перейти на сайт>>

Оцінка управління операційними витратами на підприємстві

ID роботи: 6065
Тип роботи:
Об'єм: 112 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи управління операційними витратами на підприємстві

1.1. Сутність і види витрат на підприємстві

1.2. Формування операційних доходів та витрат підприємства

1.3. Механізм управління операційними витратами підприємства

Висновок до розділу 1

Розділ 2. Оцінка ефективності управління операційними витратами на підприємстві

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз структури і динаміки доходів і витрат підприємства

2.3. Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства

Висновки до розділу 2

3. Напрями оптимізації витратного механізму на підприємстві

3.1. Шляхи мінімізації операційних витрат підприємства

3.2. Удосконалення управління операційними доходами підприємства

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Охорона праці

4.1. Перелік нормативно-правових документів, що регламентують регулювання питання охорони праці

4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ТОВ  «ДС 967»

4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Цивільна оборона

Висновки до розділу 4

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

У ринковій економіці управління витратами, як засіб досягнення високого економічного результату виробничо – господарської діяльності підприємства, орієнтується не тільки на їх зниження, а й спрямовується на зростання прибутку і забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні основи управління операційними витратами на підприємстві.

Основною метою теорії витрат є надання встановленим в теорії виробництва кількісним технічним залежностям вартісної форми за допомогою цін чинників, і на цій основі визначення витрат, які є критеріями економічності при оцінці виробництва.

Управління витратами – це складний, багатоаспектний та динамічний процес, що включає в себе управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату функціонування підприємства. Воно передбачає створення єдиної, чітко й безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками й взаємопов’язаними елементами.

При формуванні системи управління витратами необхідно враховувати такі їх особливості, як динамізм та розмаїття витрат, необхідність застосування широкого спектра прийомів та методів управління витратами, труднощі їхнього виміру, обліку й оцінки а також складність і суперечливість впливу витрат на економічний результат тощо.

Практичне застосування існуючих методів обліку витрат, таких, як: стандарт – костинг, директ – костинг, таргет – і кайзер – костинги, – дає змогу точніше визначати й оцінювати витрати й фінансові результати під час здійснення господарських операцій на підприємстві. В той же час, кожен метод має як переваги, так і недоліки, на які обов'язково треба звертати увагу в процесі прийняття рішення щодо їх впровадження на підприємстві.

В умовах ринкової системи господарювання особливої актуальності в управлінні витратами набуває вирішення таких завдань, як: врахування інтересів всіх учасників бізнесу, розширення горизонтів та глибини аналізу,  можливість оцінки та моделювання операційних ризиків тощо. Тому розробка ефективної системи управління витратами виробництва знижує можливість негативного впливу випадкових явищ на діяльність підприємства дозволяє вчасно передбачити дію негативних заходів та розробити упереджуючі заходи по зниженню їх впливу на витрати виробництва.

Другий розділ дипломної роботи присвячено аналізу ефективності управління операційними витратами на підприємстві. Дослідження процесу управління витратами проводилося на прикладі ТОВ «Літо 967».

Проведений аналіз фінансово – господарської діяльності ТОВ «Літо 967» за допомогою економіко – статистичного методу показав, що фінансовий стан підприємства є задовільним. В той же час, він дав змогу окреслити лише загальну картину на підприємстві, тому для більш детального вивчення ефективності формування витрат на підприємстві було використано додаткові методи аналізу: кореляційно – регресивний аналіз, дослідження інтенсифікації та екстенсифікації виробництва.

Проведені розрахунки засвідчили, що спостерігається зниження ефективності вкладання коштів у діяльність та раціональність їх використання, зокрема ці зміни зумовлені зростанням рівня витрат.

Можемо  зробити висновок про те, що протягом 2009 – 2011 років на підприємстві відбувалось нарощення виробничих потужностей. Така політика, в свою чергу, заклала основу для розширення виробництва і як результат, зростання прибутку, що і спостерігається у 2011 році, коли прибуток підприємства склав 4894 тис. грн., натомість у 2010 році прибуток дорівнював 788 тис. грн., відповідно темп росту прибутку підприємства становив 620,1 %. Тому, зміни у структурі активу балансу за аналізований період, можна охарактеризувати як позитивні для діяльності підприємства, оскільки є можливість для нарощення обсягів виробництва і розширення сфери діяльності.

Досягнута ефективність від інтенсифікації використання трудових ресурсів перекривається екстенсифікацією матеріальних, оборотних активів та виробничих фондів, що призвело до перевитрачання коштів в цілому по підприємству в 2011 році на – 9362,67 тис. грн.

Звичайно, не можна розширювати діяльність, зберігаючи рівень витрат на тому ж значенні. Тому головною проблемою є не саме їх зростання, а те, що темп росту витрат перевищує темп росту обсягу виробленої продукції, що у відносних показниках становить 141,72 % та 119 % відповідно.

Непропорційність зміни зазначених показників в сукупності з комплексним аналізом свідчить про досить неефективну політику, щодо формування витрат на підприємстві і вимагають негайного знаходження шляхів щодо їх зменшення, адже цілком зрозуміло, що таке співвідношення показників безперечно вплине і на рівень отриманого прибутку підприємства.

Як вже зазначалось, структура й поведінка витрат товариства та вибір методів і прийомів їх управління залежать від прийнятого варіанта стратегічної поведінки підприємства на ринку та способу забезпечення конкурентної переваги.

У третьому розділі розроблено рекомендації щодо оптимізації витратного механізму на досліджуваному підприємстві.

Пошук можливих резервів зниження витрат виробництва доводить, що резерви – це не тільки зниження збитків при використанні ресурсів, але і невикористані можливості зниження витрат. Тому, скорочення розриву між досягнутим рівнем використання ресурсів і можливим рівнем, виходячи із оптимізації їх суми, сприятиме покращенню виробничого потенціалу ТОВ «Літо 967».

Таким чином, в роботі було приділено увагу механізму мінімізації витрат підприємства в загальній сумі чистого доходу, оскільки для ефективного використання виробничих ресурсів необхідні поважні структурні зміни якісного характеру в сфері їх управління, як складової частини управління витратами в цілому.

При плануванні виручки від реалізації (чистого доходу), витрат та фінансового результату від операційної діяльності на 2012 рік, виходячи із намічених тенденцій за попередні періоди, очікується виручка від реалізації в обсязі 53782,3 тис. грн., загальна сума витрат – 45445,2 тис. грн., фінансовий результат від операційної діяльності становитиме 8337,1 тис. грн.

Однак, запропонована система заходів зниження витрат дозволить у 2012 році скоротити адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати на 1403,5 тис. грн. В результаті проведених оптимізаційних заходів, очікується зменшення рівня точки беззбитковості на 6000,6 тис. грн., відповідно на цю суму відбудеться зростання запасу фінансової міцності, який дорівнюватиме 41646 тис. грн. та в цілому підвищиться фінансовий результат від операційної діяльності підприємства на 1403,5 тис. грн., а його сума складатиме 9740,5 тис. грн.

Отже, ми можемо зробити висновок, що запропоновані організаційно – управлінські заходи в частині управління процесом виробництва дозволять не лише скоротити витрати виробництва, а й зміцнити позиції підприємства в галузі в довготривалій перспективі, знизивши рівень його залежності від кон’юнктури ринку сировини.

Сформована модель стратегічного управління витратами допоможе не лише в забезпеченні економічного розвитку підприємства у конкурентному ринковому середовищі, але і в досягненні його стратегічної мети. Тому, її побудова є основою для створення на підприємстві ефективної системи управлінського обліку, організації поточного та оперативного планування, аналізу й контролю за діяльністю підприємства в цілому. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: