перейти на сайт>>

ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

ID роботи: 9004
Тип роботи:
Об'єм: 92 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

1.1. Проблема педагогічної підтримки учнів з особливими проблемами в історико-педагогічному контексті

1.2. Нормативно-правові аспекти організації інклюзивної освіти молодших школярів в Україні

1.3. Форми та методи педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

2.1. Дослідження  особливостей  адаптації дітей з особливими проблемами  до освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти

2.2. Організація та реалізація моделі педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

2.3. Аналіз ефективності розробленої моделі педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Під час виконання магістерської роботи була досягнута її мета та вирішені наступні завдання:

По-перше, досліджено проблему педагогічної підтримки учнів з особливими проблемами в історико-педагогічному контексті. Надано характеристику основних термінів та понять: «діти з особливими потребами», «інклюзивна освіта», «педагогічна підтримка».

Впровадження інклюзивних підходів у педагогіці повністю відповідає основним демократичним принципам і цінностям. Інклюзивне навчання визначається як повне та активне залучення дітей з відхиленням в розвитку навчання в умовах, максимально наближених до умов навчання їх здорових ровесників. Ця концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – всі діти цінні і є активними членами суспільства. Таким чином, дітей не поділяють на здорових та інвалідів, а вони розглядаються як окремі особистості, яким властиві свої особливості.

Безпосередньо під педагогічною підтримкою дітей з особ­ливими потребами розуміється комплекс педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості дитини, яка має певні фізичні, психічні чи соціальні обмеження. Виокремлено основні етапи педагогічної під­тримки дітей з освітніми потребами з різною формою неповносправності: адептація середовища; 2) адаптація змісту, методів і форм навчальної діяльності; 3) адаптація дидактичного матеріалу; 4) створення сприятли­вих умов для взаємодії учня з соціальним середовищем.

По-друге, з’ясовано нормативно-правові аспекти організації інклюзивної освіти молодших школярів в Україні. Головним документом визначено Конституцію України, у якій закріплено принцип доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах для кожного громадянина України. Право дітей-інвалідів на отримання на спеціальної освіти, освіти в домашніх умовах та «на здобуття освіти за індивідуальними навчальними програмами, які узгоджуються з індивідуальними програмами реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства»закріплено у ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства».

 Також з метою інтеграції дітей з обмеженими можливостями у суспільство ухвалено низку інших нормативно-правових актів: Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї», Положення «Про спеціальні класи для дітей з особливими потребами, що навчаються у загальноосвітніх школах»,  Постанова «Про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах», Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Концепцію розвитку інклюзивної освіти»,  Методичний лист від 26.07.12 № 1/9-529 «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» та інш.

По-третє, охарактеризовано форми та методи педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти. Зазначається, що головне завдання педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами  – дати можливість подолати чергову перешкоду, розвинувши при цьому інтелектуальний, моральний, емоційно-вольовий потенціал дитини, допомогти їй почуватися здатною на вчинок і самостійне рішення. При цьому основними методами педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти виступають наступні: індивідуальний підхід під час навчання, консультування; включення дітей в режим навчального закладу; залучення дітей до гурткової роботи та позаурочних заходів. При цьому основними формами форми педагогічної підтримки є діагностична робота; складання та реалізація індивідуального навчального плану;індивідуальна консультативна та профілактична робота з учнями; педагогічні ради, методичні об’єднання; психолого-педагогічний консиліум; батьківський лекторій.

Використання зазначених форм та методів педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти дозволяє: з великою певністю передбачити і досягати запланованих результатів; забезпечувати сприятливі умови для розвитку   дитини з обмеженими можливостями здоров’я; зменшувати вплив несприятливих обставин на особистість дитини; аналізувати і систематизувати наявний практичний досвід і його використання; вибирати найбільш ефективні і оптимально використовувати наявні в розпорядженні ресурси для рішення виникаючих освітніх і соціально-педагогічних завдань. 

По-четверте, здійснено діагностику  адаптації дітей з особливими проблемами  до освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти на основі розроблених критеріїв, показників та рівнів. У рамках даної роботи було розроблено спеціальну анкету, визначено критерії та рівні шкільної адаптованості дітей з особливими потребами. У результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що переважна більшість дітей з особливими освітніми потребами мають низький рівень шкільної адаптованості.

По-п’яте, проведено роботу щодо організації та реалізації моделі педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти. Визначена мета педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в умовах інклюзивної освіти, яка полягає у цілеспрямованій педагогічній діяльності з метою надання допомоги дітям різного віку з різними порушеннями засобами навчально-виховної системи школи, включаючи соціум школи та забез­печення взаємодії із здоровими дітьми; сприяння ціннісному розвитку дитини як особистості в межах її психофізичних можливостей за допо­могою комплексу різноманітних педагогічних засобів.

Пропонована модель включає наступні складові: педагогічний напрям діяльності, психолого-педагогічний напрям діяльності, медико-педагогічний напрям діяльності та соціально-педагогічний напрям діяльності. Функціонування моделі навчального процесу корекційно-розвиваючої спрямованості потребує певних управлінських дій, що забезпечують комплексну психолого-медико-педагогічну підтримку навчальної та позакласної діяльності учнів з особливими потребами. У рамках реалізація моделі педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти було розроблено програму з адаптації молодших школярів з обмеженими можливостями здоров’я до умов шкільного навчання.

По-шосте, проведено експериментальне дослідження ефективності розробленої моделі  педагогічної підтримки молодших школярів з особливими освітніми потребами щодо підвищення рівня адаптації їх до  шкільного життя  показало, що кількість   дітей з низьким рівнем адаптації зменшилася на 6 осіб: на кінець експерименту лише 3 дитини продемонстрували відсутність навчальних мотивів, зросла також кількість дітей із середнім рівнем адаптованості (на особи). Крім того, у досліджуваній групі були виявлені  3 дитини  з високим рівнем шкільної адаптованості. Отримані результати свідчать про ефективність розробленої   моделі педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти та можливість її застосування в умовах інклюзивної освіти.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: