перейти на сайт>>

Лексико-семантичні трансформації при перекладі сленгу кінодіалогів ( на матеріалі т/с «Друзі»)

ID роботи: 6908
Тип роботи:
Об'єм: 79 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Глава І. Теоретичні підходи до вивчення Лексико-семантичних трансформацій при перекладі  молодіжного сленгу

1.1. Сленг як мовне явище та особливості його використання в американському варіанті англійської мови

1.2. Поняття та особливості  перекладацьких трансформацій у перекладі сленгізмів

1.3. Проблеми застосування лексико-граматичних трансформацій у процесі перекладу аудіовізуальних  текстів

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Характеристика лексико-семантчиних трансформацій у процесі перекладу серіалу «Друзі»

2.1. Особливості вживання та перекладу сленгових одиниць в серіалі «Друзі»

2.2. Лексичні трансформації при еквівалентному перекладі американського сленгу

2.3. Особливості використання прийому описового перекладу

2.3. Застосування прийому калькулювання у процесі перекладу американського сленгу

2.4. Метод компенсації та його використання у процесі прекладу сленгу серіалу «Друзі»

2.5. Прийоми опущення та додавання, можливості їх використання при перекладі сленгу серіалу «Друзі»

Висновок до розділу 2

Розділ ІІІ. Охорона праці

3.1 Аналіз умов праці на робочому місці

3.2 Визначення стійкості дільниці при урагані

Висновки до розділу 3

Загальні висновки

ЛітератураВисновок:

Таким чином, у процесі написання магістерської роботи були вирішені всі поставлені завдання.

Було з’ясовано, що сленг як мовне явище посідає помітне місце як засіб виділення індивіда із загалу й спосіб вербального (мовного) спілкування.

Під сленгом розуміють різновид розмовного мовлення, що оцінюється суспільством як підкреслено неофіційна («побутова», «фамильярная», «довірлива»). При цьому сленгу властиво запозичати одиниці арго та жаргонів, метафорично переосмислюючи і розширюючи їхні значення. Маються на увазі різновиди мовлення зі штучно завищеною експресією, мовною грою.

Дослідження поняття та особливостей  перекладацьких трансформацій у перекладі сленгізмів показало, що при здійсненні перекладу сленгізмів на неспоріднену мову виникають труднощі, зумовлені стилістичними, лексичними та граматичними відмінностями мов оригіналу та перекладу.

Сленг представляє складність для перекладу, тому що деякі сленгізми можуть бути незафіксованими у словниках, враховуючи таку їх ознаку, як недовговічність та можливу тенденцію к зникненню. Вибір засобів вираження в мові перекладу залежить безпосередньо від з’ясування значення слова у контексті. Остаточний варіант перекладу повинен передавати не тільки значеннєві відтінки слова, але й експресивно-стилістичну забарвленість слова.  

Перекладачу слід зважати на лексико-граматичні трансформації, тобто на структурні та лексико-семантичні розходження між англійською та українською мовами, які вимагають під час перекладу перебудови синтаксичної структури речення або лексичних змін. Оскільки лексика тісно пов’язана з граматикою, то дуже часто внаслідок трансформацій одночасно відбуваються лексичні та граматичні зміни.

Аналіз проблем застосування лексико-граматичних трансформацій у процесі перекладу аудіовізуальних  текстів свідчить про те, що перекладачам слід приділяти особливу увагу перекладові сленгу при роботі з аудіовізуальним матеріалом, щоб не втрачати емоційність та експресивність комунікативної ситуації та не відходити від образу героя.

Протягом кількох останніх десятиліть кінематограф як соціокультурне явище набув статусу невід’ємної складової життя людини. Кінематограф став об’єктом дослідження вчених у різних галузях науки, зокрема психологої, соціології, культурології та ін. Однак лише відносно недавно він зацікавив лінгвістів з точки зору поглибленого аналізу його особливостей у мові. Фільм як такий та дискурс синтезували поняття кінодискурсу, що в сучасній практиці невпинно досліджується та розвивається.

Як і в розмовному мовленні, у творах аудіовізуального жанру, неформальна лексика використовується для підвищення емоційно-експресивного забарвлення мови героїв.

Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних відповідностей, тоді доводиться шукати новий варіант перекладу - контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної відповідності та підбирає варіант перекладу, що підходить лише к даному випадку.

Крім своєрідного лексичного складу, сленг характеризується й своєрідною манерою вимови, варіантами морфологічних форм, певними типовими синтаксичними конструкціями. Такі маркери можуть бути використані перекладачем при пошуках контекстуальної заміни тієї чи іншої сленгової одиниці.

Проведено дослідження особливостей та засобів перекладу сленгових одиниць з англійської мови на українську на прикладі лексичних одиниць, які можна віднести до американського молодіжного сленгу на матеріалі серіалу «Друзі».

Як показало проведене дослідження, мова героїв серіалу насичена різноманіттям американських реалій, молодіжним сленгом та фразеологізмами, які підкреслюють характер кожного персонажа. Працюючи над цим серіалом, перекладач має знати, який регістр мовлення обирати для окремого епізоду.

Маючи справу зі сленговими одиницями, перекладач не обмежується знанням двох мов, а й аналізує стилістичні та культурно-історичні аспекти вихідного тексту, роблячи їх проекцію на можливості мови свого перекладу, де пошук відповідників може тривати доти, доки не згасає інтерес до твору.

Серіал призначений для молодої аудиторії, яка і виступає головним критиком. Саме тому, не варто насичувати мову героїв нейтральними фразами та літературною мовою. Діалоги, навпаки, мають бути «живі» та близькі глядачам, щоб передати експресію оригіналу. Отже, успіх серіалу в Україні залежатиме від якості перекладу та природності звучання мови героїв.

У діалогах акторів серіалу «Друзі» часто зустрічаються сленгові вирази, з якими постійно стикаються практики аудіовізуального перекладу. Хоча існує безліч словників, молодіжний сленг настільки швидко змінюється, що важко знайти переклад нових сленгових виразів.

Найбільш оптимальним способом є переклад за допомогою еквівалентів-сленгізмів, однак труднощі пошуку таких еквівалентів в неблизькоспоріднених мовах призводять до того, що найбільш часто використовується спосіб перекладу за допомогою функціональних аналогів. Цей спосіб володіє істотним недоліком, який полягає в тому, що часто при його використанні експресивність і образність вихідного тексту знижуються або навіть зовсім губляться.

Калькування являє собою досить рідко використований спосіб перекладу лексичних одиниць, що належать до молодіжного сленгу. Застосування цього способу має певні обмеження, пов’язані з необхідністю забезпечення ясності змісту фрази для глядачів.

Описовий переклад може ефективно використовуватися для передачі молодіжного сленгу, однак цей спосіб часто знижує експресивність тексту перекладу у порівнянні з оригіналом, а також збільшує обсяг тексту перекладу.

Спосіб опущення сленгізмів в перекладі слід застосовувати дуже обережно, так як він може спотворити зміст тексту.

На матері серіалу «Друзі» можна зробити висновки, що в українському варіанті дубляжу при передачі сенсу сленгових одиниць найбільш часто використовуються прийм функціонального аналогу. Також досить часто використовується описовий переклад та рідше калькулювання та компенсація. Стратегії  додавання та опущення також мають місце, при перекладі сленгових одиниць, а значить, мова героїв пофарбована великою кількістю говірок, у відповідності з оригіналом.

В аналізованому серіалі англійські сленгізми зазвичай передавалися при перекладі за допомогою еквівалентної стилістично зниженої лексики української мови. Але важливо відзначити той факт, що при перекладі цих одиниць перекладачу не завжди вдавалося передати всі відтінки і
специфіку англійських сленгізмів, оскільки в деяких випадках український  переклад був більш нейтральним і емоційно незабарвленим, ніж англійський оригінал.

Що ж стосується оцінки адекватності перекладу сленгу на українську мову, то слід зазначити, що перекладач, використовуючи певні прийоми, спробувала передати специфіку даних одиниць, і їй це в більшості випадків вдалося. В цілому переклад серіалу «Друзі» можна охарактеризувати як позитивний.

Дослідження питання охорони праці перекладача показало, що  організація робочого місця має враховувати комплекс організаційних, ергономічних, гігієнічних та психофізіологічних параметрів, що дозволять створити сприятливі умови праці та правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництві та відіграє вирішальне значення, як для підвищення продуктивності і полегшення праці, так і для її привабливості, що позитивно впливатиме на виробничі показники і здоров’я.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: