перейти на сайт>>

Виробництво додаткової вартості та її значення в розвитку людської цивілізації

ID роботи: 8763
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Формування валової доданої вартості як економічної категорії

1.1. Поняття та економічна сутність доданої вартості

1.2. Процес створення додаткової вартості

1.3. Додана вартість як базис економічного розвитку

Розділ 2. Аналіз виробництва валової додаткової вартості в Україні

2.1. Показник доданої вартості та його значення

2.2. Динаміка обсягу  валового  внутрішнього  продукту  та  валової доданої вартості

2.3. Галузева структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності

Розділ 3. Пропозиції щодо зростання показника величини доданої вартості

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Додана вартість як економічна категорія має клю­чове значення в обґрунтуванні результатів економічної діяльності як окремого підприємства чи галузі вироб­ництва, так і економіки в цілому. Кожен з елементів до­даної вартості має своє змістовне навантаження. Вало­ва додана вартість розкриває, з одного боку результа­тивність виробництва, а з іншого – рівень мотивації працівників до продуктивної роботи, ступінь оснаще­ності виробництва, забезпеченість його необхідною тех­нікою, устаткуванням, прогресивними технологіями.

Майже всі мислителі в економіці визнають капітал як певне реальне наявне майно, здатне створювати нові товари й приносити дохід його власнику. Виключенням є позиція К. Маркса, котрий провівши глибинне та всеосяжне дослідження капіталу, розглядає його як соціально-економічну категорію, тобто як виробничі відносини. Для підприємця виробництво товару обходиться значно дешевше, ніж обходиться товар для суспільства, бо він оплачує лише витрати капіталу на виробництво. А саме: витрати постійного капіталу на купівлю засобів виробництва й змінного - на купівлю робочої сили. Те, що коштує товар для підприємця, називається витратами виробництва. Отже те, у що обходиться товар для суспільства, вимірюється затратами праці і називається вартістю, а те, в що обходиться товар для підприємця, вимірюється витратами капіталу і називається витратами виробництва. Це якісна відмінність між цими категоріями. Кількісно вони відрізняються величиною додаткової вартості. Це означає, що витрати виробництва виражають не всю вартість, а тільки її частину, яка дорівнює вартості за вирахуванням додаткової вартості. Тому додаткова вартість входить у вартість товару, але не входить у витрати виробництва, бо вона нічого не коштує підприємцю. Ця різниця і створює для підприємця можливість перекривати витрати на виробництво й одержувати прибуток. Додаткова вартість створюється найманою працею і по суті є приростом змінного капіталу.

Як показав проведений аналіз, з 2010 до 2013 років обсяг реального ВВП щорічно зростав, крім цього індекси фізичного обсягу за ці роки нижче 100 % не знижувалися. Таким чином, обсяг реального валового внутрішнього продукту кожного наступного року дорівнював або перевищував обсяг номінального ВВП попереднього року, що є позитивною динамікою і свідчить про незначне зростання економіки країни.

У процесі дослідження структури валової дода­ної вартості у галузевій  структурі національної економіки виявилося, що зростання даного показника у 2010-2014 роках спостерігалося тільки у сільськогосподарській галузі, питома вага добувної та переробної промисловості, будівництва, торгівлі, транспортних послуг має тенденцію до скорочення.

Під оптимальною структурою доданої вартості розуміємо таку структуру, за якої, по-перше, відбувається постійне збільшення загальної вели­чини доданої вартості; по-друге, забезпечується зба­лансованість між заробітною платою та прибутком; по-третє, амортизаційні відрахування забезпечують відтворення основних засобів; по-четверте, орендо­ване майно і земля та залучений капітал буде вико­ристовуватися найефективніше.

Позитивний ефект для національної економіки в довгостроковій перспективі може дати розвиток високотехнологічних і наукомістких галузей, оскільки у міру розвитку науки і техніки, передові технології сьогоднішнього дня стають властивими для галузей традиційного сектора.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: