перейти на сайт>>

Теорії виникнення права

ID роботи: 3968
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА
1.1. Термін «право» та його тлумачення
1.2. Походження права
1.3. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
2.1. Теологічна теорія
2.2. Природно-правова теорія
2.3. Нормативістська теорія
2.4. Психологічна теорія права
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Праворозуміння неможливе без висвітлення історичних аспектів виникнення, становлення і розвитку права. На сьогодні серед науковців-юристів, істориків, філософів, етнографів та інших вчених немає одностайності в поглядах на причини виникнення права. Здебільшого виникнення права пов'язується з економічними та соціальними чинниками, з виникненням майнової нерівності, розшаруванням суспільства - появою класів. Тому різноманіття підходів до визначення права, а отже, і його змістовних характеристик, накладає свій відбиток і на проблеми правоутворення.

Вчення про виникнення права звичайно тісно пов'язані з концепціями походження держави, хоча і містять чимало специфічного. Нерідко проблеми правоутворення розглядаються в єдності з проблемами його природи, сутності, призначення права і правового регулювання.

Найбільш вживаним є наступний поділ теорій походження права, до того ж висвітлений Корельським В.М. та Переваловим В.Д.

Теологічна теорія - виходить з божественного походження права як вічного, яке виражає божу волю і вищий розум. Але вона не заперечує присутності в праві природних і людських (гуманістичних) витоків. Право - богом дане мистецтво добра і справедливості, спирається не на науку, а на віру.

Теорія природного права - паралельно існують позитивне право, створене державою шляхом законотворення, і природне право. Якщо позитивне право виникає по волі людей, держави, то природне право - вище і незмінне. Мати природного права - сама природа людини. В людині природне право проявляється у вигляді голосу її совісті, людина пізнає природне право звертаючись до неї. (Г. Гроцій). Природне право витікає із законів природи, воно самою природою вписане в серце людини (Вольтер). Природне право виводилось також із притаманної людям вічної справедливості. Природне право людьми не створюється. В цій теорії домінує антропогенне пояснення права і причин його виникнення (якщо право породжене незмінною природою людини, то воно вічне і незмінне, поки існує людина).

Нормативістська теорія - вона виводить право з самого права. Право не підпорядковується принципу причинності і бере силу і давність з самого себе. Причин виникнення права взагалі не існувало. (Г.Кельзен).

Психологічна теорія - ця теорія вбачає причини виникнення правотворення в психіці людей, в правових переживаннях. Право - це особливі складні емоційно - інтелектуальні психічні процеси, які здійснюються у сфері психіки індивіда. (Л.Петражицький).

Кожна з названих теорій має свої переваги і недоліки, їхня поява і розвиток обумовлені природним розвитком людського суспільства і свідчать про необхідність і соціальну цінність права в житті людей. У наукових цілях і в інтересах ефективної правотворчості варто вітати різні підходи до права, різні визначення права і прагнення до їхнього синтезу в рамках єдиного поняття, у рамках інтегративного підходу до права.

Сучасний інтегративний підхід до права містить у собі сукупність різних підходів, що забезпечує всебічне й об'єктивне вивчення права. Але в його основі лежить нормативний підхід, що, однак, не виключає й інших підходів, які разом з тим не повинні суперечити нормативному розумінню права.

Право являє собою міру свободи у взаємовідносинах між суб'єктами. Ця міра може усвідомлюватися суб'єктом чи ні, але вона зумовлена матеріальними обставинами його життя, відносинами з іншими суб'єктами, і. тому існує об'єктивно. Тобто шукати право там, де ще немає поділу соціуму на окремих суб'єктів, недоцільно. Проте і там, де є цей поділ, але він не усвідомлюється суб'єктами, права суб'єктів в єдності його об'єктивного і суб'єктивних значень немає. Крім того, випадкові можливості й діяння суб'єктів, які не мають кількісно масового характеру, також не є правом. Ці обмеження дозволяють підійти до розгляду докласової стадії виникнення права, точніше соціального права, як сукупності прав суб'єктів.

Виникнення юридичного права пов'язане з утворенням держави як форми організації суспільства, механізму забезпечення його сталого існування і розвитку. Як виникнення держави пов'язане, з одного боку, з утворенням класів, тобто поділом членів суспільства відповідно до наявної власності, а з іншого боку, їх об'єднанням за територією, а не за родовими й племінними зв'язками, так і виникнення юридичного права пов'язане з необхідністю збереження цілісності суспільства і здійснення державної влади, з визначенням сфери незалежності, непідвладності свободи членів суспільства.

Багатоманіття історичних шляхів виникнення права в різних країнах, а також відповідних теорій та концепцій обумовлено і залежить від низки соціальних чинників: особливостей природи національних правових систем, притаманних їм теорій та концепцій права, домінуючих підходів до праворозуміння, зв'язків з іншими країнами, рівня економічного та культурного розвитку, особливостей світогляду мислителів та вчених тощо. До основних теорій виникнення права традиційно відносять класову, теологічну, психологічну, органічну та ін.

Останнім часом розвивається широке розуміння права. Воно орієнтується на розгляд права в правовідносинах, правосвідомості, пра-возастосовчих актах, суб'єктивних правах. Однак за основу сутності права цей підхід брати не можна. Прихильники цього напряму виходять з того, що поняття права містить у собі не тільки норми, але й інші правові явища: правосвідомість, правовідносини, суб'єктивні права, акти застосування права та ін. Таке розуміння права неминуче веде до розчинення його в інших правових явищах. Не можна не погодитись з російським ученим В. Кудрявцевим, який писав: "…професійному юристу повинна бути притаманна чітка і визначена позиція: ніяке побажання, переконання чи думка не можуть розглядатися як правова норма, коли вони не виражені в юридичному акті, прийнятому належним чином". На жаль, прихильники широкого право-розуміння не враховують того, що сучасне нормативне розуміння права принципово відрізняється від традиційного вузького "нормативізму".


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: