перейти на сайт>>

Лексико-семантичне поле FASHION / МОДА в сучасній англійській та українській мовах

ID роботи: 6899
Тип роботи:
Об'єм: 71 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ FASHION  ТА МОДА  В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

1.1. Системний підхід до вивчення лексичного складу мови

1.2. Польовий підхід та особливості його використання у дослідженнях лексико-семантичної системи мови

1.3. Структура лексико-семантичного поля

1.4. Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ FASHION ТА МОДА В  АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ  МОВАХ

2.1. Ядро лексико-семантичних полів  fashion / мода в  англійській та українській  мовах

2.2. Центри лексико-семантичних полів fashion / мода в  англійській та українській  мовах

2.3. Периферія лексико-семантичних полів fashion / мода в англійській та українській мовах

2.5. Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ ІІІ

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

3.1 Аналіз умов праці на робочому місці

3.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях при експлуатації обчислювальної техніки

3.3. Висновки до розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Таким чином, у сучасному мовознавстві лексико-семантичне поле визначається як сукупність мовних одиниць, об’єднаних спільністю змісту, які відображають понятійну, предметну або функціональну подібність конкретних явищ.

Лексико-семантичне поле характеризується наявністю семантичних відносин, системним характером цих відносин, взаємозалежністю лексичних одиниць, відносною автономністю, безперервністю позначення його смислового простору і взаємозв’язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи. У межах лексико-семантичного поля слова вступають в семантичні відношення, потребують певної методики дослідження.

Відмінність ядра і периферії – універсалія мови, яка виявляється в різних аспектах. Домінанта ядра являє ті семантичні відносини, які інваріантні для досліджуваної польової структури і повною мірою відображають всі характерні риси цього поля як з точки зору змісту, так і з точки зору вербалізації.

З точки зору структури мови, ядро містить у собі найбільш активні в даний історичний період розвитку мови моделі словозміни, словотворення, поєднання слів. Периферія є відхиленням від цих моделей.

Дослідження ядра лексико-семантичних полів  fashion / мода в  англійській та українській  мові показало, що ядерною лексемою досліджуваних полів виступає лексема fashion / мода. Дані лексеми мають широку сполучуваність і відносяться до так званих „актуальних” понять, які зазнають змін під впливом суспільного досвіду і знання, у відповідності з сучасними соціокультурними обставинами, практичними і духовно-ментальними потребами соціуму, рівнем розвитку національної та світової цивілізації. Як показало дослідження, слова fashion / мода володіють наступними ознаками ядерних лексем: мають культурну значущість для соціуму; початкове значення номінантів частково зберігається у всіх відтінках смислів, які вони реалізують і характеризується ментальною природою та є цінністю для свідомості носіїв мови.

Аналіз матеріалу нашого дослідження демонструє, що до центру лексико-семантичного поля fashion належать такі слова як style,  trеtnd,  glamour, тa ін.

Ближню периферію лексико-семантичного поля мода в українській мові складають лексеми, що входять в лексико-семантичні групи смак (елегантність, непристойність, вульгарність, кіч), стиль (імідж) і гламур.

Периферію  лексико-семантичного поля fashion можна представити у вигляді синонімічних, антонімічних рядів, ідіоматичних виразів і стійких словосполучень, які включають лексему fashion. Далі від ядра розташовані ознаки мінливості, мінливості, тимчасовості, обманливості „моди”, а також ознаки відображення соціального статусу і можливості прояви незгоди та протесту за допомогою „моди”.

В англійській мові дальню периферію лексико-семантичного поля fashion складають такі лексичні одниці: tartan, checked, spottedsatin, velvet; sewing machine, thread, fabric; collar, pocket, lining, button); about face; angle; apparel; appearance fee; client; commentary; full-length shot  та інш.

У периферію досліджуваного поля в українській мові входять поняття скромність, стриманість в одязі,  традиція, інтерес, краса, почуття смаку, основний спосіб досягнення хорошого ставлення, поваги, спосіб вираження індивідуальності, спосіб залучення уваги протилежної статі, наслідування, розкіш, багатство, спосіб досягнення успіху.

Слід зазначити, що за даними етимологічних словників, і в англійській, і в українській мовах спочатку запозичене поняття „мода” збігалося в значеннях „образ”, „спосіб дії”, „поведінка”. Через певний час в обох мовах це поняття стало тлумачитися з позицій феномену звичаю, і довгий час це значення було головним, основним у питаннях визначення поняття „мода”. Проте лексичний склад термінології постійно змінюється, бо зміна моди і, зокрема, манери одягатися постійно і нерозривно пов’язані з розвитком людства, прагненням людини до новизни, пошукам ідеалу краси. Це дозволяє продуктивно здійснювати міжмовну комунікацію і полегшує проведення гармонізації термінів.

Порівняльний аналіз лексико-семантичного поля  fashion / мода в англійській  та українській мовах показав, що у  більшості словників англійської мови на першому місці стоїть значення «manner or way of doing something, mode of action or operation», що близько до первісного, етимологічного тлумачення цього поняття, у той час коли  у сучасній українській мові поняття „мода” головним чином асоціюється з напрямами і способами реалізації у сфері модних тенденцій в одязі, манері поведінки, культури і виступає як зовнішнє оформлення внутрішнього змісту суспільного життя, висловлюючи рівень і особливості масового смаку даного суспільства в даний час.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: