перейти на сайт>>

Методика аудиту розрахунків з бюджетом

ID роботи: 543
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи аудиту розрахунків з бюджетом
1.2. Методика й організація аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
1.3. Послідовність проведення аудиторської перевірки та джерела аудиту
2. Аудит загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів
2.1 Аудит нарахування та сплати податку на додану вартість та акцизного збору
2.2 Аудит нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
2.3 Аудит нарахування та сплати комунального податку
2.4 Аудит утримань та сплати податку з доходів фізичних осіб
3. Шляхи удосконалення розрахунків з бюджетом
Висновки
Список літературиВисновок:

Однією з основних умов сталого розвитку економіки України є забезпечення бюджетно-фінансової стабілізації. Податкова система, стандарти бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок мають суттєвий вплив на стабільність функціювання бюджетно - фінансових відносин у суспільстві. Особлива роль у налагодженні такого взаємозв'язку належить аудиту.

В останні роки в Україні рішення уряду в основному були сконцентровані на розв'язання питань податкового законодавства та контролі за його дотримання у зв'язку з необхідністю поповнення державного бюджету. Так, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року розширив функції податкової служби в Україні, насамперед податкової міліції. Основним завданням органів державної податкової служби є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів ( обов'язкових платежів), а також неоподатковуваних доходів, установлених законодавством.

Розвиток ринкової економіки в нашій країні, однією зі складових якої є існування аудиторського контролю, зрозуміло, має свої особливості, що визначається не тільки історичним та економічним розвитком країни, а й ментальністю української нації. Тому були і чинники національного характеру, що затримали розвиток аудиторського контролю.

В сучасних умовах чітко вимальовується тенденція росту попиту на необов'язковий аудит( власний аудит) - це наприклад, перевірка стану бухгалтерського обліку перед перевіркою державної податкової інспекції. Цьому сприяє політика збирання податків із заздалегідь запланованими сумами штрафів та її посилення останніми рішеннями уряду.

Збільшується попит на перевірку фінансового стану та платоспроможності підприємств. Відчутним він буде у випадку роботи ринку цінних паперів, де основним замовником на аудит будуть фінансові посередники і просто емітенти.

Не виключається також зростання замовлень на аудит при приватизації та при зміні форми власності та власників, що знайде значне поширення при подальшому розвитку ринкових відносин у нашій країні.

Інформація фінансового обліку подається споживачам у вигляді фінансової звітності, яка складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток. Форми, зміст та правила складання фінансової звітності регламентуються національними стандартами бухгалтерського обліку.

Зниження трудомісткості обліку в Україні лежить в площині гармонізації податкового законодавства з національними стандартами обліку, усунення подвійного обліку. Інтеграція України у світове товариство держав ринкового спрямування зобов'язує до врахування міжнародних тенденцій. Тому, при реформуванні податкової системи України, на наш погляд, слід максимально враховувати положення національних стандартів обліку.

Особливої уваги в розрізі узгодження податкового та бухгалтерського обліку заслуговує якість фінансової звітності. Забезпечувати відповідність фінансової звітності суб'єктів підприємництва вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку покликаний інститут аудиту. Відповідно до вітчизняного законодавства щорічному обов'язковому аудиту підлягають лише фінансові посередники та емітенти цінних паперів і облігацій.

У законодавчому запровадженні для переважної більшості суб'єктів підприємництва щорічного аудиторського підтвердження повноти, достовірності фінансової звітності та її відповідності національним стандартам обліку, одночасно з підвищенням вимог аудиту, ми вбачаємо шлях до забезпечення належної якості фінансової звітності. Винятком з цього правила мали б стати суб'єкти підприємницької діяльності без права юридичної особи та підприємства малого бізнесу.

При запровадженні щорічного обов'язкового аудиту для переважної більшості суб'єктів підприємництва закономірно виникає питання про розмір винагороди за аудиторські послуги. Слід зауважити, що аудиторські послуги мають бути особливо високооплачуваними. зважаючи на майбутні вигоди, тоді, коли йде мова про розвиток бізнесу замовника ( залучення інвестицій, придбання акцій або часток в капіталі тощо). При обов'язковому аудиті з підтвердження повноти. достовірності та відповідності фінансової звітності нормативним вимогам винагорода за аудиторські послуги мала б бути співмірна середньо галузевому розміру оплати праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: