перейти на сайт>>

Оцінка фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

ID роботи: 2704
Тип роботи:
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти оцінки фінансових результатів діяльності підприємства
1.1. Економічна сутність та процес формування фінансових результатів діяльності підприємства
1.2. Задачі аналізу і джерела інформації фінансових результатів
1.3. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
Висновки до розділу
2. Дослідження фінансових результатів виробничо-господарської діяльності Луганської облспоживспілки
2.1. Характеристика господарської діяльності Луганської облспоживспілки
Відносини між окремими місцями і задачами характеризуються відносинами підпорядкованості зверху і знизу, або відносинами по горизонталі
2.2. Аналіз складу, динаміки та виконання плану по прибутку за звітний період
2.3. Аналіз фінансових результатів та рентабельності Луганської облспоживспілки
2.4. Аналіз розподілу та використання прибутку підприємства
Висновки до розділу
3. Оцінка системи фінансових результатів діяльності Луганської облспоживспілки та визначення оптимальних критеріїв при формуванні фінансових результатів
3.1. Пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності Луганської облспоживспілки та розробка фінансової стратегії
3.2. Резерви збільшення прибутку і рентабельності підприємства
3.3. Розробка основних напрямків використання прибутку підприємства на наступний період
Висновки до розділу
Розділ 4. Охорона праці
4.1. Перелік нормативно-правових документів, що регламентують організацію охорони праці
4.2. Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов на підприємстві
Висновки до розділу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки - Звітність за 3 рокиВисновок:

Дипломна робота складається вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі роботи наведені теоретичні принципи теми, основні поняття, на необхідність аналізу прибутку в діяльності підприємства. У другому розділі проводимо аналіз балансового прибутку, його структуру та динаміку, а також факторний аналіз прибутку. Третій розділ містить в собі наступні питання: пропозиції щодо покращення фінансових результатів, пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності.

Методологічною основою аналізу фінансових результатів, до яких належать показники прибутковості та рентабельності, в умовах ринкових відносин є прийнята для всіх підприємств, незалежно від організаційно-правової форми і власності, модель їхнього формування і використання.

Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на Луганської облспоживспілки – прибуток від реалізації продукції. він є кінцевим результатом діяльності підприємства не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу.

Аналізуючи основні дані роботи Луганської облспоживспілки по окремих сферах діяльності можна зробити висновок, що вся діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку та рентабельності.

Керівництво, знаючи, що людський фактор відіграє головну роль в роботі підприємства, прийшло до висновку, що покращення умов праці та матеріальний стимул, повинні бути на першому плані, а тоді буде і добра робота, і добра віддача, і прибутки.

Враховуючи помилки 2008 року, підприємство змогло змінити організацію роботи на підприємстві і із збиткового вийти на рівень прибуткового.

На підприємстві велика увага приділяється внутрішнім факторам впливу на фінансово-господарську діяльність та зокрема на величину отримання прибутку. Аналізуючи та вивчаючи вплив кожного фактора, робляться відповідні висновки та приймаються радикальні міри по покращенню роботи.

Луганська облспоживспілка працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів - одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного аналізу.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

Як показав аналіз фінансових результатів Луганської облспоживспілки, дане підприємство успішно працює на ринку міста Луганська, воно є конкурентним, а також в даному періоді воно поліпшило свої фінансові результати.

Найбільшу частку в структурі балансового прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції - 96,29%.

Питома вага позареалізаційних результатів склала лише 3,71 % балансового прибутку.

Це є віддзеркаленням того, що підприємство не займається позареалізаційною діяльністю, а саме, не має пайової участі в інших підприємствах, не має цінних паперів, не є орендодавцем основних фондів і т.п.

Прибуток від реалізації товарної продукції залежить від чотирьох чинників першого порядку: обсягу реалізації продукції; її структури; собівартості і рівня середньореалізаційних цін. Ці ж чинники є чинниками другого порядку по відношенню до балансового прибутку.

Результати розрахунків показують, що план прибутку перевиконаний більшою мірою за рахунок зміни структури продукції (на 13,6 тис. грн.), також збільшення обсягу реалізації продукції сприяло збільшенню суми прибутку на 7,4 тис. грн. Зростання цін реалізації спричинило за собою збільшення суми прибутку на 4,3 тис. грн.

У третьому розділі дипломної роботи було розглянуто резерви збільшення суми прибутку Луганської облспоживспілки.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості був використаний метод порівняння.

Збільшивши обсяг реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 19,633 тис. грн.

Існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських і адміністративних витрат.

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості товарної продукції.

Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,03 грн. витрат на гривну товарної продукції Луганська облспоживспілка отримає додатковий прибуток в сумі 173,813 тис. грн. і збільшить рентабельність (окупність витрат) на 5,16%.

Стратегія управління прибутком на підприємстві – ближче до наступальної і спрямована на збільшення обсягів виробництва, вона досить дієва та ефективна на даному етапі але вона потребує удосконалення у довгостроковій перспективі через вплив таких факторів, як збільшення конкуренції, насичення ринку меблів подібною продукцією, обмеженість виробничих потужностей підприємства, необхідність покращення якості продукції тощо.

Аналіз резервів збільшення прибутку Луганська облспоживспілка показує, що традиційні напрямки, такі як збільшення обсягів виробництва продукції (без зміни асортименту), підвищення цін на товари (без змін у якості), зменшення витрат на сировину та матеріали, скорочення кількості працюючих обмежені та не принесуть бажаного результату, їх достатньо підтримувати на досягнутому рівні.

Для забезпечення збільшення прибутку підприємства у довгостроковій перспективі Луганська облспоживспілка необхідно звернутися до інноваційних методів, що включають: розширення виробництва за рахунок освоєння нових видів продукції, використання нових технологій у конструюванні та дизайні меблів, покращення якості продукції, освоєння нових ринків, відкриття власних представництв у регіонах, впровадження нових методів продажів, надання додаткових послуг, використання організаційно-управлінських нововведень. Усі ці шляхи та напрямки досягнення цілей підприємства дозволять реалізувати стратегію збільшення прибутків, забезпечити високий рівень рентабельності та конкурентоспроможності, крім того їх можна здійснити не вдаючись до залучення кредитних коштів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: