перейти на сайт>>

Фінансовий аудит в умовах ринку

ID роботи: 2937
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Суть, мета і завдання фінансового аудиту
1.1. Поняття фінансового аудиту та передумови його виникнення
1.2. Мета і завдання фінансового аудиту
1.3. Види фінансового аудиту
2. Організація проведення фінансового аудиту в Україні
2.1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності в Україні
2.2. Аудиторські фірми та порядок їх створення. Порядок сертифікації та реєстрації аудиторів і аудиторських фірм
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

На сьогоднішній день фінансовий аудит стає невід`ємною часткою фі-нансового життя країни. Успішна робота сучасного підприємства неможлива без знання його реального виробничого та фінансового стану та конкурентно-го становища на ринку, на основі чого здійснюється планування подальшої діяльності. Саме ці функції і бере на себе фінансовий аудит.
В процесі аудиторської діяльності провадиться перевірка фінансової зві-тності на основі аналізу якої вираховуються показники, що характеризують як суто внутрішній стан підприємства, так і аналітичні, що відображають фі-нансові показники у порівнянні з показниками найближчих конкурентів. Така перевірка може провадитися різними методами та з різною ступеню деталіза-ції в залежності від завдань, які покладаються на неї.
Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первин-них документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, об-ліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Аудит у країнах із розвиненою ринковою економікою пройшов у своєму розвитку такий еволюційний шлях:
1. аудит як знаряддя перевірки і підтвердження достовірності бухгалтер-ських документів і звітів;
2. системна орієнтація аудиту на активізацію економічної діяльності, на підвищення ефективності системи управління підприємством і передусім сис-теми внутрішнього контролю;
3. орієнтація аудиту на запобігання можливому ризику під час проведен-ня перевірок або консультацій, уникнення ризику.
За організаційними ознаками аудит поділяють на:
1. регламентований, якому підлягають відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, інвестиційні фонди і компанії, неба-нківські фінансові установи, які залучають кошти громадян або здійснюють торгівлю цінними паперами, біржі, страхові компанії, кредитні спілки, не-державні пенсійні фонди для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності; суб'єкти господарювання, що ліквідуються для підтвер-дження достовірності та повноти ліквідаційного балансу; засновники відкри-тих акціонерних товариств при їх створенні для перевірки фінансового стану щодо спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду; комер-ційні банки для підтвердження достовірності поданих до Національного бан-ку України балансових даних юридичних осіб-акцiонерiв (учасників), на на-явність у них власних коштів у грошовій формі для здійснення внесків до ста-тутних фондів банків в обсягах, передбачених установчими документами; за-сновники комерційних банків, які мають частку в загальному оголошеному статутному фонді не менше п'яти відсотків;
2. договірний, який проводиться з власної ініціативи замовника;
3. внутрішній;
4. державний, який проводять аудиторські підрозділи державних подат-кових адміністрацій.
За участю в процесі проведення аудиту різних фахівців і аудиторських організацій, аудит поділяють на:
1. однопредметний - досліджуються питання одного виду;
2. багатопредметний - провадиться фахівцями різних спеціальностей, а також різних аудиторських організацій;
3. комісійний - провадиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї аудиторської організації.
За змістом і функціями в управлінні фінансово-господарською діяльніс-тю аудит поділяють на:
1. запобіжний, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансово-господарській діяльності до виникнення їх;
2. перманентний, який проводиться безперервно у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства;
3. ретроспективний, який здійснюється після виконання господарських операцій здебільшого за минулий рік.
До основних робіт, які можуть здійснювати аудиторські фірми, відно-сяться:
1. обов'язковий і добровільний аудит;
2. оглядова перевірка;
3. тематичні перевірки бухгалтерського і податкового обліку;
4. трансформація бухгалтерського обліку;
5. ведення обліку підприємства;
6. відновлення обліку;
7. виправлення помилок;
8. автоматизація обліку;
9. планування;
10. аналіз;
11. надання консультацій.
Організацію аудиту в Україні здійснює Аудиторська плата України, яка є незалежнім самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконален-ню та уніфікації аудиторської справи. Аудиторська палата покликана створи-ти систему незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який би давав об’єктивну оцінку фінансового стану підприємств і підприєм-ців, сприяв раціональному господарюванню та своєчасно запобігав банкрутс-тву, забезпечував достовірний контроль за доходами і видатками власників та одночасно оберігав інтереси держави.
Фінансовий аудит можна проводити за допомогою різних фінансових коефіцієнтів та співвідношень, які можна поділити на чотири основні групи:
- показники ліквідності;
- показники активності;
- показники заборгованості;
- показники прибутковості.
Показники ліквідності показують, наскільки легко компанія може сплачувати борги за своїми короткостроковими зобов’язаннями.
Показники активності показують, як швидко надходять компанії кошти від дебіторів і як швидко компанія сама сплачує рахунки. Показники актив-ності також демонструють швидкість оборотних коштів, пов’язаних з товар-но-матеріальними запасами, рахунками клієнтів та постачальників.
Показники заборгованості показують, який фінансовий ліверідж має компанія і чи не багато вона заборгувала. Показники заборгованості можуть вказувати на необхідність змінити фінансову структуру капіталу компанії ра-ніше, ніж виникне погроза неплатоспроможності.
Показники прибутковості показують, наскільки ефективно компанія ко-нтролює свої витрати на виробництво та реалізацію товарів з наявних активів і який чистий доход отримує при цьому.
Кожна група показників певним чином характеризує діяльність підпри-ємства. Але ці фінансові показники та коефіцієнти мають найбільшу вагу тоді, коли їх порівнюють з відповідними значеннями показників у конкурентів, в цілому по галузі або в найкращому підприємстві галузі.
Аудит цих показників дає можливість оцінити позиції підприємства на ринку, її прибутковість та перспективи розвитку. Він дозволяє виявити слабкі та сильні місця підприємства і діяти відповідно.
Процес вдосконалення форм та методів проведення фінансового аудиту відбувається безперервно, враховуючи зміни в економічному житті суспіль-ного ладу, держав та окремих підприємств. Він збагачується дослідженнями та розробками вчених і практиків як країн традиційної ринкової економіки, так і молодих країн, що розвиваються.
Проведення якісного фінансового аудиту на підприємствах України бу-де сприяти покращенню показників фінансово-комерційної діяльності окре-мих господарських одиниць та держави в цілому.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: