перейти на сайт>>

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДМПИЄМСТВОМ НА ПРИКЛАДІ Т.А. «КАРНАВАЛ-ТУР-ТУР», М ЛУГАНСЬК

ID роботи: 6855
Тип роботи:
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 180 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні основи управління туристичними підприємствами в сучасних умовах

1.1. Туристичні підприємства як об’єкт управління та специфіка їх діяльності

1.2. Організаційно-економічний механізм, цілі та завдання управління туристичними підприємствами

1.3. Характеристика методів та чинників ефективності управління діяльністю туристичних фірм

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Аналіз Системи моделювання та управління  на туристичному ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ ТА  «Карнавал-Тур-Тур», м. Луганськ

2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства ТОВ ТА  «Карнавал-Тур-Тур», м. Луганськ

2.2. Аналіз фінансово-економічного стану  туристичного підприємства

Елемент прибутку, тис. грн

Показник, тис. грн

2.3. Характеристика ефективності існуючої системи управління ТОВ ТА  «Карнавал-Тур-Тур», м. Луганськ

2.4 Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності

Висновок до розділу 2

Розділ 3. Розробка пропозицій щодо УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДМПИЄМСТВОМ НА ПРИКЛАДІ ТОВ ТА  «Карнавал-Тур-Тур», м. Луганськ

3.1. Характеристика заходів, спрямованих на вдосконалення системи управління ТОВ ТА  «Карнавал-Тур-Тур», м. Луганськ

3.2. Удосконалення організаційного механізму управління   на  туристичному підприємстві ТОВ ТА «Карнавал-Тур»

3.3 Економічне обґрунтування заходів удосконалення процесу управління на ТОВ ТА «Карнавал-Тур»

Висновок до розділу 3

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Під час виконання роботи була досягнута поставлена мета та вирішені основні завдання.

Проведена характеристика туристичного підприємства як об’єкта управління показала, що туристичні підприємства як різновид підприємств сфери послуг є специфічними, оскільки метою їх діяльності є надання туристичних послуг, звідси виникають складнощі у пошуку еталонного підприємства. Такі складнощі обумовлені тим, що не зважаючи на однорідність діяльності туристичні підприємства різняться за складом та сукупністю бізнес-процесів.

Існує значна кількість видів суб’єктів туроператорської та турагентської діяльності, яких (а саме туристичних операторів та туристичних агентів) класифіковано у даному дослідженні за основними класифікаційними ознаками

Дослідження організаційно-економічного механізму, цілей та завдань управління туристичними підприємствами показало, що управління  туристичною діяльністю – це цілеспрямований вплив на узгодження і синхронізацію процесів формування потоків туристів та їх обслуговування. Процес  управління туристичним  підприємством включає аналіз си­туації, планування, реалізацію планів і контроль, заснований на принципах взаємовигідного для всіх учасників обміну та передбачає маркетингову спрямо­ваність всіх підрозділів підприємства.

Вивчення  методів та чинників ефективності управління діяльністю дає підстави виділити систему чинників, які впливають на ефективність процесу управління туристичних підприємств, врахування яких  може забезпечити достатні темпи зростання ефективності надання послуг. При цьому обов’язковість урахування зовнішніх чинників не є такою жорсткою, як чинників внутрішніх. Слід зазначити, що серед вітчизняних туристичних операторів найбільш популяризованими є методи CRM (управління взаємовідносинами із споживачами) та HRM (управління трудовими ресурсами), а також  прийоми методології ERP (раціональне планування ресурсів).

Дослідження організації діяльності туристичного підприємства «Карнавал-Тур» показало, що воно є сучасним та конкурентоспроможним підприємством туристичної галузі. Підприємство надає широкий асортимент туристичних послуг, має гарний імідж серед своїх клієнтів.

Організаційна структура туристичного підприємства «Карнавал-Тур»  включає керівника фірми, якому підлеглі всі працівники організації, а саме: бухгалтерський відділ (головний бухгалтер), комерційний відділ, менеджери по рекламі, технічний відділ. Можна сказати що на фірмі має місце лінійно-функціональна структура управління, що забезпечує ефективну систему управління організацією.

Директор  має повний контроль над всіма рівнями цієї структури, контролює  фінансові економічні операції, тобто координує всю діяльність фірми.

На турисчтисному підприємстві «Карнавал-Тур»  працюють 11 осіб, колектив підприємства дружній, переважають жінки.

Аналіз фінансово-економічного стану  туристичного підприємства свідчить про деяке скорочення обсягів реалізації туристичних послуг, що викликано наслідками фінансової кризи, низькою платоспроможністю населення, появою нових конкурентів на туристичному ринку м.Луганська.

Як показав аналіз, проведений у розрахунковій частині, аналізоване підприємство «Карнавал-Тур» значно знизило ефективність своєї діяльності у 2013 році. Про це свідчить зниження майже всіх показників, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства.

Прибуток до оподаткування в 2012 збільшився до 1375 (тис. грн.) але збільшення витрат, при зменшенні доходу призвело до того, що в 2013 він зменшився до 1070 (тис. грн.), що є меншим значенням навіть у порівнянні із 2011 роком.

Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності туристичного підприємства «Карнавал-Тур» за 2011-2013 роки показав зниження коефіцієнтів платоспроможності (89,41%), фінансової стійкості (86,67%), загальної платоспроможності (63,57%), поточної платоспроможності (33,33%). При цьому зросли коефіцієнти фінансової залежності (160%) та фінансового ризику  (177,78%), що теж негативно характеризує діяльність підприємства в досліджуваному періоді.

Про погіршення справ підприємства свідчить також зменшення показників рентабельності: рентабельності реалізованої продукції туристичного підприємства «Карнавал-Тур» у 2013 році скоротилась та становить 72,08% до рівня 2012 року, відповідно рентабельність капіталу 58,16%, рентабельність власного та залученого капіталу 58,23%.

Проведений аналіз ефективності управління, виявлення сильних та слабких сторін показало, що найкращою для фірми буде та стратегія, яка дозволить використовувати можливості, що відкриваються перед фірмою, і її сильні сторони, і при цьому подолати погрози зовнішнього середовища і власні слабкі  сторони.  Це  може  зробити  стратегія підвищення ефективності діяльності фірми ТОВ «Карнавал-Тур».

З урахуванням виявлених недоліків було розроблено конкретні пропозиції щодо удосконалення процесу управління у ТА «Карнавал-Тур»  та їх економічного обґрунтування.

Для підвищення ефективності управління в турфірмі «Карнавал-Тур» запропоновано створення та використання автоматизованої системи роботи з клієнтам (сайту туристичного підприємства «Карнавал-Тур») та створення так званого «портфелю менеджера», що буде містити документи рекламно-інформаційного характеру з діяльності турфірми.

Розроблено організаційний механізм обслуговування  клієнтів туристичного підприємства «Карнавал-Тур» за допомогою сайту: визначені основні можливості,  варіанти використання, розглянуто дії користувачів, розрахована вартість виготовлення рекламних матеріалів та визначено вплив наявності ілюстрованих каталогів на показники ринкового рейтингу компанії.

Перерахування ринкового рейтингу туристичної фірми «Карнавал-Тур» ілюстрованих  каталогів показало, що за умови їх використання при роботі з клієнтами рейтинг туристичної фірми підвищиться на 57 пунктів чи на 10,4%.

За допомогою економічних розрахунків з’ясовано, що витрати на запропоновані заходи складають лише 2,71% від рівня планового прибутку.

Зроблено висновок, що витрати на всі організаційні заходи з обслуговування клієнтів «Карнавал-Тур» є оправданими, тому дані розробки рекомендуються до реалізації.

Також з метою удосконалення процесу обслуговування клієнтів «Карнавал-Тур» можна порекомендувати: розширити площу приміщення і збільшити персонал; продовжувати підвищувати кваліфікацію персоналу (культуру спілкування, зацікавленість в роботі, удосконалювати іноземну мову в обсязі виконуваної роботи); розробляти нові операторські програми, вводити додаткові послуги; більше уваги приділяти рекламній кампанії в ЗМІ; розсилати рекламні матеріали поштою потенційним клієнтам; випускати сувенірну продукцію; брати участь в різних семінарах, виставках, конференціях.

Всі ці аспекти будуть сприяти підвищенню ефективності процесу управління в турфірмі «Карнавал-Тур» і подальшого її процвітанню.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: