перейти на сайт>>

Формування у молодших школярів інтересу до художньої словесності засобами літературної творчості

ID роботи: 1331
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні принципи формування у молодших школярів інтересу до художньої словесності засобами літературної творчості
1.1. Літературна творчість як дидактичне поняття
1.2. Психологічні основи формування інтересу до художньої словесності дітей молодшого шкільного віку
1.3. Педагогічні умови формування літературознавчої компетенції учнів початкових класів
Висновки з 1 розділу
Розділ 2. Перевірка експериментальної методики щодо
формування інтересу до художньої словесності засобами літературної творчості учнів початкових класів
2.1. Зміст та організація дослідної роботи
2.2. Система роботи щодо формування літературної творчості учнів початкових класів
2.3. Результати констатувальних зрізів
Висновки з 2 розділу
Загальні висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

У роботі здійснено теоретичний аналіз, методологічне обґрунтування та експериментальне розв’язання проблеми розвитку здібностей до словесної творчості у молодших школярів, пошук умов оптимізації цього процесу.
Перший розділ магістерської роботи присвячено дослідженю теоретичних принципів формування у молодших школярів інтересу до художньої словесності засобами літературної творчості.
У чисельних психолого-педагогічних дослідженнях позначений ряд умов, що сприяють словесній творчості (залучення школярів у літературно-творчий колектив, поєднання їх колективної й індивідуальної творчої діяльності, читання, вивчення техніки літературної праці, збагачення життєвого досвіду, психологічна обґрунтованість тем дитячих творів, наявність творчої атмосфери, естетичне виховання та інші). Але слід зазначити, що ці умови в більшій мірі забезпечують лише організацію літературно-творчого процесу, хоча деякі з них (ведення рукописних журналів, створення творчої атмосфери) дозволяють забезпечити позитивну мотивацію літературно-творчої діяльності. Психологічні ж умови не одержали належного висвітлення й розробки в науковій літературі. Це стосується, зокрема, ролі пізнавальних процесів (творчої уяви, образного мислення і логічної пам'яті) в розвитку здібностей, хоча деякі дослідження в цій галузі психологами проводились.
У чисельних психолого-педагогічних дослідженнях позначений ряд умов, що сприяють словесній творчості (залучення школярів у літературно-творчий колектив, поєднання їх колективної й індивідуальної творчої діяльності, читання, вивчення техніки літературної праці, збагачення життєвого досвіду, психологічна обґрунтованість тем дитячих творів, наявність творчої атмосфери, естетичне виховання та інші). Але слід зазначити, що ці умови в більшій мірі забезпечують лише організацію літературно-творчого процесу, хоча деякі з них (ведення рукописних журналів, створення творчої атмосфери) дозволяють забезпечити позитивну мотивацію літературно-творчої діяльності. Психологічні ж умови не одержали належного висвітлення й розробки в науковій літературі. Це стосується, зокрема, ролі пізнавальних процесів (творчої уяви, образного мислення і логічної пам'яті) в розвитку здібностей, хоча деякі дослідження в цій галузі психологами проводились.
. Встановлено, що проблема розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості, не зважаючи на її актуальність, досліджена недостатньо. Існують різні підходи до розуміння сутності поняття літературно-творчих здібностей, їх структури, умов формування та вікових особливостей прояву. Аналіз літератури свідчить, що, по-перше, загальним для психологів є визнання варіативності структури літературних здібностей, можливості різних сполучень її компонентів, по-друге, найменш дослідженими є психологічні умови розвитку цього виду здібностей, по-третє, немає єдиної відповіді на питання про найбільш сприятливий вік для їхнього формування.
Літературна творчість у розвинутій формі, яка притаманна передусім дорослим, передбачає створення автором складних творів (романів, оповідань тощо) на основі накопичення вражень у ході пізнання дійсності і творчу переробку їх у словесній формі. Її успішність обумовлена наявністю літературних здібностей, які є сукупністю літературно-творчих, читацьких і здібностей до сприймання літератури. Що стосується літературної творчості дітей, то доцільно вживати поняття словесна творчість, яка передбачає їх здатність до самостійного й успішного (відповідно до віку) складання усних і письмових розповідей, казок, віршів, загадок і т.д. Словесна творчість як вид конкретної діяльності залежить певною мірою від рівня загального розумового і мовленнєвого розвитку і від рівня розвитку таких психічних пізнавальних процесів, як логічна пам'ять, образне мислення і творча уява.
Другий розділ магістерської роботи присвячено перевірці експериментальної методики щодо формування інтересу до художньої словесності засобами літературної творчості учнів початкових класів.
Виокремлено та обґрунтовано критерії оцінки успішності створення учнями оригінальних текстів (творів, казок, оповідань), що відображають два аспекти цієї діяльності: дію породження нового змісту і дію його вираження, а саме: наявність задуму і ступінь його реалізації; ступінь оригінальності сюжету; композиційні особливості; мовні особливості тексту; обсяг твору; його зв’язність.
Доведено, що творча уява, образне мислення, логічна пам'ять є найважливішими компонентами в структурі літературно-творчих здібностей дитини. Успішність побудови текстів у значній мірі визначається рівнем розвитку цих пізнавальних процесів. Сформованість творчої уяви й образного мислення характеризується самостійністю й оригінальністю при створенні і втіленні художніх задумів, а розвиток логічної пам'яті – знаннями про світ, про структуру тексту, наявністю умінь відбирати, осмислювати інформацію і перетворювати її в зв'язний текст. Тому цілеспрямована та одночасна активізація цих пізнавальних процесів у навчальній діяльності є важливими психологічними умовами оптимізації процесу розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості.
Творчі завдання і вправи, запропоновані у програмі, можна використовувати на уроках рідної мови, розвитку мовлення і читання з метою цілеспрямованого формування літературно-творчих здібностей молодших школярів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: