перейти на сайт>>

Економіко-географічний аналіз розміщення торговельних мереж в Україні

ID роботи: 9133
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1.

ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ  ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ……………………………

РОЗДІЛ 2. 

ЗНАЧЕННЯ, РІВЕНЬ ТА МАСШТАБИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ……

1.1. Передумови територіальної організації роздрібної торговельної мережі………………………………………

1.2. Фактори територіального розміщення та розвитку торгівельних мереж…………………………………….....

РОЗДІЛ 3.

АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

3.1. Особливості розвитку торговельних мереж в Україні……………………………………………………...

3.2. Характеристика форматів торгівельних мереж…….

3.3. Особливості територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів України…………………...

РОЗДІЛ 4.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

ВИСНОВКИ

………………………………………………………………


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….

ДОДАТКИ

………………………………………………………………Висновок:

Процеси виникнен­ня бізнес-структур, що мають мережеву орга­нізацію, отримали широке розповсюдження в роздрібній торгівлі, а масштаб торговельної діяльності провідних підприємств і тенденції їх розвитку на споживчому ринку дозволяють говорити про них як про ключові елементи сучасної організації товарного обігу, що ви­магає постійної уваги до вдосконалення їхньої діяльності.

Роздрібна торгівля традиційно є однією з найбільш динамічно зростаючих сфер вітчизняної економіки. Але, з усіх господарюючих суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, тільки мережеві торгові структури змогли утримати масштаби свого бізнесу на відносно стабільному рівні. На сьогодні такий вид бізнесу у роздрібній торгівлі активно розвивається як форма ринкової взаємодії

Використовуючи економічні пере­ваги великих підприємств, що полягають у мож­ливості суттєвого зниження цін закупівлі товарів, економії на масштабах, адміністративно-управ­лінських і трансакційних витратах, лобіюванні своїх інтересів у державних і місцевих органах, фі­нансовій спроможності до постійних технологіч­них інновацій, удосконаленні всіх бізнес-процесів, накопиченні торгового капіталу, торговельні мережі повинні постійно збільшувати свою пито­му вагу на конкурентному ринку.

Корпоративні роздрібні торговельні мережі, що займаються продажем продовольчих товарів, які входять до рейтингу 200 найбільших українських компаній. Лідером останніх років залишається мережа ««Fozzy Group». Друге місце рейтингу, серед роздрібних корпоративних торговельних мереж, займає «Metro Group», на третьому місці – «АТБ-маркет».

Підбиваючи підсумки, слід констатувати, що вищенаведена ха­рактеристика торговельних мереж Украї­ни свідчить про сформоване ринкове се­редовище споживчого ринку, його тери­торіальну диференціацію за рівнем роз­витку показників торгівлі і торговельної мережі. Проте процеси трансформації торговельної мережі мають стійкі тен­денції до становлення її на якісно новій основі, що супроводжується галузевими перетвореннями, а саме:

розширенням існуючих мереж за рахунок поглинання дрібних мереж та купівлі магазинів старого формату;

значним збільшенням самостій­но побудованих за новими технологіями торговельних центрів (особливих успіхів досягли компанії «Амстор», «Обжора», «Еко-маркет», «Велика кишеня»);

появою перших масових продук­тових франшиз (так, волинський «Наш Край» продав більше десяти франшиз по всій Україні, «Пакко» («Вопак») і «Агроконтракт» («Колібріс») — по одній у своєму регіоні, але в майбутньому та­кий процес має активно розвиватися;

активною експансією мереж в економіко-географічних районах, зокре­ма представленням національних мереж у великих регіональних містах, а регіо­нальних операторів навіть у маленьких містечках;

зростанням конкуренції за раху­нок появи на вітчизняному ринку за­кордонних торговельних мереж зі світо­вим брендом, репутацією і досвідом;

розвитком різних форматів тор­гівлі, зокрема, збільшенням частки гі- пермаркетів та «магазинів біля дому»;

розвитком мережами власного виробництва, що призводить до конку­ренції товарної пропозиції і покращан­ня якісних характеристик постачальни­ків споживчих товарів;

збільшенням обсягів інвестицій в реалізацію нових проектів у торговель­ній сфері, що сприяє її активному роз­витку.

Дослідження особливостей розвит­ку торговельної мережі України дозво­лило виявити основні їх проблеми, ви­значити точки активізації діяльності та у подальшому пріоритетні напрями вдо­сконалення функціонування торговель­них мереж.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: