перейти на сайт>>

Сучасні концепції управління фінансами суб’єктів господарювання

ID роботи: 5812
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління фінансами суб’єктів господарювання

1.1. Сутність фінансів суб’єктів господарювання, завдання та форми організації

1.2 Принципи та методи управління фінансами на підприємстві

1.3 Сучасні концепції управління суб’єктів господарювання з урахуванням зарубіжного досвіду

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Практичні дослідження системи управління фінансами на прикладі ТОВ «Євромедіком»

2.1. Порядок формування системи управління фінансами на ТОВ «Євромедіком»

2.2. Аналіз та оцінка фінансового стану

2.3 Визначення факторів, що впливають на систему управління фінансами на ТОВ «Євромедіком»

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління фінансами на

3.1 Концептуальні напрями удосконалення системи управління фінансами суб’єктів господарювання

3.2 Розробка ефективної моделі управління фінансами на

3.3 Оцінка ефективності запропонованих заходів щодо удосконалення системи управління фінансами на ТОВ «Євромедіком»

Висновки до розділу 3

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

На сучасному етапі економічного розвитку успішне ви­рішення проблем, пов’язаних із фінансово-господар­ською діяльністю, залежить від ефективності наявної на підприємстві системи управління.

Динамічні процеси, що відбуваються в ринковій економіці України, обумовлюють необхідність постійного перетворення структури, форм і методів управління під­приємством, у тому числі фінансовим циклом. Проте об’єктивна потреба у зміні змісту основних елементів системи, управління фінансами підприємств зокрема, не завжди усвідомлюється, повільно долається інерція щодо її сутнісних параметрів, функціонального й методичного наповнення.

Аналіз даних основних показників дохідності ТОВ «Євромедіком» і структури прибутку від звичайної діяльності вказують на те, що за період, що аналізується, спостерігалося стабільне збільшення основного показника діяльності підприємства - чистого прибутку з 4183 тис. грн. у 2010 р. до 9553 тис. грн. у 2012 р.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в критичному стані через нестачу грошових коштів. Готова продукція на складі не дуже користується попитом через високу ціну, яка обумовлена великою собівартістю.

Проведений аналіз також показав, що на ТОВ «Євромедіком»  існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться: збільшення об'єму  виробництва і реалізації продукції, зниження питомої собівартості  продукції  і  підвищення  якості  продукції.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на покупку нового обладнання чи на розширення виробничої діяльності.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні рекомендації для удосконалення управління фінансами на ТОВ «Євромедіком»:

 - необхідно підвищити частку власних засобів в джерелах фінансування, за рахунок раціонального розподілу прибутку;

- розглянути всі можливі варіанти отримання довгострокових кредитів для удосконалення виробництва, а так само скоротити відтік власних засобів в дебіторську заборгованість за допомогою комплексного підходу вивчення замовника, використання сучасних схем і засобів розрахунків.

Для поліпшення фінансового стану аналізованого підприємства нами рекомендується наступне:

–         збільшити статутний капітал з метою підвищення його фінансових гарантій;

–         створити резервний фонд, а також удосконалювати його облік і віддзеркалення в бухгалтерському балансі;

–         удосконалювати бухгалтерську звітність підприємства в цілях можливості її використання для фінансового аналізу всіма учасниками ринку.

Доцільно запропонувати наступні принципи формування капіталу підприємства:

1. Облік перспектив розвитку господарської діяльності підприємства. Забезпечення перспективності досягається шляхом включення всіх розрахунків, пов'язаних з формуванням капіталу, в бізнес-план створення нового підприємства.

2. Забезпечення відповідності об'єму капіталу, що привертається, об'єму формованих активів підприємства. Загальна потреба в капіталі ґрунтується на потребі в оборотних і необоротних  активах. При створенні нового підприємства потреба в капіталі включає дві складові:

а)    Передстартові витрати є відносно невеликими сумами фінансових коштів, необхідних для розробки бізнес-плану і фінансування пов'язаних з цим досліджень. Ці витрати носять разовий характер і у складі загальної потреби займають незначну частину.

б)    Стартовий капітал призначений для безпосереднього формування активів підприємства.

Подальше нарощування капіталу розглядається як форма розширення діяльності підприємства і пов'язано з формуванням додаткових фінансових ресурсів.

3. Забезпечення оптимальності структури капіталу з позиції ефективного його функціонування.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: