перейти на сайт>>

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Облiк у бюджетних установах» варіант 9

ID роботи: 8183
Тип роботи:
Об'єм: 58 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

10 Поняття, сутність та принципи бюджетного фінансування установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

20 Порядок нарахування заробітної плати, порядок призначення доплат та надбавок та складання розрахунково-платіжних документів

30 Облік інших надходжень спеціального фонду.

40 Особливості складання та подання фінансової звітності бюджетних організацій

Задача 1 (варіант 2)

На основі даних для виконання завдання, наведених у таблицях скласти кошторис доходів і видатків бюджетної установи на 201_ рік.

Таблиця 1 – Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 201_ рік

Показники

Бюджетні асигнування, тис. грн

Варіант 2

Оплата праці працівників:

а) АУП

б) обслуговуючий та технічний персонал

в) основний персонал

720

170

?

Нарахування на заробітну плату

?

Стипендія

?

Оплата комунальних послуг

76

Матеріали,інвентар

39

Поточний ремонт будівель

12

Утримання транспорту

7

Видатки на відрядження

12

Будівництво адміністративних об’єктів

57

Капітальний ремонт адміністративних об’єктів

42

Таблиця 2 – Показники для розрахунку річного фонду оплати праці та річного стипендіального фонду на 201_ рік

Показники

Варіант2

1

2

Чисельність студентів на 1.09.1_.

4700

Випуск студентів, що планується на 1.07.1_

890

Прийом студентів, що планується станом на 1.09.201_

900

Вибуло до закінчення терміну навчання

34

Кількість студентів в розрахунку на одного викладача

18

Середньомісячний посадовий оклад персоналу основної діяльності (викладачів)

2760

Розмір стипендії одного студента денної форми навчання

530

Забезпеченість стипендіями студентів вузу, %

70

Таблиця 3 – Показники для планування доходів спеціального фонду

Показники

Плановий обсяг надання послуг та вартість одиниці

Варіант 2

1

2

 

Плата за навчання на контрактних умовах:

– запланований набір студентів-контрактників, чол;

– вартість навчання

?

9000

 

Проживання у гуртожитку:

–кількість місць у гуртожитках;

– вартість проживання, грн

 

1670

970

 

Продукція навчальних майстерень:

– виготовлено продукції, шт;

–вартість одиниці, грн

 

150

90

 

Послуги ксероксу:

– плановий обсяг надання послуг, стр;

– вартість, грн

 

3000

0,35

 

 

 

 

Курси бухгалтерів:

– запланований набір слухачів, чол.;

б) обслуговуючий та технічний персонал

– плата за навчання одного слухача, грн

 

120

720

 

Комп’ютерні курси:

– запланований набір, чол.;

– плата за навчання, грн

 

120

1020

 

Спортивні секції:

– кількість осіб, які будуть відвідувати секції, чол.;

– вартість тренувань, грн

 

110

80

 

Оренда приміщень:

– площа приміщень, м2;

– вартість оренди за м2, грн

 

300

15

 

Виконання НДР за договорами із замовниками:

– кількість укладених договорів, шт;

– договірна вартість робіт, що припадає на 201_  рік, грн

 

6

18000

 

Послуги бібліотеки:

– запланована кількість книг виданих у нічний абонемент, шт.;

– вартість нічного абонементу в розрахунку на одну книгу, грн

 

2300

3

 

Таблиця 4 – Показники для формування кошторису

Стаття

Сума, тис. грн

Варіант,2

1

2

1 Бюджетні асигнування

?

2 Власні надходження поточного року

?

3 Видатки спецфонду:

?

3.1 заробітна плата

470

3.2 премія

240

3.3 вислуга років

35,2

3.4 інші виплати

54

3.5 нарахування на заробітну плату

?

3.6 канцелярські видатки

13

3.7. електроенергія

109,2

3.8 теплопостачання

356,6

3.9 водопостачання

62,4

3.10 утримання та наймання транспорту

66,3

3.11 охорона праці

12

3.12 Плата за радіоточки

3

3.13 інші видатки

96

3.14 відрядження

78

3.15 придбання інвентарю

260

3.16 поточний ремонт обладнання

11,8

3.17 послуги зв’язку

58,5

3.18 капітальний ремонт будівель

468

3.19 придбання м’якого інвентарю

12

3.20 Будівництво

960

3.21 Виплата відсотків за зобов’язаннями

7

Задача 2 (варіант 3)

На основі даних, наведених у таблицях:

а) скласти баланс бюджетної установи на початок звітного місяця;

б) скласти журнал кореспонденції рахунків за грудень;

в) відобразити у Книзі «Журнал-Головна» господарські операції за грудень;

г) відкрити рахунки бухгалтерського обліку, відобразити на них операції за грудень, підрахувати обороти та кінцеві залишки;

д) скласти оборотній баланс;

е) скласти фінансову звітність за 20__ рік: баланс за 20__ рік; звіт про надходження та використання коштів загального фонду; звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги; звіт про заборгованість за бюджетними коштами; звіт про рух матеріалів та продуктів харчування; звіт рух необоротних активів; звіт про результати фінансової діяльності.

 

Таблиця 5 – Відомість залишків на рахунках бухгалтерського обліку

№ п/п

Назва рахунку

Залишки на рахунках станом на 1.12.2002 р Варіант ІІІ

1

2

3

1

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

159332

2

Розрахунки з оплати праці

30225

3

Доходи спеціального фонду

120600

4

            Каса

1065

5

            Основні засоби

650000

6

            Доходи загального фонду

464650

7

Розрахунки з підзвітними особами

58,5

8

Фонд в необоротних активах

778127           

9

Видатки із загального фонду

498420           

10

Розрахунки з пенсійного забезпечення

2221,7

11

МШП

26000

12

            Продукти харчування

8125

13

            Розрахунки з іншими кредиторами

676

14

            Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

99020

15

Фонд в МШП

26000

16

Розрахунки з іншими дебіторами

41137,2

17

Знос необоротних активів

150098

18

            Поточні рахунки на видатки установи

32760

19

            Розрахунки з покупцями і замовниками

56680

 

Таблиця 6 – Журнал реєстрації господарських операцій (в грн.)

№ п/п

Назва господарської операції

III вар

1

2

3

1

Надійшло фінансу­вання із загального фонду бюджету

96000

2

Придбані матеріали за раху­нок коштів загального фонду

416

3

Під час інвентаризації виявлені та оприбут­ковані лишки інвентарю

1551

4

Одержано в касу грошові кошти з реєстраційного рахунку

9950

5

Видані з каси підзвітні суми

130

6

Надійшли продукти харчування, придбані в порядку планових платежів за рахунок загального фонду

312

7

Придбано МШП за рахунок загального фонду

239,2

8

Передано безоплатно автомобіль іншій бюджетній установі:

– первісна вартість;

– знос

9663

4144

9

Згідно із затвердже­ним актом списано інвентар, що став непридатним, придбаний за рахунок загального фонду: – первісна вартість;

– знос;

– оприбутковано брухт, одержаний від списання

2964

2870

39

10

Фактично списані під­звітні суми на прид­бання палива

130

11

Нарахована заробітна плата за рахунок коштів загального фонду

32236

12

Нараховані лікарняні: – за перші п’ять днів непрацездатності;

– за всі інші дні

150

162

13

Утримано із заробіт­ної плати податок з доходів фізичних осіб

?

14

Здійснено утримання та від­рахування ЄСВ

?

15

Утримано із заробіт­ної плати по виконав­чому листу

1146,8

16

Надійшла в касу та видана зарплата

?

17

Депоновано невидану заробітну плату

1195

18

Видано під звіт з каси на відрядження

520

19

Витрачено на відрядження, проведене за рахунок доходів загального фонду

500,5

20

Внесено в касу неви­користаний підзвіт

19,5

21

Здійснено розрахун­ки з постачальниками (за рахунок коштів загального фонду)

5200

22

Надійшли матеріали від постачальників

?

23

Списано матеріали на основі видаткових документів

?

24

Оплачено з реєстраційного рахунку транспортні витрати за доставку матері­альних цінностей

91

25

Оплачено за рахунок загального фонду: – за електроенергію; – за водопостачання;

– за теплопостачання

132,6

54,6

195

26

Нарахована стипендія

14600

27

Проведені утримання із стипендії

?

28

Отримані в касу кошти на виплату стипендії та видано стипендію

?

29

Списані заключними оборотами доходи і видатки загальо фонду

?

30

Визначено результат виконання кошторису за загальним фондом

?

31

Здано із каси кошти на спеціальні реєстраційні рахунки, отримані як плата за послуги

2214

32

Нарах премія за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги

6500

33

Здійснено всі необхідні відрахування та утримання

?

34

Одержано в касу гро­шові кошти на виплату премії

?

35

отримано готівкою

?

36

Нараховані суми до­ходів за надані послуги

?

37

Надійшли доходи на спеціальні реєстраційні рахунки

171500

38

Відображені видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги: – видатки на зарплату;

– видатки на комунальні послуги;

– видатки по відрядженнях

28800

3600

690

39

Перераховані планові платежі

1125

40

Оплач рах овочевої бази за рах коштів, отрим як плата за послуги

2134

41

Придбано та опл тару за рах коштів, отримх як плата за послуги

420

42

Оприбутковано безоплатно отримані інструменти :

– знос 30%

– первісна вартість

?

1098

43

Оприбутковано м’який інвентар, придбаний за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги

1760

44

Належить автопарку за транспортні послуги

325

45

Оплачено із реєстраційного рахунку для обліку коштів, отриманих як плата за послуги автопарку за транспортні послуги

325

46

Належить підряднику за виконані роботи з ремонту приміщень

2111

47

Оплачені поточні ремонтні роботи за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги

2111

48

Передано зі складу в експлуатацію МШП

154

49

Придбано медикаменти

231

50

Оплачено за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги ТОВ «Аптека №150» за медикаменти

?

51

Витрачено медикаменти

?

52

Витрачено продукти харчування

2100

53

Виявлено нестачу продуктів харчування в межах норм природного убутку

32

54

Придбане канцелярське приладдя за рахунок коштів, отриманих від надання послуг

2311

55

Виданий зі складу у структурні підрозділи установи спеціальний одяг

120

56

Придбані будівельні матеріали за рахунок коштів , отриманих як плата за послуги

340

57

Витрачені будівельні матеріали

?

58

Нарахована плата за проживання у гуртожитку

7800

59

Нараховані доходи за орендними операціями

3250

60

Отримані на спец. реєстраційний рахунок кошти від орендарів

?

61

Придбано автомобіль за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги

18000

62

Нарахований знос основних засобів

7000

63

Списано доходи і видатки проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги

?

64

Визначено результат виконання кошторису за спеціальним фондом

?

ЛітератураВисновок:

Увага! Дана робота виконана для ХНУ (ФДН). Щоб уникнути дублювання, тобто виникнення ситуації, коли одна і та ж робота може бути відправлена кілька разів одному викладачу, перед покупкою даної контрольної обов'язково проконсультуйтеся з адміністратором сайту!

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: