перейти на сайт>>

Поняття, значення і порядок судового розгляду цивільних справ

ID роботи: 7054
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Сутність та значення судового розгляду як центральної стадії цивільного процесу

1.1. Судовий розгляд як основна стадія цивільного процесу

1.2. Значення судового розгляду у цивільному процесі

2. Порядок судового розгляду цивільних справ: основні етапи та їх характеристика

2.1. Підготовча частина судового розгляду цивільних справ

2.2. Розгляд справи по суті

2.3. Судові дебати

2.4. Ухвалення судового рішення

2.5. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ

3. Проблемні питання розгляду цивільних справ та напрямки їх вирішення

3.1. Проблеми регулювання судового розгляду у контексті реформування цивільного законодавства України

3.2. Оптимізація принципу своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Як центральна стадія цивільного прова­дження судовий розгляд справи характеризується чітким і послідовним визначеним законом порядком проведення всіх процесуальних дій. Зок­рема, судовий розгляд обмежений у часі свого проведення, вимогами та правилами поведінки у залі судового засідання для осіб, які беруть участь у справі, а також тих, хто є присутніми у залі. На кожному етапі судового розгляду в суворій відповідності до закону визначено черги виступів та заяв осіб, які беруть участь у справі, та коло їх процесуаль­них прав та обов’язків. Таким чином, за допомогою чітко визначеного законом порядку проведення судового розгляду забезпечується можли­вість найбільш повної реалізації всіх прав та законних інтересів учасни­ків цивільного судочинства для досягнення основної мети - захисту по­рушених, оспорених або невизнаних прав, свобод та законних інтересів осіб, встановлення істини та вирішення спору по суті.

Порядок проведення судового засідання по цивільній справі докладно визначається Цивільним процесуальним законодавством України.

Судове засідання є процесуальною формою судового розг­ляду та може бути як відкритим, так і закритим (ст.6 ЦПК).

Судове засідання складається з таких частин:  підготовча; судове слідство (розгляд справи по суті); судові дебати;    ухвалення та проголошення судового рішення.

Процесуальне законодавство, націлене на захист прав і інтересів суб’єктів спірних стосунків, повинне створювати нормальні умови для роботи суду. Це безпосередньо пов’язано із створенням процесуальних механізмів прискорення розгляду справ.

Цивільна процесуальна діяльність суду, діяльність учасників цивільного судочинства має певний зміст і процесуальну форму вираження, вчинення і закріплення, провадиться у відповідній послідовності, у певному порядку, встановленому нормами цивільного процесуального права. Забезпечення права громадян на справедливий публічний розгляд та законне, в розумні строки вирішення цивільних справ зумовлюється необхідністю удосконалення процесуальних форм регулювання цивільного судочинства. В основі такої діяльності лежать основоположні принципи судового захисту прав і свобод людини і громадянина, проголошені Конституцією України.

Рішення  суду як акт правосуддя – це правозастосовчий акт, оформле­ний у вигляді процесуального документа, що захищає не тільки суб’єктивні пра­ва сторін, а й інтереси держави, є підсумком судової діяльності щодо розгляду і вирішення справи по суті, зокрема, щодо дослідження і оцінки доказів, встанов­лення юридичних фактів, містить державновладне індивідуальне розпоряджен­ня щодо застосування норм права до конкретних правовідносин та їх суб’єктів.

Реалізація принципу своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ є актуальною проблемою цивільного судочинства в Україні. Слід зазначити, що ця проблема лише незначною мірою є проблемою процесуального характеру. Незважаючи на такий висновок, подолання ганебної практики несвоєчасного розгляду цивільних справ можна частково вирішити виключно процесуальними засобами. Запровадження скороченого процесу розгляду цивільних справ – це реальний резерв удосконалення судового розгляду цивільних справ.

Процедура розгляду справи в суді повинна забезпечувати інтереси осіб, що беруть участь у справі. Особа, що звернулася за судовим захистом своїх прав, повинна отримати такий захист у доступній формі і в розумні терміни. Тобто при розгляді конкретної справи і при здійсненні правосуддя в цілому повинні максимально досягатися цілі судочинства з мінімізацією витрат у часі. Це стосується не лише провадження в суді першої інстанції, але і системи перегляду судових актів. На жаль, тенденція постійного збільшення кількості справ, що розглядаються судами, зростання навантаження на суддів може негативно позначитися на дотриманні розумних термінів розгляду справи, а також на якості судових актів, що виносяться.

В умовах інтеграції України до європейського співтовариства одним з пріоритетних напрямків вдосконалення цивільного судочинства є покращення процесуально-правової регламентації оптимального порядку розгляду та вирішення цивільних справ судами загальної юрисдикції. Основна увага законодавця має бути зосереджена на вдосконаленні існуючих і створенні нових процедур, інститутів й механізмів, покликаних забезпечити ефективний та оперативний захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: