перейти на сайт>>

Роль соціальних мереж у політичній комунікації та політичній освіті

ID роботи: 9288
Тип роботи:
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В СУСПІЛЬСТВІ XXI СТОЛІТТЯ

1.1.Основні характеристики та класифікація понять соціальних мереж в просторі Інтернету

1.2 Соціальні мережі як інструмент соціальної комунікації сучасного соціуму у наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

2.1. Політична інтернет-комунікація: її роль, функції і форми

2.2. Специфіка використання Інтернету як інструменту політичної комунікації

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

3.1. Мережеві комунікації і динаміка розвитку політичних інститутів

3.2. Формування політичних цінностей молоді під впливом Інтернету

3.3. Роль інтернет-комунікацій в політичній освіті та політичній соціалізації населення

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Підводячи підсумок сказаному, представляється можливим зробити наступні висновки:

По-перше, поява Інтернету як засобу масової комунікації суттєво змінило характер сприйняття і переробку до громадянинові інформації з навколишнього світу. Проведене дослідження показало, що термін «соціальні мережі» в соціальну філософію і соціологію увійшов задовго до появи Інтернету. Під ними розумілися взаємозв’язки між людьми та (або) соціальними групами.

На відміну від безпосередніх комунікативних мереж, соціальні мережі інтернет-простору володіють додатковими властивостями – це віртуальність, інтерактивність та мультимедійність – завдяки яким їх учасники можуть одночасно використовувати різні форми подання інформації та її обробки в єдиному об’єкті. Також вони, перебуваючи в одному місці, можуть бути скрізь і всюди, використовувати гіпертекст, різні мультимедіа, отримувати інформаційні потоки з різних джерел і реагувати яким-небудь діючим (конкретним, але не завжди одноманітним) чином на них. Найбільш розповсюдженими соціальними мережами в україномовному сегменті мережі Інтернет є «ВКонтакте», «Однокласники», Facebook, Instagram, Twitter та інші. Тому, говорячи про соціальні мережі, під ними можемо  розуміти перераховані ресурси, в яких людина віртуалізує буття.

По-друге, в останні роки місцем особливої соціальної активності стали соціальні мережі. У них кожен бажаючий, зареєстрований під власним іменем, або під псевдонімом (ніком), може вільно висловити свою думку. Як відомо, забезпечення врахування інтересів різних верств населення в державній політиці, обрання їх представників в органи влади є головним призначенням політичних інститутів, до яких до сьогоднішнього дня відносили державу, партії, профспілки, союзи підприємців, групи підтримки, різні суспільно-політичні рухи, а зараз і соціальні мережі, в яких проявляються риси політичного інституту.

По-третє, відбулися технологічні трансформації можливостей масової комунікації з появою Інтернету значно розширили групові ресурси об’єднання людей в різного роду спільноти і сприяли створенню такого поняття, як social media – медіа, що об’єднує конкретні групи, які найбільш підпадають під поняття «профільні аудиторії». В рамках даних профільних аудиторій створюється своя віртуальна реальність.

По-четверте, можна говорити про те, що не реальна дійсність відображається в нашій свідомості і формує різні форми соціально-політичної активності громадян, а сформовані в соціальній мережі багато в чому штучні політичні уявлення диктують алгоритм політичної поведінки громадян, ставлячи їх у залежність від віртуальної реальності, яка склалася в сучасних інтернет-комунікаціях.

По-п’яте, слід зазначити, що в даний час формується політичний інститут інформаційної системи Інтернет. По суті, це величезний набір комунікаційних каналів, які також можуть використовуватися медіаполітичною системою. Інформація з Мережі може тиражуватися в комерційних і політизованих медіа, якщо вона представляє інтерес.

По-шосте, можна констатувати, що політичні уявлення, сформовані за допомогою сучасних технологій інтернет-комунікацій, кардинальним чином відрізняються від політичних уявлень громадян, не залучених в політичну комунікацію за допомогою нових її форм. Створена інтернет-комунікацією реальність поступово починає домінувати в свідомості користувачів Інтернету і навіть може визначати координати, які сформовані в такий віртуальної реальності, є важливою активізуючою силою для них.

По-сьоме слід зауважити, що інтернет-комунікація допомагає формувати спільноти людей за певним, в тому числі і політичним інтересам. Зазначені спільноти сприяють актуалізації певних масових настроїв (в тому числі і націоналістичних), які транслюються за допомогою Всесвітньої мережі. Підсумком бурхливого обговорення запропонованих у цих спільнотах актуальних тем політичного порядку денного є вихід людей на вулицю і їх готовність мітингувати як за, так і проти влади.

Таким чином, розглянувши роль соціальних мереж в політичній комунікації та політичній освіті, можна зробити висновок про їх значне поширення і вплив.  Роль Інтернету та соціальних медіа сьогодні зростає. Використання соціальних мереж відкриває великі можливості. Найактуальніші серед них – можливість здійснювати соціальну і політичну діяльність, абстрагуючись від владної вертикалі, швидко реагувати на потреби громадян, впливати на політичні та соціальні процеси в суспільстві, користуватися механізмами зворотного зв’язку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: