори є найбільш характерними засобами створення напруженості та експресивності в мові жінок політиків. Основною функцією повтору є виділення та підкреслення ключових слов.

Використовуючи стилістичний прийом перерахування, жінки-політики підкреслюють найбільш важливу інформацію, які вони прагнуть донести до свідомості слухачів. Прийом перерахування також дозоляє впливати на свідомість аудторрії завдяки тому, що надає можливість підсилити експресивність та емоційність висловлювань в першу чергу за рахунок впливу на логічне мислення.

У промовах жінок-політиків вражаючою є велика кількість епітетів, що в свою чергу допомагають яскравіше змалювати ситуацію та передати почуття оратора. Яскраві образи володіють великою емоційністю, впливають на свідомість аудиторії та допомагають жінками-політикам досягти бажаного ефекту.

Стилістичний прийом порівняння використовується у політичних промовах жінок-політиків з метою  виділення в об’єкта певної ознаки через його спорідненість з іншим об’єктом. Порівняння надають мові виразності та яскравості.

Важливим стилістичним засобом впливу, яким користуються жінки-політики у своїх промовах є інверсія, тобто перестановка слів у реченні. Використовується цей прийом з метою привернути увагу, надати більшої виразності, підсилення враження від тексту. Використання прийому інверсії робить текс промови  більш яскравим, живим, таким, що вимагає переживання.

До специфічних мовних засобів вираження імпліцитного смислу належить так зване риторичне запитання – питальне речення, яке не є власне питанням, оскільки не ставить своєю метою отримання відповіді. Риторичного запитання у промовах жінок-політиків відіграє значну роль у створенні образності, експресивності, в розкритті стилістично значущих аспектів змісту, на функціональній доцільності його використання

Вживання цих стилістичних засобів та прийомів є надзвичайно важливим у чіткій передачі думок, емоцій та ставлень до людей та світу, який нас оточує, оскільки без них просто неможливо уявити промову освіченого державного діяча.

Важливою складовою комунікції жінок-політиків  виступає невербальна поведінка. Використання жестів (прикладання долоней до серця, демонстрація відкритих долоней, кивки головою та інш.) підкреслює їх щирість та готовність до комунікації. Іноді рухи жінок-політиків служать для заповнення пауз.

Міміка жінок політиків (зведені брови, стиснуті губи, посмішка) демонструє їх емоційний стан. Часто за допомогою міміка та жестикуляції вони підкреслюють ключові слова своїїх промов.

Важливою складовою політичної комунікації на невербальному рівні є візуальний контакт з аудиторією. Як правило, жінки-політики дивляться прямо в очі співрозмовника, проте виступаючи переб великою аудиторією вони не фіксують його на конкретній людині, а спрямовують у різні частини залу з метою створення довірчої атмосфери.

Сила голосу жінок-політиків завичай є високою, що підкреслює їх впевненість у своїй правоті. За допомогою інтонації та підсилення голосу жінки роблять певні акценти, привертаючи увагу слухачів да найважливіших моментів промови. Використання пауз створює враження впевненості і задумі.

Такиим чином, мета, поставлена на початку магістерської роботи, досягнута. Подальші перспективи досліджень полягають у визначенні взаємозв’язку вербальних та невербальних засобів комунікації жінок в англомовному політичному дискурсі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: