перейти на сайт>>

Облік, контроль та аналіз монетарних активів

ID роботи: 3021
Тип роботи:
Об'єм: 130 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження монетарних активів
1.1. Визначення та класифікація монетарних активів
Баланс
1.2. Нормативна база з обліку монетарних активів
1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Гея”
Розділ 2. Система обліку та контролю монетарних активів підприємства
2.1. Первинна документація та документообіг з обліку монетарних активів
2.2. Синтетичний та аналітичний облік монетарних активів
2.3. Зовнішній та внутрішній контроль монетарних активів
2.4. Автоматизація обліку монетарних активів підприємства
Розділ 3. Методики економічного аналізу та аудиту монетарних активів підприємства
3.1. Система аналізу показників, інформаційна база та методи економічного аналізу монетарних активів
3.2. Аналіз використання монетарних активів ТОВ „Гея”
3.3. Концепції і методики проведення аудиту монетарних активів
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку й економічного аналізу господарської дальності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характері й обсязі, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхньому використанні, власному капіталі, зобов'язаннях і фінансових результатах діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, що встановлено Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.
Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні користувачі інформації, що мають прямої фінансовий інтерес: банки — при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники — при укладанні договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів). Кошти необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу, опосередковують зміну форм руху авансованого капіталу з грошової в товарну, і з товарної в грошову. Готівка в касі фірми (підприємства) утворюється з надходжень готівковими грошовими коштами за надані послуги, продані товари або з інших законних джерел і наявних коштів отриманих у банку на заробітну плату соціального характеру й інші потреби, у встановлених законом випадках.
В умовах ринкової економіки найбільше ліквідна частина майна організації — кошти, представляють її робочий капітал. Від його розміру і чіткої постановки бухгалтерського обліку залежить фінансова стійкість фірми, її платоспроможність. Завданнями обліку монетарних активів є:
1) повна і своєчасна реєстрація операцій, пов’язаних із рухом робочого капіталу в касі і на рахунках у банках;
2) контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим використанням;
3) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу;
4) контроль за дотриманням розрахунково-платіжної і кошторисної дисципліни;
5) контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не використаних по призначенню відповідно до виділених лімітів і кошторисів;
6) правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки, операцій по рахунках у банках і відображення її результатів в обліку.
Вирішення цих завдань багато в чому залежить від чіткого дотримання таких основних принципів в обліку:
1) вільні кошти повинні зберігатися тільки в банку, а їх видача і використання здійснюються відповідно до цільовим призначенням;
2) платежі здійснюють у безготівковому порядку після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданні послуг або одночасно з ними. Попередня оплата припускається лише у випадках передбаченим законодавством і обліковою політикою організації;
3) платежі здійснюються за згодою (акцептом) платника або по його дорученню, без згоди — тільки у випадку передбаченим чинним законодавством;
4) платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за рахунок кредитів банку;
5) списання з рахунку коштів в обсязі, достатнім для задоволення всіх пред’явлених до організації вимог, здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання;
6) недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх пред'явлених вимог обумовлює списання цих засобів шляхом застосування встановлення черговості платежів.
Погашення вимог у порядку календарної черговості надходження документів передбачає задоволення цих вимог шляхом списання коштів, що відноситься до однієї черговості.
При плануванні та здійсненні аудиторських процедур, оцінці отриманих матеріалів і представленні результатів перевірки монетарних активів заборгованості аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності клієнта.
Важливим етапом на шляху успішного проведення аудиторської перевірки стану монетарних активів та підготовки достовірного висновку про стан його господарства та фінансів є перевірка наявності та аналіз формування облікової політики підприємства, а саме моменти, що стосуються обліку грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості.
Результати аудиту системних питань мають ключове значення для формування уявлення аудитора про бухгалтерську звітність. Данні, що отримуються при аудиті цього розділу, кореспондують з іншими сегментами аудиту.
Аудиторові необхідно досягнути такої обізнаності про системи обліку та внутрішнього контролю монетарних активів, які дозволить йому спланувати аудит і розробити ефективний підхід до його проведення. Аудитору слід використовувати професійні знання для оцінки ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхідних для зменшення ризику для сприятливого рівня.
При проведенні перевірки монетарних активів аудитор повинен приділяти увагу контролю рахунків, при якому перевіряється характер сальдо та його очевидність; логіка кореспонденції рахунків; критична кореспонденція рахунків; ув’язка рахунків між собою. Для цього аудиторові, по-перше, треба виявити типову кореспонденцію рахунків.
По результатам аудиту монетарних активів у аудитора складається певне уявлення про достовірність бухгалтерської звітності. Проміжні висновки про те, що порядок розрахунків з дебіторами та кредиторами незадовільний, можуть стати основою для складання аудитором негативного висновку.
Підводячи підсумок, можна сказати, що успіх підприємства залежить від його здатності генерувати грошові кошти для забезпечення його діяльності. Найважливіша задача керівника (фінансового менеджера) - це планування позитивних потоків грошових коштів від основної діяльності і пошук найвигідніших джерел фінансування.
В ринкових умовах аналіз та управління монетарними активами стає найактуальнішою проблемою управління всім підприємством, тому що саме тут зосереджені основні шляхи отримання позитивних фінансових результатів.
На основі проведеного дослідження управління грошовими потоками були отримані наступні висновки і рекомендації:
1. Монетарні активи - один з центральних елементів життєдіяльності будь-якого підприємства. Управління ними є невід'ємною частиною управління всіма фінансовими ресурсами підприємства для забезпечення мети підприємства - отримання прибутку.
2. В ринкових умовах управління монетарними стає найактуальнішою проблемою управління всім підприємством, тому що саме тут зосереджені основні шляхи отримання позитивних фінансових результатів.
3. В даній дипломній роботі було розглянуто поняття монетарних активів, проаналізована їх роль у функціонуванні підприємства, даний теоретичний опис методів дослідження монетарних активів, застосовані методи прогнозування для опису майбутнього стану основних показників стану грошових потоків стосовно об'єкту дослідження.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: