перейти на сайт>>

Оцінка ефективності управління фінансовою стабільність підприємства в сучасних умовах

ID роботи: 6201
Тип роботи:
Об'єм: 115 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою стабільністю підприємства

1.1 Сутність фінансової стабільності як економічної категорії

1.2 Механізм управління фінансовою стабільністю підприємства

1.3 Методика оцінки фінансової стабільності підприємства

Висновки за 1 розділом

Розділ 2. Оцінка процесу управління фінансовою стабільністю підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ

2.2 Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства

2.3 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

2.4 Аналіз платоспроможності підприємства

Розрахунок величини джерел засобів і величини запасів і витрат

Висновки за 2 розділом

Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стабільності підприємства

3.1 Удосконалення моделі комплексної оцінки фінансової стабільності підприємства

3.2 Сканування загроз як складова управління фінансовою стабільністю підприємства

3.3 Моделювання оцінки ефективності управління фінансовою стабільністю підприємства

Висновки за 3 розділом

Розділ 4. Охорона праці

4.1. Організація управління системою охорони праці на підприємстві

4.2 Aнaлiз нeбeзпeчниx i шкiдливиx фaктopiв умoв пpaцi у ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ

4.3 Забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях

Висновки за 4 розділом

Розділ 5. Цивільний захист

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Важливою передумовою забезпечення фінансової стабільності підприємства є якісний фінансовий менеджмент, що являє собою систему, яка складається з комплексу дій, принципів, методів розробки та реалізації управлінських рішень. Ефективне фінансове управління дозволяє формувати ресурсний, виробничий, фінансовий, кадровий, технологічний, інноваційний потенціал та забезпечувати необхідний рівень кредитоспроможності підприємства і стабільний економічний розвиток в стратегічній перспективі.

Отже, особливе значення в сучасних умовах повинно приділятись забезпеченню фінансової стабільності, що можливо за умов впровадження стратегічних підходів до управління підприємством. Актуальним напрямом сталого функціонування суб’єктів господарювання є розробка дієвого механізму управління фінансовою стійкістю підприємства.

Дипломна робота складається вступу, п’яти  розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні аспекти формування та оцінювання ефективності управління фінансовою стабільність підприємства в сучасних умовах.

Другий розділ дипломної роботи присвячено аналізу фінансової стабільності підприємства на прикладі ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ.

Як свідчать дані проведеного аналізу, основні фінансові показники діяльності підприємства мають нерівномірний характер розвитку. Зокрема, мають тенденцію до зменшення   виручка від реалізації продукції та прибуток. При цьому слід відмітити, що рентабельність витрат у 2011 році підвищилась та складає 144,31% до рівня 2010 року.

У 2009 р. ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ мало  нормальний фінансовий стан. Фінансові показники досить близькі до оптимальних, але по окремих коефіцієнтах допущено певне відставання. Підприємство рентабельне, знаходиться в зоні допустимого ризику.

У період 2010-2011 рр. фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як задовільний (середній). При аналізі балансу виявляється слабкість окремих фінансових показників. Платоспроможність знаходиться на межі мінімально допустимого рівня, фінансова стійкість недостатня. При взаєминах з аналізованою організацією навряд чи існує загроза втрати засобів, але виконання їй зобов'язань в строк представляється сумнівним. Підприємство характеризується високим ступенем ризику.

У третьому розділі розглянуті основні шляхи підвищення фінансової стабільності підприємства.

ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів – одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного  аналізу.

Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ причини такого негативного становища.

Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Одним з напрямків покращення фінансової стійкості  є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

На ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ  згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту.

Стійкість фінансового стану ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ може бути підвищена такими заходами як:

-         прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;

-         обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

-         поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

-         інтенсифікацією виробництва;

-         повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;

-         правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;

-         недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

-         недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

-         скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовою стабільністю зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.

Впровадження заходів, розроблених у дипломній роботі, значною мірою допоможе підвищити ефективність управління фінансовою стабільністю  підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: