перейти на сайт>>

Управління промисловим підприємством у кризової ситуації

ID роботи: 2539
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Суть, причини кризи підприємства та завдання антикризового управління
1.1. Суть і причини виникнення кризових ситуацій
1.2. Поняття та основні елементи антикризового фінансового управління
1.3. Фінансова санація та реструктуризація як складові антикризового управління
Розділ
Аналіз фінансового стану підприємства
2.1. Характеристика об'єкту дослідження
2.2. Аналіз і оцінка майна
2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Розділ
стратегія по виведенню підприємства з кризи
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

У сучасних умовах ведення бізнесу стає очевидним, що підприємства і компанії для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності повинні постійно коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до змін.

Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни.

В даний час більшість вітчизняний підприємств випробовують фінансові утруднення, пов'язані як із зовнішніми загальнодержавними проблемами, так і з внутрішніми проблемами, - неефективний маркетинг, неефективне використання засобів, неефективний виробничий менеджмент, незбалансованість фінансових потоків. Сукупність перерахованих чинників викликає необхідність постійної діагностики фінансового положення підприємства з метою ранньої діагностики кризового розвитку підприємства і вироблення захисних механізмів антикризового управління фінансами, залежно від виявлених чинників і сили їх дії.

Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах. Проведений аналіз економічної літератури дозволив уточнити визначення і основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. На сьогодні, очевидно, що підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, вчасно проводити стратегічні і оперативні зміни. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах. Можна виділити різні типи криз: криза стратегії, криза результатів діяльності, криза ліквідності. Визначення типу кризи сприяє вибору першочергових завдань, напрямів і методів перетворень. Невчасне виявлення кризових явищ обмежує сферу діяльності по їх подоланню. Основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Ключове завдання фінансового оздоровлення підприємств в рамках активної стратегії – освоєння нових ринків збуту, в забезпечення якої реалізуються заходи по проведенню маркетингу. Освоєння нових ринків збуту як за рахунок просування на нові територіальні ринки традиційної продукції, так і шляхом освоєння нової продукції для виходу на нові продуктові ринки, рішення задач підвищення якості продукції, що випускається, і зниження ресурсомісткості на основі технологічного переозброєння, зміна постачальників.

В процесі реформування свого бізнесу підприємства стикаються з різними проблемами. Це продаж майна, продаж активів, скорочення персоналу, втрата кредитів і позик, втрата постійних клієнтів. Скорочення персоналу приводить до втрати кваліфікованих кадрів, погіршує морально-психологічну атмосферу в колективі. Вивчивши теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємства, в даній випускній кваліфікаційній роботі мною була досліджена економічна необхідність фінансового оздоровлення. У першому розділі були розглянуті теоретичні питання фінансового оздоровлення. Такі як – економічна необхідність, план фінансового оздоровлення і проблеми, що виникають в ході рішення цієї проблеми. На прикладах зарубіжних компаній розглянуті шляхи виходу з кризового фінансового положення.

У даній роботі розроблені шляхи фінансового оздоровлення ТОВ „Ліга-Прім”, що стоїть в даний час перед проблемою виживання на ринку, у разі не рішення якої ТОВ „Ліга-Прім” в недалекому майбутньому загрожує банкрутство.

Аналіз і оцінка фінансової стійкості ТОВ „Ліга-Прім” показали, що підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, причому цей стан фіксується з 2006 року по 2008 рік. Запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами. У 2006 р. на покриття запасів і витрат не вистачало 23,85% власних оборотних коштів, в 2007 р. – 40,98%, в 2008 р. – 97,89%. Головна причина збереження кризового фінансового положення ТОВ „Ліга-Прім” – це перевищення темпів зростання запасів і витрат над зростанням джерел формування. Загальна величина джерел формування знизилася в 2007 р. на 10,91%, в 2008 р. на 7,38%, власні оборотні кошти в 2007 р. зменшилися на 32,69%, в 2008 р. на 10,98%. Вартість запасів і витрат в 2007 р. збільшилася на 30,96%, а вже в 2008 р. знизилася на 26,90%. Негативним моментом є незадовільне використання ТОВ „Ліга-Прім” зовнішніх позикових засобів. Довгострокові кредити і позики не притягувалися. Короткострокові зобов'язання представлені в звітності лише кредиторською заборгованістю, хоча в 2007 р. вона була збільшена на 2,64%, але вже в 2008 р. знизилася на 5,92%, тобто ТОВ „Ліга-Прім” не бажає, не уміє або не може використовувати позикові засоби для виробничо-господарської діяльності. У ТОВ „Ліга-Прім” спостерігається недолік власних оборотних коштів, що свідчить про брак їх в господарській діяльності для покриття запасів. Необхідне збільшення рівня власних оборотних коштів.

Враховуючи те, що подальша робота ТОВ „Ліга-Прім” без застосування заходів по поліпшенню фінансової ситуації, тільки погіршить положення і, знаючи, що підприємство не має в своєму розпорядженні внутрішніх ресурсів, в третьому розділі були розроблені шляхи фінансового оздоровлення. Для виходу з фінансової кризи запропоновано злиття з іншою компанією.

Були розглянуті два варіанти злиття. У першому варіанті компанія, з якою зливається ТОВ „Ліга-Прім”, працює на цьому ж ринку. У другому варіанті ТОВ „Ліга-Прім” зливається з компанією працюючої в іншій сфері діяльності. При злитті ТОВ „Ліга-Прім” одержує наступні переваги: скорочення витрат на оренду приміщення, скорочення витрат по заробітній платні співробітників, збільшення замовників, скорочення витрат на покупку комп'ютерної техніки, скорочення витрат по транспортних перевезеннях, доставці вантажу до покупця, знижки на закупівлю товарів у продавця, відстрочення платежів перед постачальниками.

Не дивлячись на труднощі що склалися в даний час я вважаю, що вони носять тимчасовий характер, з'ясовний проблемою зростання ТОВ „Ліга-Прім”. При грамотному виконанні плану фінансового оздоровлення і застосування структурних змін ТОВ „Ліга-Прім” може добитися конкурентоспроможності і стійкого фінансового зростання на ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: