перейти на сайт>>

Поняття й значення криміналістичної тактики

ID роботи: 5900
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Поняття, предмет та система криміналістичної тактики

Розділ ІІ. Завдання та принципи криміналістичної тактики

Розділ ІІІ. Зв’язок криміналістичної тактики з іншими науками

Висновки

Список літературиВисновок:

На підставі викладеного вважаємо доцільним криміналістичну тактику розглядати у двох аспектах: як спосіб практичної діяльності слідчого, прокурора та захисника, спрямованої на виконання ними відповідних процесуальних функцій, а також як розділ науки криміналістики.

Криміналістична тактика - розподіл криміналістики, що являє собою систему наукових положень і розроблених на основі практичних рекомендацій з організації та планування попереднього і судового слідства, визначення лінії поведінки осіб, які проводять розслідування, і прийомів конкретних слідів і судових дій, спрямованих на збирання та дослідження доказів, на встановлення обставин, що сприяли вчиненню чи приховуванню злочинів.

Криміналістична тактика як спосіб практичної діяльності - це сукупність тактичних прийомів, вироблених криміналістичною наукою, що використовуються слідчим, прокурором та захисником для здійснення ними тактичного впливу на психіку об’єкта такого впливу, спрямованого на подолання протидії, що чиниться цим об’єктом (прямої, прихованої, потенційної, уявної та ін.), або на спонукання його до певних дій в їх інтересах (за відсутності явної протидії), з метою ефективного вирішення завдань кримінального судочинства.

Криміналістична тактика як розділ криміналістики - це система наукових положень та рекомендацій, вироблених криміналістичною наукою, щодо використання тактичних прийомів слідчим, прокурором та захисником для здійснення ними тактичного впливу на психіку об’єкта такого впливу, спрямованого на подолання протидії, що чиниться цим об’єктом (прямої, прихованої, потенційної, уявної та ін.), або на спонукання його до певних дій в їх інтересах (за відсутності явної протидії), з метою ефективного вирішення завдань кримінального судочинства.

Криміналістична тактика є відносно самостійною частиною науки криміналістики. Це система наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування досудового і судового слідства, які розробляються на основі визначення оптимальної лінії поведінки осіб, прийомів провадження слідчих і судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів та встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, на основі норм і принципів кримінального процесу.

Щодо структури тактики, то в ній виділяють два розділи: перший містить так звані загальні положення (вчення про криміналістичну версію, планування розслідування, взаємодію слідчого з органами дізнання, залучення громадськості до розслідування злочинів); другий включає положення щодо тактики провадження окремих слідчих дій. Таке розуміння тактики та її структури є загальновизнаним. Тобто сфера застосування та межі криміналістичної тактики здебільшого поширювалися на стадію досудового слідства.

Судовий розгляд кримінальних справ займає в системі правоохоронної діяльності важливе місце. Воно є заключним актом оцінки державних результатів розслідування і покарання злочинців. Усунення й виправлення помилок, недоліків і недоглядів досудового розслідування можливо за умови високопрофесійної судової діяльності, яка немислима без широкого застосування криміналістичних засобів і методів. Підвищення якості судового слідства може здійснюватися шляхом послідовного вдосконалення судової тактики, судової методики розгляду різних категорій кримінальних справ. Суддя повинен постійно використовувати засоби та методи криміналістики в організації судового процесу, дослідженні доказів.

Безумовно, тактичні завдання розслідування як втілення елементів предмета доказування мають визначатися у тій частині криміналістичних методик, де йдеть­ся про особливості порушення кримінальної справи, початкового та наступного етапів розслідування. Вони також є складовим елементом планування та організа­ції розслідування злочинів як структурного елемента кожної методики розсліду­вання.

Підсумовуючи викладене вище, можна дійти висновку, що перелік завдань, характерних для певного етапу розслідування конкретного виду злочинів (тактич­них завдань розслідування), формується на основі предмета доказування, який є невід’ємною частиною криміналістичної методики і спрямований на вирішення стратегічного завдання розслідування, передбаченого ст..2 КПК України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: