перейти на сайт>>

Організація колективної навчальної діяльності учнів 1-2 класів при вивчення курсу „Я і Україна”

ID роботи: 1478
Тип роботи:
Об'єм: 106 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
1. Метологічні аспекти організації колективної навчальної діяльності учнів 1-2 класів при вивчення курсу „я і україна”
1.1. Теоретичні аспекти організації колективної навчальної діяльності молодших школярів
1.2. Принципи та напрями організації колективної діяльності роботи на уроках у початковій школі
1.3. Особливості організації колективної діяльності під час вивчення курсу „Я і Україна” у початковій школі
Висновок до розділу
2. Дослідження ефективності колективної діяльності на уроках курсу „я і україна” у початковій школі (1-2 клас)
2.1. Визначення рівня сформованості екологічних знань молодших школярів
2.2. Методологічні аспекти застосування колективних форм діяльності під час вивчення курсу „Я і Україна” у 1-2 класах
2.3. Аналіз ефективності використання колективних форм діяльність під час вивчення курсу „Я і Україна”
Висновок до розділу
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Система управління в початковій школі є гнучкою відповідно до ситуації, інтересів дітей та їхніх батьків, орієнтованою на досягнення мети.
У новому тисячолітті українське суспільство постало перед вибором: якою бути людині у ХХІ ст., з якими ціннісними орієнтаціями, соціально-психологічними установками. Ось тут основний тягар випадає на освіту.
Відомо, що перехід від старого до нового дуже тяжкий. Він може тягнутись десятиліттями. Розвиток школи не може йти інакше, ніж через оволодіння новим, через інноваційний процес. Саме це вимагає кардинальних змін у визначенні філософії освіти, нового змісту, педагогічних технологій тощо. Об'єктом майже кожного інноваційного процесу стають діти.
Питання про активні форми взаємодії учнів між собою під час навчальної діяльності в психолого-педагогічній літературі посідає важливе місце, тому що вони відкривають для дітей можливості співпраці, стосунків, пізнання довкілля.
Активна взаємодія учнів у групах, парах, ланкова робота підвищує інтенсивність інтелектуальної і практичної діяльності школярів. Відповідальність за роботу і її наслідки в групі поширюється на всіх її членів. З часом стиль активної роботи зацікавлює навіть тих учнів, які до того були пасивні й апатичні. Зокрема, стиль групової роботи примушує змінити свої ставлення і працювати для успіху всього колективу. Вони докладають, зусиль до того, щоб їхня група була найкраща і першою відповідала на запитання або розв'язувала поставлену проблему.
Провідними завданнями початкової ланки освіти є встановлення потенційних можливостей учнів та цілеспрямований їх розвиток у різних видах діяльності. Інтенсивне впровадження колективного навчання актуалізує проблему диференціації учбової діяльності школярів, з метою поліпшення їх загальної успішності. Створення умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у школі передбачає обов'язкове врахування індивідуальних відмінностей дитини в процесі колективної роботи. Для цього необхідне різнобічне вивчення підростаючої особистості, яке можливе при використанні комплексного підходу у розв'язанні проблеми колективного навчання.
Використання елементів колективної діяльності в окремих видах роботи дуже важливе на сучасному етапі. Дітей треба навчити не просто спостерігати, а й бачити, чути цей бентежний світ, щоб вони відчули потребу пильно придивлятися до навколишнього, помічати поруч дивне й загадкове, приховане від лінивого ока, використовуючи при цьому народний календар. І всього цього можна досягти, використовуючи елементи колективної діяльності.
Активна дидактична взаємодія сприяє розвитку рівнем розвитку пізнавальних процесів сприймання, пам'яті, уваги, мислення, уяви) та багатьма іншими рисами і якостями.
На всіх етапах розвитку суспільства існує проблема пошуку шляхів якіснішої підготовки підростаючого покоління до життя.
Для підвищення ефективності навчальної діяльності молодших школярів важливою є колективна діяльність, яка обумовлює успіхи з навчальних предметів. Однак, на сучасному етапі даних про колективні види роботи для об'єднання їх у структурні моделі, які мають вплив на успішність учнів початкових класів з навчальних предметів ще недостатньо, а наявні дослідження мають деякі розходження і тому вимагають уточнення.
Досвід свідчить, що колективне навчання має багато переваг. По-перше, воно допомагає учням розібратися, що саме їм потрібно, щоб знайти рішення або взяти участь у творчій роботі, і для цього їм не обов'язково знати всі відповіді або бути фахівцями. У невеликих групах вони вчаться думати й говорити про те, що вивчають. Колективне навчання покращує творче й критичне мислення, учить самооцінці та повазі до своїх товаришів. Ще одна перевага колективного навчання полягає у взаємодії учнів один з одним. Для них стане далеким дух суперництва, їм більш не захочеться «побити» кого-небудь кращим знанням предмета, а навпаки, вони будуть схильні допомогти своїм товаришам, і не тільки в навчанні.
Використовуючи різні форми колективної діяльності на уроках „Я і Україна”, можна цікаво збагатити, урізноманітнити програмовий матеріал.
Опрацювавши науково-методичну літературу з даної проблеми, ми дійшли висновку, що використання колективної діяльності на уроках „Я і Україна" дає змогу вчителеві формувати у молодших школярів інтерес до природи, історії, культури, розвивати морально-естетичні почуття, привчати учнів шанобливо ставитись до природи, людей, історичних пам'яток
На основі вивчення педагогічної та методичної літератури ми визначили сукупність взаємопов'язаних педагогічних умов, дотримання яких буде сприяти ефективності використання матеріалу на уроках „Я і Україна" в початковій школі.
Програма "Навколишній світ" для 1 класу (автори Н.Бібік, F.Коваль) передбачає враховувати наступно-перспективний зв'язок між дошкіллям і початковою ланкою школи. Природничий напрям (нежива природа, жива природа рідний край, наша Батьківщина - Україна, планета Земля) охоплює систему знань про об'єкти неживої та живої природи, взаємозв'язки і залежності між ними, ознайомлює учнів з різноманітністю природи, з охороною і збереженням природи рідного краю та інше. В першому класі розділ "Природа навколо нас" починається з формування уявлення про об'єкти які належать до природи. В дитячих садках воно формується, починаючи з молодших вікових груп, тому вчитель може спиратися на знання дітей Програма навчального курсу "Я і Україна" в першому класі передбачає формування поняття про довкілля, ознайомлення з його мешканцями та з повторюваністю у довкіллі. Зміст навчального матеріалу спонукає учні» задуматися над залежністю людини від довкілля, вони осмислюють зв'язки в довкіллі, між людиною, живою та неживою природою.
Ознайомлення з неживою природою продовжується в 2 класі в розділах "Оздоровчі сили природи" та "Про весну і про погоду". Учні повинні знати основні взаємозв'язки людини як живої істоти із сонцем, землею, водою, повітрям, роль оздоровчих сил природи у житті людини, мати уявлення про властивості води і повітря, розрізняти об'єкти живої та неживої природи. Курс "Я і Україна" передбачає таку форму навчання як "уроки серед природи", які є фрагментом уроку і призначені для спостереження в природі, дають змогу формувати екологічне мислення, екологічну поведінку та культуру. Передбачається, що через систематичне проведення таких уроків реалізується методологія сучасної освіти - філософія екологічного реалізму, основна ідея якої полягає в тому, що істинність наших знань про дійсність ми пізнаємо лише в безпосередній взаємодії з довкіллям.
На основі аналізу навчальної програми курсу „Я і Україна”, ми здійснили відбір народознавчого матеріалу до уроків в 1-2 клксах.
Отже, у магістерській роботі було доведено, що включення молодших школярів в цілеспрямоване виконання різних видів колективної діяльності сприяє формуванню екологічно грамотної поведінки.
Виходячи з теоретичних результатів і на їх основі розроблені основні підходи до побудови моделі екологічної освіти молодших школярів.
На основі аналізу теоретичних засад та сучасного стану проблеми дослідження ми виявили можливості викорсиатння колективних видів навчальної діяльності на уроках «Я і Україна».
Навчально-дослідна робота підтвердила гіпотезу про те, що ефективність навчання учнів 1-2-х класів під час вивчення курсу „Я і Україна” підвищується при дотриманні таких дидактичних умов:
врахування основних передумов навчальної діяльності учнів початкової школи, що склалися у дошкільний період;
передбачення у методиці формування загальнонавчальних умінь підготовчого, навчально-тренувального та основного етапів;
поєднання ігрової та навчальної діяльності на уроках «Я і Україна»;
використання навчально-пізнавальних завдань, у яких здійснюється перехід від репродуктивної до репродуктивно-творчої діяльності учнів, складених з урахуванням мотиваційного, змістового й процесуального компонентів навчання;
дотримання технології формування загальнонавчальних умінь першокласників відповідно до етапів формування умінь.
Вчитель експериментального класу, спираючись на розроблену технологію залучав учнів до різних форм колективної діяльності, в процесі якої відбувалося послідовне формування умінь. Даний процес охоплював такі етапи:
осмислення учнями змісту і значення уміння, що формується, в оволодінні знаннями;
формулювання на основі вивченого матеріалу одного чи декількох правил діяльності;
показ зразка виконання даної дії вчителем;
перші спроби виконання дії учнями, що здійснюються під постійним контролем зі сторони вчителя, при цьому діяльність, яка складається із декількох дій, може виконуватися частинами;
самостійне систематичне виконання дії — вправи (неодноразове виконання завдань).
Отже, ми прийшли до висновку, про надзвичайно багаті можливості використання колективних форм роботи під час вивчення курсу „Я і Україна” у 1-2 класах загальноосвітчної школи.
Дослідницько-експериментальний аналіз ефективності та доцільності використання колективних форм роботи у навчанні молодших школярів на уроках „Я і Україна” свідчить про важливість та необхідність їх застосування в початковій школі як передумови розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення. Використання колективної діяльності у навчанні забезпечує міцне засвоєння знань, робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати труднощі.
Отримані результати експериментального навчання дали змогу обґрунтувати його ефективність. Загалом під час аналізу результатів формувального експерименту виявилося, що наприкінці вивчення курсу „Я і Україна" в 1-2 класах рівень навчальних досягнень учнів експериментального класу вищий, ніж учнів контрольного класу.
Таким чином, систематичне, послідовне і цілеспрямоване використання колективних форм діяльності на уроках „Я і Україна”, в позакласній роботі сприяє удосконаленню відповідних знань, умінь і навичок молодших школярів, зацікавлює учнів і формує позитивну навчальну мотивацію, допомагає учням зосередити увагу на фактах, подіях і явищах оточуючої дійсності, сприяючи тим самим формуванню правильних уявлень і понять, з яких складаються усвідомлені й міцні знання про навколишній світ. Разом з тим, встановлено, що систематичне використання колективних форм діяльності на уроках „Я і Україна" сприяє позитивному ставленню учнів до цього навчального предмету та підвищенню інтересу школярів до вивчення історії, культури, природи і традицій рідного краю.
Зростання рівня стійкого інтересу в учнів експериментальних класах на уроках «Я і Україна» більше як вдвічі свідчить про ефективність використання колективних форм діяльності не лише для зростання рівня знань в учнів початкової школи, але і їх пізнавальних інтересів.
Відповідно до отриманих даних можна зробити висновок про збільшення у експериментальних у класах кількісного складу групи дітей з рівнем творчої пізнавальної ініціативності та рівнем з розвинутими навчально-пізнавальними мотивами. Разом з тим, зменшилася кількість дітей групи дітей з рівнями ситуативної пізнавальної ініціативності та безініціативності.
Наведені результати експериментального дослідження свідчать про те, що результативність засвоєння учнями природничих знань значно покращиться, якщо на уроках „Я і Україна" в початковій школі систематично, цілеспрямовано й послідовно використовувати колективні форми діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: