перейти на сайт>>

Соціально-економічна основа виникнення та розвитку прибутку. Історичні види прибутку

ID роботи: 2750
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Соціально-економічна основа виникнення та розвитку прибутку
1. Сутність прибутку як економічної категорії
1.2. Теорії прибутку як економічної категорії
1.3. Функції прибутку як економічної категорії
2. Історичні види прибутку
2.1. Еволюція поняття „прибуток” та його видів
2.2. Види прибутку як економічної категорії
3. Концепції та зміст поняття прибуток в сучасних умовах господарювання
Висновки
Використана літератураВисновок:

Отже, прибуток є надзвичайно складною категорією. Кількісно він складає різницю між доходом від реалізації продукції та сукупними витратами на її виробництво. Щодо джерела прибутку, то історія економічної думки знає декілька поглядів з цього приводу. Однією з перших була теорія меркантилістів, згідно з якою прибуток виникає у зовнішній торгівлі в результаті продажу товарів за межами країни за вищими цінами, ніж ті, за якими товар придбали в її межах.

Класична політична економія джерело прибутку вбачала у виробництві. А. Сміт розглядав прибуток, по-перше, як результат праці робітника, оскільки вартість, яку він додає до вартості матеріалів, розкладається на дві частини: оплату його праці та прибуток підприємця; по-друге, як результат функціонування капіталу. Д. Рікардо вважав, що величина прибутку залежить від заробітної плати: прибуток збільшується, якщо вона скорочується. Одним з головних чинників підвищення прибутку є суспільна продуктивність праці, яка, зростаючи, зумовлює зниження вартості робочої сили. За К. Марксом, прибуток – це перетворена форма додаткової вартості.

Багато економістів при поясненні прибутку спираються на теорію трьох факторів виробництва (праці, землі і капіталу) Ж.-Б. Сея. Отже, прибуток є заробітною платою, рентою або відсотком відповідно. Критикуючи теорію факторів виробництва, К. Маркс стверджував, що нову, збільшену вартість створює жива праця, а от її продуктивність справді залежить від технічної оснащеності праці, родючості й розташування земельних угідь, умов одержання кредитів. Разом із покращенням технічного рівня виробництва та родючості землі за одиницю часу створюється більша вартість. Отже, капітал і земля сприяють створенню більшої вартості.

Дослідження економічної природи прибутку свідчить, що існування в економічній системі поняття прибутку пов'язано з наявністю товарно-грошових відносин і розвитком інституту власності. Однак мали місце різні його трактовки. Ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж. Ст. Мілль, які враховували історичний і юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним майном, - чи то землею, або капіталом - засобами виробництва, матеріалами, грошовими коштами - це розуміли саме щодо походження прибутку.

Сучасне економічне життя підтверджує можливість отримання надприбутків тими компаніями, діяльність яких ґрунтується на інноваційній стратегії - впровадженні винаходів у масове виробництво. Існують і дещо інші підходи до визначення прибутку у різних системах показників. Так Дж. М. Кейнс розглядав прибуток у системі макроекономічних показників регулювання соціально-економічних процесів у державі за допомогою ефективного попиту. Погляди Т. Веблена, Дж. Гобсона, Г. Мінза, А. Берлі та Р. Гордона щодо походження та економічної природи прибутку визначили інституціонально-соціологічний напрямок теорії доходів підприємницьких структур. Отже, всі вищезазначені методологічні напрями спеціалізуються на різних концепціях проблем прибутку, наприклад неокласики - на темі «прибуток - ринок», кейнсіанці -«прибуток - відтворення», інституціалісти - «прибуток - соціальне оточення». У перспективі всі ці концепції сутності та походження прибутку справлятимуть значний вплив на подальший розвиток теорії прибутку. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що існування прибутку понад середній рівень в сучасних умовах функціонування фірм узагалі не можна пояснити, ґрунтуючись на одній із догматичних теорій, бо прибуток є результатом значної кількості внутрішніх і зовнішніх факторів, які постійно змінюються. Усе це зумовлює необхідність групування різноманітних підходів до питання про теорію сутності прибутку. Теорії прибутку можна поділити на суб'єктивні та об'єктивні. Перші - це ті, в яких прибуток пов'язується з діяльністю підприємця та виступає як його заробітна плата за працю. До цієї категорії минулих і сучасних поглядів належать компенсатори (компенсаційні) теорії прибутку. До суб'єктивних теорій належать вже зазначені вище німецькі теорії XIX століття, теорія прибутку та нововведень Й, Шумпетера і теорія прибутку і ризику Ф. Найта. Друга група теорій прибутку, яка пов'язана з аналізом економічного середовища або існуючою ситуацією на ринку, належить до об'єктивних теорій, які, в свою чергу, поділяються на ті, що досліджують структуру ринку та конкурентні переваги окремих підприємств; теорії експлуатації (інституціональне пояснення походження прибутку); теорії кон'юнктурного пояснення прибутку.

Оскільки прибуток є практично різницею між загальною виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю, абсолютна величина прибутку прямо пропорційна кількості виготовленої та реалізованої продукції й обернено пропорційна її повній собівартості.

Зростання прибутку забезпечується насамперед через зниження собівартості продукції. На собівартість продукції впливають продуктивність праці, економія матеріалів і сировини, рівень накладних (постійних) витрат. Собівартість залежить також від обсягу реалізованої продукції. Саме тут виявляються результати маркетингової діяльності підприємства.

Категорія «прибуток», як і всі інші економічні категорії, має історичний характер, який, по-перше, полягає в тому, що вона з’являється лише за капіталізму; по-друге, - в конкретизації категорії «прибуток» у процесі еволюції самого капіталістичного способу виробництва.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: