перейти на сайт>>

Державне регулювання розвитку туристичної сфери

ID роботи: 1909
Тип роботи:
Об'єм: 117 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Туристична сфера як об’єкт державного регулювання
1.1. Сутність державного регулювання туристичної сфери
1.2. Роль та значення туризму для соціально-економічного розвитку держави
1.3. Нормативно-правова база регулювання туристичної сфери України
Висновки до першого розділу
Розділ 2. Аналіз розвитку туризму в україні
2.1. Стан та тенденції розвитку туризму
2.2. Дослідження державної політики у сфері туристичних послуг
2.3. Сучасні тенденції розвитку регіональної туристичної політики України
Висновки до другого розділу
Розділ 3. Шляхи удосконалення державного регулювання розвитку туристичної сфери україни
3.1. Інструменти державного управління інфраструктурою туризму
3.2. Стратегічні напрями формування вітчизняної туристичної сфери
Висновки до третього розділу
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

У магістерській роботі на теоретичному і практичному рівнях вирішено актуальне наукове завдання щодо обґрунтування необхідності удосконалення державного регулювання туристичної сфери України.
Отримані в процесі дослідження результати в сукупності дали можливість зробити відповідні висновки й внести певні пропозиції.
1. Усебічний аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, присвячених проблемам державного регулювання туристичної сфери, свідчить, що вони належать до найважливіших управлінських та організаційних проблем, які на сьогодні характеризуються недостатнім рівнем вивчення і розв’язання яких зумовлює необхідність ґрунтовних та комплексних досліджень.
2. На основі докладного вивчення існуючих положень теорії державного управління в роботі здійснено аналіз понять “державне управління сферою туризму”, і “державне регулювання туристичної сфери”. Наведено визначення цих понять. Під першим з них розуміється процес здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суттю другого є застосування системи методів державного управління, що здійснюються державними органами влади з метою стабілізації та пристосування вітчизняного туризму до постійних суспільних змін. Запропоновано метод узгодження вживання дефініцій “туристичний” та “туристський” шляхом затвердження на законодавчому рівні єдиного терміна – “туристичний”.
3. Вивчення нормативно-правової бази туристичної сфери дає підстави зробити висновок, що основою правового регулювання туристичної сфери України є Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про туризм”, який визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України у сфері туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне для життя довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. Проте виявлені певні неузгодженості у нормативно-правових актах щодо регулювання вітчизняного туризму, визначення ключових понять та термінів, процесу організації туристичної діяльності, формування ефективного ринку туристичних послуг тощо.
4. Доведено, що сучасна трансформація, яка відбувається у державі, вимагає нових наукових підходів до такого багатогранного явища, яким є туризм. Існуюча теоретична і методологічна база туризму подекуди не здатна вирішити проблеми, які постали в умовах масштабних змін у суспільстві.
Встановлено, що розробка нових підходів до розвитку туризму України неможлива без участі держави, оскільки він включає в себе більшість видів діяльності людини.
5. Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку туристичної сфери досить складно визначити організаційно-економічні засади побудови раціональної системи державного управління туризмом, оскільки необхідно більш чітко розмежувати компетенції та відповідальності органів державного управління сферою туризму, оптимізувати існуючі механізми державного регулювання, а також визначити межі впливу держави на розвиток вітчизняного туризму, адже сучасні умови характеризуються поєднанням ринкових механізмів регулювання з державними.
6. Базою розвитку туризму є туристично-рекреаційні ресурси, які представляють комплекс природних, соціально-економічних, культурно-історичних та інших елементів певних територій, які мають певні властивості щодо задоволення туристичних потреб. Проте доведено неефективність їх використання, а подекуди і повне знищення не відновлюваних природних об’єктів, що зумовлює необхідність державного регулювання цих процесів. Зважаючи на викладене вище постала потреба встановити на державному рівні нові гранично допустимі норми використання туристично-рекреаційних ресурсів.
7. На сьогоднішній день темпи зростання якісних та кількісних показників туризму свідчать про підвищення добробуту населення країни, адже туристичний ринок відображає більшість процесів, які відбуваються в державі.
Установлено, що для подальшого розвитку вітчизняного туризму потрібно:
створити розгалужену інфраструктуру туризму, яка б задовольняла всі потреби осіб, що подорожують;
провести диверсифікацію асортименту туристичних послуг та підвищити якість обслуговування туристів;
визначити пріоритетні види вітчизняного туризму з урахуванням існуючих ресурсів та традицій народу і спрямувати фінансові потоки на їх розвиток;
забезпечити сприятливий інвестиційний клімат і розробити оптимальні форми залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у туристичну сферу;
активно залучати приватний сектор до туристичного бізнесу;
сформувати висококваліфікований кадровий корпус туристичної сфери;
розробити дієву державну туристичну політику та механізми її реалізації.
8. Становлення національного туризму паралельно з існуючими суспільними змінами зумовлює складність та неоднозначність формування туристичної політики держави. Суперечливість цього процесу пояснюється недосконалістю законодавчої та нормативно-правової бази, відсутністю ефективних механізмів державного управління цією сферою, протистоянням державному регулюванню окремих суб’єктів туристичної діяльності.
Важливою умовою розвитку туризму як визначального фактора модернізації економіки й стабілізації соціальної обстановки є участь держави у формуванні сприятливої атмосфери для розвитку туризму, патронуванні розвитку базових галузей, участі в інвестиційній діяльності і розвитку матеріально-технічної бази.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: