перейти на сайт>>

Методика розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування

ID роботи: 9280
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти   умінь міжкультурного спілкування у середній школі

1.1. Поняття міжкультурного спілкування

1.2. Значення розвитку умінь міжкультурного спілкування у процесі вивчення іноземної мови у середній школі

1.3. Характеристика сучасних засобів розвитку англомовних умінь міжкультурного спілкування у середній школі

Розділ ІІ. Практичні аспекти розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування

2.1. Експериментальне дослідження сформованості англомовних умінь міжкультурного спілкування в учнів середньої школи

2.2. Методика розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування

2.3. Аналіз ефективності дослідно-експериментальної роботи з формування англомовних умінь міжкультурного спілкування в учнів середньої школи

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що у процесі написання курсової роботи була досягнута її мета та вирішені основні завдання, поставлені на її початку.

По-перше, досліджено поняття міжкультурного спілкування. Проблематика міжнаціональних відносин розглядалась і істориками, і філософами, і економістами, а також висвітлюється у даний час в педагогічній науці, проте приділяється недостатня увага рідній культурі та її взаємозв’язку з іншомовною культурою в процесі формування вмінь міжкультурного спілкування. З урахуванням сучасного стану вітчизняної педагогічної науки особливо актуальною стає концепція полікультурної освіти, що базується, зокрема, на визнанні полікультурності суспільства.

Міжкультурне спілкування можна визначити як сукупність специфічних процесів взаємодії партнерів з спілкування, що належать до різних культур і мов.

По-друге, з’ясовано значення розвитку умінь міжкультурного спілкування у процесі вивчення іноземної мови у середній школі. Розвиток умінь міжкультурного спілкування є невід’ємною складовою навчання іноземної мови, адже міжкультурна комунікація  є можливою й успішною лише у разі розуміння і тлумачення різних аспектів культури і мовної поведін­ки представників іншої культури.  Вивчення іноземної мови має сприяти формуванню дружнього і толерантного ставлення до цінностей інших культур, розвитку національної самосвідомості на основі знайомства із життям ровесників в інших країнах.

По-третє, надана характеристика сучасних засобів розвитку англомовних умінь міжкультурного спілкування у середній школі. У навчанні іноземної мови викладачі повинні робити акцент не лише на вивченні куль­турних особливостей країни, мова якої вивчається, специфічних націо­нальних особливостей представників даної культури, моделей їх поведі­нки, а й формувати власну національну ідентифікацію. Саме з цією ме­тою слід використовувати матеріали, що містять соціокультурний ком­понент, розробляти завдання, які спрямовані на формування соціокуль­турної компетенції.

По-четверте, проведено експериментальне дослідження сформованості англомовних умінь міжкультурного спілкування в учнів середньої школи. У процесі експериментального дослідження рівнів сформованості англомовних умінь міжкультурного спілкування в учнів середньої школи було виявлено, що учні в основному мають низький або середній рівень, що свідчить про необхідність проведення цілеспрямованої роботи з розвитку англомовних умінь міжкультурного спілкування.

По-п’яте, проаналізовано методику розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування за допомогою монологу, діалогу та полілогу. Ефективними для розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування   є такі технології:

ігрова діяльність, яка передбачає доцільне використання рольових ігор, моделювання реальних та уявних комунікативних ситуацій для закріплення нового матеріалу, формування навичок говоріння та підвищення мотивації навчання англійської мови;

інтерактивне навчання, що сприяє створенню на уроці атмосфери демократичності, сміливого спілкування з представниками інших культур, критичного мислення. Проблемні ситуації соціокультурної тематики розвивають почуття відповідальності та постійне бажання до пізнання нового. Впровадження цієї технології реалізується шляхом навчання в колективі, виконання індивідуальних завдань;

навчання з використанням ІКТ, яке особливо актуальне в сучасній ситуації глобального міжкультурного спілкування і взаємопроникнення в різні сфери життя.

Щодо особливостей використання в процесі розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування таких методичних прийомів як монолог, діалог та полілог слід  зазначити, що вони є одним із най­ефективніших прийомів організації іншомовного спілкування, адже дають змогу тренувати вимову учнів, будувати граматичні і лексичні конструкції, пере­давати емоції й почуття, посилюють бажання вивчати іноземну мову. Полілог  є природною фор­мою спілкування у різних сферах діяльності людини. У навчанні він допомагає розвивати вміння та на­вички формулювання висловлювань, що сприяє їх використанню в нових ситуаціях.

По-шосте, проведено аналіз ефективності дослідно-експериментальної роботи з формування англомовних умінь міжкультурного спілкування в учнів середньої школи         . Проведене обстеження рівнів сформованості англомовних умінь міжкультурного спілкування в учнів середньої школи на контрольному етапі показало, що запропоновані вправи та методики виявилися ефективними, про що свідчить зростання кількості учнів з високим і середнім рівнем розвитку англомовних умінь міжкультурного спілкування. Отже, дана методика може бути використана у практичній діяльності у процесі формування англомовних умінь міжкультурного спілкування в учнів середньої школи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: