перейти на сайт>>

Організація та управління збутовою діяльністю

ID роботи: 1242
Тип роботи:
Об'єм: 123 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1 теоретичні та методичні аспекти організації та управління збутовою діяльністю підприємств
1.1 Проблема збуту продукції в наукових джерелах та в діяльності підприємств
1.2 Методологія формування і реалізації системи управління збутом
1.3 Роль логістики у формуванні збутової стратегії промислового підприємства
Висновки до розділу
2 організація, об’єкт та методи дослідження
2.1. Організація та об’єкт дослідження збутової діяльності
2.2. Swot-аналіз
Вид продукції, що поставляється
3 підвищення ефективності управління збутовою діяльністю пнвп "спецпромавтоматика"
3.1 Формування стратегії збуту
3.2. Розробка заходів щодо стимулювання збуту на ПНВП "Спецпромавтоматика"
3.3 Вибір оптимальних каналів збуту
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

В умовах трансформації економіки України ефективність функціонування підприємств різних розмірів, галузей, організаційно-правових форм та форм власності залежить в значній мірі від ефективності функціонування їх збутових систем. Проведені дослідження дають можливість стверджувати, що сучасні ринкові умови вимагають переорієнтації суб’єктів господарювання на маркетингові принципи при веденні свого бізнесу. Застосування концепції маркетингу дає змогу створити ефективну основу управлінської, господарської і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.
Велику роль у досягненні ефективності виробництва будь-якої продукції відіграє налагоджена збутова діяльність підприємства.
На принципах маркетингу будує свої системи переважна більшість провідних компаній світу. На підставі системного аналізу сутності, структури та особливостей збутової діяльності у сучасній ринковій системі з’ясовано теоретичні основи ефективного функціонування систем збуту вітчизняних підприємств. Узагальнення думок вчених дало можливість сформувати визначення збуту, складової частина діяльності підприємства, яка складається з цілісного процесу доведення продукції до кінцевого споживача шляхом використання заходів щодо вивчення потреб, формування та стимулювання попиту на продукцію підприємства для задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Ефективність просування товарів до споживачів у значній мірі залежить від оптимальності вибору підприємством каналу збуту. Підприємство повинно постійно відстежувати стан каналів розповсюдження товарів, мати інформацію про кількість рівнів каналів та конкретний склад його учасників.
Організація збутової діяльності промислового підприємства полягає у формуванні його системи збуту в цілому та служби збуту зокрема. Організаційна структура служби збуту являє собою сукупність збутових підрозділів, які здійснюють весь спектр функцій управління збутовою діяльністю підприємства. При цьому варто сказати, що кожне підприємство має вибрати для себе ту систему і структуру управління збутовою діяльністю, яка щонайкраще відповідатиме потребам саме його клієнтів і загальній маркетинговій стратегії. У той же час вона має бути гнучкою, щоб фірма могла вчасно пристосуватися до мінливої ситуації на ринку у відповідності до своєї мети.
В даній дипломній роботі проведене дослідження системи збуту ПНВП "Спецпромавтоматика". Дана тема є актуальною як для самого підприємства, оскільки воно займає не стійкі позиції на ринку і потребує чіткої та спланованої дистрибуційної політики, так і для всі підприємств України, оскільки мало які з них мають змогу проводити маркетингові дослідження та визначати власну найефективнішу збутову політику.
Під час написання роботи було досліджено діяльність ПНВП "Спецпромавтоматика", проаналізовано основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства, виявлені шляхи підвищення роботи збутової діяльності підприємства.
Провівши комплексний аналіз фінансового стану і виробничо-господарської діяльності ПНВП "Спецпромавтоматика" за період з 2007 року по 2009 рік, можна зробити висновок, що в цілому результат проведеного аналізу дозволяє охарактеризувати фінансовий стан, як стійкий з тенденцією до поліпшення.
Була розглянута збутова діяльність підприємства, канали розподілу, їх структура і рівні, методика управління збутовою діяльністю підприємств,а особливості організації збутової діяльності.
З метою дослідження збутової політики був проведений аналіз обсягів реалізації продукції, вивчені канали збуту, сильні та слабкі сторони збутової діяльності, структура відділу збуту.
Після проведення SWOT - аналізу ПНВП "Спецпромавтоматика", можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, і воно має можливості для подальшого розвитку, реалізація яких значною мірою залежить від ефективності управління збутовою діяльністю.
Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце в процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.
Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту на даному ринку продукції.
Сьогодні, в умовах ринку перед підприємствами постала необхідність самостійно управляти збутом. Початковою точкою цього процесу має бути діагностування збуту, тобто виявлення проблем (існуючих і можливих) під час самого здійснення збуту, визначення основних напрямів адаптації застосовуваної стратегії до змін у ринковому середовищі.
Був проведений аналіз конкурентних переваг ПНВП "Спецпромавтоматика" та визначені стратегічні напрями збутової діяльності. На основі даних досліджень було зроблено рекомендації щодо вдосконалення збутової діяльності підприємства.
Одним із основних напрямків удосконалення збутової діяльності є оптимізація асортименту продукції з урахуванням потреб ринку та можливостей підприємства.
У дипломній роботі було проведено формування перспективного товарного асортименту, в якому була збільшена частка найбільш прибуткової продукції (редуктори) та виключені збиткові вироби (віброживильники).
У рамках удосконалення збутової діяльності необхідно переглянути асортиментну політику підприємства.
Для удосконалення збутової політики підприємства був проведений вибір каналів розподілу продукції, який показав, що прямий канал збуту є найбільш вигідним для підприємства.
Розрахунки, проведені в роботі показали, що розширення прямого каналу збуту дозволить ПНВП "Спецпромавтоматика" отримати додатковий прибуток у розмірі 1820,76 тис.грн.
Відкриття представництв дозволить збільшити виручку від реалізації на 20% (230,6 тис.грн.)
Проведені дослідження вказують на необхідність впровадження запропонованих заходів із вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємства, адже саме вони є одним із найважливіших критеріїв успіху фірми у конкурентній боротьбі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: