перейти на сайт>>

Оцінка показників ефективності використання активів підприємства

ID роботи: 2670
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Активи підприємства, їх значення, склад
3. Оцінка структури активів і майнового стану підприємства за поточний період
4. Оцінка поточних активів і джерел їх утворення
5. Оцінка показників ефективності використання активів підприємства
6. Висновки за результатами оцінки і розробка заходів щодо фінансової сталості підприємства
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у різних видах, які використовуються в процесі здійснення господарської діяльності. Вони формуються для конкретних цілей здійснення цієї діяльності у відповідності до місії та стратегії економічного розвитку підприємства і у формі сукупних майнових цінностей характеризують основу його економічного потенціалу. Активи підприємства повинні відповідати функціональній направленості та обсягам діяльності виробничого підприємства. Тільки при такій відповідності вони уявляють для підприємства певну цінність, як його економічні ресурси, що призначені для використання у наступному періоді.

Політика управлінням активами підприємства включає: управління оборотними активами, управління необоротними активами, управління операційними активами.

Основними етапами управління оборотними активами є:

1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді.

2. Вибір політики формування оборотних активів на підприємства.

3. Оптимізація обсягу оборотних активів.

4. Оптимізація співвідношення постійної й змінної частин оборотних активів.

5. Забезпечення необхідної рентабельності оборотних активів.

6. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів.

7. Вибір форм і джерел фінансування оборотних активів.

У системі управління операційними необоротними активами підприємства однією з найбільш важливих функцій фінансового менеджменту є забезпечення своєчасного й ефективного їхнього оновлення. Фінансове управління оновленням операційних необоротних активів підпорядковане загальним цілям політики управління цими активами та конкретизує управлінські рішення в цій області9,с.76.

Управління операційними активами підприємства являє собою систему принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних з їхнім формуванням, ефективним використанням в операційній діяльності підприємства й організацією їхньої роботи.

Основними завданнями управління операційними активами є:

1. Формування достатнього об'єму й необхідного складу активів, що забезпечують задані темпи розвитку операційної діяльності.

2. Оптимізація обороту активів.

3. Забезпечення максимальної прибутковості (рентабельності) активів при передбаченому рівні комерційного ризику.

4. Забезпечення постійної платоспроможності підприємства за рахунок підтримки достатнього рівня ліквідності активів.

5. Забезпечення мінімізації комерційного ризику використання активів при передбаченому рівні їхньої прибутковості (рентабельності).

Проведеним аналізом фінансової діяльності підприємства ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» встановлено динаміку його активів, оцінено зміни у їх складі та розраховано частки окремих видів активів у загальному обсязі активів, ефективність їх використання.

Після проведення аналізу активів підприємства у розрізі динаміки, оцінивши їх структурні зміни та ефективність використання, слід відмітити наступні позитивні та негативні тенденції.

Аналізуючи активи підприємства ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» за 2009 рік слід відзначити, що діяльність підприємства є досить стабільною.

Проаналізувавши оборотні та необоротні активи ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» за 2008-2009 рр. можна зробити висновок:

1. Склад основних засобів підприємства необхідно покращити за допомогою зростання виробництва, зниження собівартості продукції та зростання грошових нагромаджень підприємства.

Протягом 2009 року частка основних засобів зросла з 50,9% до 58,0% внаслідок того, що вони не зазнали значного фізичного та морального зносу машин і обладнання, інструментів, приладів та інвентарю. Тому необхідно підтримувати існуючий рівень функціонування даних основних засобів на ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка».

Частка основних засобів в оборотних активах підприємства в звітному періоді склала 0,580, що перевищує аналогічний показник за 2008 рік на 0,071 пункти, який тоді становив 0,509 і характеризує позитивну тенденцію в бік збільшення. Особливо збільшення даного показника є характерним в умовах інфляції. Коефіцієнт зносу основних засобів в 2009 році склав 0,472 і зменшився в абсолютному порівнянні з 2008 роком на 0,02 пункти, що теж являється позитивним для даного підприємства. Коефіцієнт придатності за звітний період, порівняно із попереднім збільшився на 0,02 пункти і означає те, що 0,528 основних засобів є придатною для експлуатації підприємством в процесі господарської діяльності.

2. Склад запасів ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка», розмір основних груп поточних запасів та загальні суми запасів товарно-матеріальних цінностей, які включаються до складу оборотних активів.

Протягом 2009 року значно зросли виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершене виробництво. Це свідчить про те, що продукція даного підприємства не користується достатнім попитом у покупців і виникає потреба в оптимізації її кількості. Тому необхідно підвищити якість продукції, провести маркетингові дослідження з метою виявлення причини зменшення продажу продукції та провести ефективну маркетингову політику.

3. Середній залишок грошових активів підприємства.

Грошові кошти є матеріальною формою фінансових ресурсів підприємства. їх наявність на момент оцінки характеризує обсяг наявних фінансових ресурсів, які можуть інвестуватися в новий цикл господарської чи інвестиційної діяльності, визначає стан поточної платоспроможності підприємства та ліквідності його активів.

Протягом 2009 року у ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» спостерігається зменшення частки грошових коштів в національній валюті з 1,5% до 1,4%. Тому необхідно збільшити залишки грошових коштів з метою підвищення фінансової здатності підприємства до проведення господарської діяльності чи її поточного обслуговування.

4. Загальний розмір дебіторської заборгованості ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» необхідно скоригувати з метою попередження уповільнення платіжного обороту і забезпечення своєчасної інкасації боргу.

Частка оборотних виробничих активів за звітний 2009 рік порівняно із 2008 роком склала відповідно 0,216 та 0,173 і збільшилась в цілому на 0,043 пункти, що є позитивним у діяльності підприємства. Наступний показник коефіцієнт мобільності активів за 2009 рік склав 0,376 і помітно зменшився на 0,004 пункти порівняно із 2008 роком. Зменшення даного показника є негативним для даного підприємства і характеризує потенційну можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Оптимальне значення коефіцієнта мобільності активів становить 0,5. Коефіцієнт оборотності активів характеризується збільшенням у звітному періоді на 0,425 пункту порівнюючи із попереднім роком і складає 3,131. Він характеризує те, що 3,131 виручки від реалізації продукції припадає на 1 грн. активів. Позитивним для підприємства є зменшення в звітному періоді тривалості обороту активів на 18 днів порівняно із попереднім роком. Отож в 2009 році повний оборот активів становив 115 днів.

5. Кількість оборотів обігових активів за період, що реалізується складає у 2008 році – 8,21, а у 2009 – 8,92. Позитивна тенденція змін показника у його зростанні (на 0,71). На гривню реалізованої продукції підприємства припадає 0,12 обігових коштів в 2008 році і 0,11 - в 2009 році. Позитивна тенденція змін полягає у зменшенні показника (на 0,01). Коефіцієнт прибутковості обігових активів показує, що прибутку на 1 грн. обігових активів припадає 0,26 на 2008 рік і 0,08 на 2009 рік (зменшення на 0,18).

Слід забезпечити необхідну структуру джерел фінансування оборотних активів з метою забезпечення необхідної в них потреби відповідними фінансовими ресурсами. Таким чином, оптимізація обсягу обігових активів підприємства ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» повинна виходити з обраного типу політики формування обігових активів цього підприємства і забезпечувати заданий рівень співвідношення ефективності їх використання та ризику. Процес оптимізації обсягу активів даного підприємства складається з трьох основних етапів.

На першому етапі з урахуванням результатів аналізу обігових активів в попередньому періоді визначається система заходів по реалізації резервів, спрямованих на скорочення тривалості операційного та фінансового циклів.

На другому етапі з урахуванням обраного типу політики формування обігових активів, планового товарообігу і резервів скорочення тривалості операційного циклу оптимізується обсяг та рівень окремих видів цих активів. Засобом такої оптимізації є нормування періоду їх обсягу та суми.

На третьому етапі визначається загальний обсяг обігових активів виробничого підприємства на наступний період.

Оптимізація загального обсягу та складу необоротних активів ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» має здійснюватись з урахуванням знайдених в процесі аналізу можливих резервів зростання використання необоротних активів в наступному періоді.

Таким чином, з врахуванням всіх вищевикладених характеристик економічна сутність активу балансу підприємства у найбільш узагальненому вигляді може бути сформульована наступним чином: активи підприємства являють собою контрольовані ним економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого у них капіталу, характерні детермінованою вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід, постійний оборот яких у процесі використання пов'язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: