перейти на сайт>>

Франчайзинг, як форма взаємодії малого і крупного бізнесу

ID роботи: 8377
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади франчайзингу

1.1 Види франчайзингу

1.2. Виникнення та розвиток франчайзингових відносин у зарубіжних країнах

1.3. Правове регулювання франчайзингової діяльності

Розділ 2. Аналіз франчайзингової діяльності підприємства «Аляска»

2.1. Стан та динаміка франчайзера

2.2. Стан та динаміка франчазі

Розділ 3. Проблеми та переваги розвитку фрайчайзингу в мережі ТМ «Аляска»

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 Висновок:

Таким чином, франчайзингова форма організації підпри­ємницької діяльності визнана багатьма країнами світу і з кож­ним роком доводить свою ефективність на вітчизняному рин­ку. Збільшення кількості франчайзингових підприємств (як франчайзерів, так і франчайзі) та розширення сфери застосування подібного способу організації бізнесу – це ті показни­ки, які характеризують позитивну динаміку у сфері підприєм­ництва.

Розрізняють три види франчайзингу:

торговий (франчайзинг у сфері торгівлі щодо продажу готової продукції);

виробничий (франчайзинг, пов’язаний з виробництвом продукції);

«бізнес-формату» (коли франчайзер надає франчайзі дозвіл щодо відкриття торговельної мережі під брендом франчайзера).

У науковій літературі існують різні тлумачен­ня досліджуваної економічної категорії. Вони всі між собою дещо відрізняються, деякі з них є не зовсім коректними та точними, проте дають можливість зрозуміти природу та сут­ність франчайзингу. Чітке і зрозуміле визначення франчайзингу є надзвичайно важливим із огляду на те, що у жодно­му з нормативно-правових документів державного значен­ня в Україні подібна категорія не зустрічається.

Аналіз зарубіжного досвіду франчайзингових відносин свідчить про їх високу ефективність та дієвість. Життєдайність фірм, що діють на базі франчайзингу, спонукає до його розповсюдження в багатьох країнах світу, зокрема і в постсоціалістичних країнах. Франчайзинг в своєму розвитку пройшов декілька етапів, набуваючи тих чи інших ознак, модифікаційних форм.

Правомірно виділити чотири етапи становлення та розвитку франчайзинових систем. Їхні класифікаційні ознаки:

первісний (початковий) етап вихідного модифікованого франчайзингу;

другий етап класичного типового франчайзингу;

етап формоутворюючого підприємницького франчайзингу;

етап сучасного зростаючого франчайзингу.

Найпоширеніша у світі американська модель франчайзингу. Окрім того, реалізується практично італійська і французька концепції франчайзингу. Різновидами італійського франчайзингу є субфранчайзинг, географічний або територіальний, та франчайзинг, що розвивається. В Україні існують реальні передумови формування власної бізнес-моделі франчайзингу.

У практичній частині курсової роботи було проведено аналіз франчайзингової діяльності підприємства «Аляска».

Було виявлено, що підприємство покращило власні фінансові результати завдяки покращанню структури активів та збільшенню величини виробничої потужності. Також підприємству вдалось використати власні резерви, за рахунок зменшення витрат та збільшення обсягу виробництва та реалізації. Це призвело до покращання фінансово-економічного стану підприємства.

Основними показниками, які свідчать про розвиток підприємства є зростання виручки від реалізації (109,9% у 2013 р. та 109,1% у 2014 р.),  фондовіддачі (108,8% у 2013 році, 107,7% у 2014 році.). Зростання фондовіддачі обумовлено перевищенням темпів зростання обсягу випуску продукції над темпами зростання середньорічної вартості обладнання.

Проте було виявлено, що показник рентабельності виробництва має тенденцію до зменшення у 2013 році (91% до рівня 2012) та у 2014 році (94,5% до рівня 2013 р.).

Важлива складова елемента успіху франчайзингових від­носин - чітке і повне знання підприємцем сутності франчай­зингу, його різновидів, структури, переваг і можливих ризиків під час його використання.

Головна перевага такого партнерства для ТМ «Аляска» полягає у можливості значного розширення збуту питної бутильованої води без залучення додаткових фінансових ресурсів. Для партнера-франчайзі однією з головних переваг є можливість значного зниження рівня ризику збитковості або неплатоспроможності, полегшення переговорів з контрагентами та фінансовими інституціями, можливість залучення клієнтів, якім вже відома висока якість питної води ТМ «Аляска».

Основний недолік – обмеження свободи франчайзі. Проте він же, на думку більшості експертів, є й перевагою, оскільки визначення законів і правил ведення бізнесу, а також контроль їх належного виконання забез-печує високий рівень ефективності роботи франчайзі відповідно до стандартів франчайзера. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: